Проблеми при викладанні безпеки життєдіяльності в процесі підготовки фахівців радіотехнічного профілю

Автор(и)

  • Олег Березюк Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/2524-1079-2019-4-2-104-111

Ключові слова:

безпека життєдіяльності, підготовка фахівців, семестр, оптимізація, критерій Стьюдента

Анотація

В роботі проведено дослідження з визначення оптимального семестру для викладання дисципліни «Безпека життєдіяльності» під час підготовки майбутніх фахівців радіотехнічного профілю. Встановлено, що в різні навчальні роки дисципліна «Безпека життєдіяльності» під час підготовки майбутніх фахівців радіотехнічного профілю у Вінницькому національному технічному університеті викладалася в різних семестрах. Розглядались такі семестри викладання дисципліни «Безпека життєдіяльності»: у 7-му семестрі (осінньо-зимовому семестрі 4-го курсу), у 8-му семестрі (весняно-літньому семестрі 4-го курсу), у 3-му семестрі (осінньо-зимовому семестрі 2-го курсу). Дослідження проводились окремо в двох академічних групах з різним рівнем успішності, де студенти отримали оцінки за 100–бальною шкалою з дисципліни «Безпека життєдіяльності». Визначення оптимального семестру для викладання дисципліни «Безпека життєдіяльності» під час підготовки фахівців радіотехнічного профілю проведено за критерієм середньої успішності в академічних групах із різними рівнями успішності з вказаної дисципліни. Порівняння однорідності різних вибірок та належності їх до однієї генеральної сукупності (майбутні фахівці радіотехнічного профілю) проводилось за критерієм Стьюдента. Розрахункові значення критерію Стьюдента порівнювались з критичним значенням для 95%-го рівня достовірності. Наведено графічну інтерпретацію отриманих результатів. На підставі зіставлення даних, визначено, що за критерієм середньої успішності в академічних групах із різними рівнями успішності оптимальним семестром для вивчення курсу «Безпека життєдіяльності» є 7-ий семестр (осінньо-зимовий семестр 4-го курсу) під час підготовки майбутніх фахівців радіотехнічного профілю. Встановлення оптимального семестру викладання дисципліни «Безпека життєдіяльності» не суперечить визначеній раніше оптимальній послідовності вивчення курсів «Безпека життєдіяльності» та «Основи охорони праці»: викладання спочатку безпеки життєдіяльності, а потім основ охорони праці в різних семестрах, оскільки дозволяє вивчати дисципліну «Основи охорони праці» у 8-му семестрі (весняно-літньому семестрі 4-го курсу).

Біографія автора

Олег Березюк, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Посилання

Bereziuk, O. V. (2016). Zastosuvannia kompiuternykh tekhnolohii pid chas vyvchennia studentamy dystsyplin tsyklu bezpeky zhyttiediialnosti. Pedahohika bezpeky, 1, 6–10.

Bereziuk, O. V. (2017). Mizhpredmetni zviazky u protsesi vyvchennia dystsyplin tsyklu bezpeky zhyttiediialnosti maibutnimy fakhivtsiamy radiotekhnichnoho profiliu. Pedahohika bezpeky, 2, 21–26.

Bereziuk, O. V. (2018). Optymizatsiia mizhpredmetnykh zviazkiv pry formuvanni kompetentsii z bezpeky u fakhivtsiv radiotekhnichnoho profiliu. Pedahohika bezpeky, 2, 95–101.

Chorna, O. H. (2017). Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v intehrovanomu kursi bezpeky zhyttiediialnosti ta okhorony pratsi dlia maibutnikh uchyteliv tekhnolohii. Zbirnyk naukovykh prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Seriia pedahohichna, 23, 158–162.

Dembitska, S. V., & Kobylianskyi, O. V. (2014). Pedahohichni umovy vykorystannia internet-tekhnolohii u protsesi vyvchennia bezpeky zhyttiediialnosti. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy: zb. nauk. pr. Kyiv-Vinnytsia: TOV firma «Planer». Vyp. 38. S. 310–315.

Dzhyhyrei, V. S., & Zhytetskyi, V. Ts. (2000). Bezpeka zhyttiediialnosti: navchalnyi posibnyk (3-ye, dopovnene). Lviv: Afisha.

Haichenko, V. A., & Koval, H. M. (2002). Osnovy bezpeky zhyttiediialnosti liudyny. Kyiv: MAUP.

Khomiuk, I. V. (2012). Systema formuvannia profesiinoi mobilnosti maibutnikh inzheneriv mashynobudivnoi haluzi. (Avtoref. dys. dokt. ped. nauk). Natsionalnyi universytet bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy, Kyiv.

Kobylianskyi, O. V. (2009). Mizhpredmetni zviazky ta osoblyvosti vykladannia bezpeky zhyttiediialnosti bakalavram ekonomichnoho spriamuvannia. Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu, 6, 114–120.

Kobylianskyi, O., & Dembitska, S. (2014). Vykorystannia internet-tekhnolohii u protsesi vyvchennia bezpeky zhyttiediialnosti. Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohichni nauky. Kirovohrad: RVV KDPU im. V. Vynnychenka. Vyp. 132, 61–65.

Kobylianskyi, O. V., Dembitska, S. V., & Kobylianska, I. M. (2014). Teoretychni zasady formuvannia kompetentsii z bezpeky zhyttiediialnosti u studentiv ekonomichnykh spetsialnostei: monohrafiia. Vinnytsia: VNTU.

Kobylianskyi, O. V., & Kobylianska, I. M. (2014). Bezpeka zhyttiediialnosti: navch. posibnyk. Vinnytsia: VNTU.

Kobylianskyi, O. V., Lemeshev, M. S., & Bereziuk, O. V. (2010). Osnovy okhorony pratsi. Vinnytsia: VNTU.

Kovalchuk, L., & Kohut, I. (2008). Mizhpredmetni zviazky u protsesi vyvchennia khimii v zahalnoosvitnii shkoli. Visnyk Lvivskoho universytetu. Ceriia pedahohichna, 23, 80–89.

Kremechek, H. A. (2006). Metodolohichni aspekty vykladannia bezpeky zhyttiediialnosti v navchalnykh zakladakh. Problemy osvity, 49, 85–89.

Lytvyn, A. (2019). Suchasni problemni pytannia vykladannia dystsyplin, poviazanykh z bezpekoiu liudyny u ZVO Ukrainy. Society. Document. Communication, 6/2, 134–150.

Nemov, R. S. (1998). Psykholohyia. V 3 kn.: ucheb. dlia stud. vyssh. ped. ucheb. zaved. Kn. 3: Psykhodyahnostyka. Vvedenye v nauchnoe psykholohycheskoe yssledovanye s elementamy matematycheskoi statystyky. Moskva: Humanyt. yzd. tsentr VLADOS.

Pashkevych, K. L., Tretiakova, L. D., & Prokopenko, I. D. (2019). Yevropeiska kontseptsiia pidhotovky fakhivtsiv z pytan bezpeky. Materialy II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Enerhozberezhennia ta promyslova bezpeka: vyklyky ta perspektyvy». Kyiv: TOV «Osnova».

Pistun, I. P., Pishcheniuk, V. F., & Berezovetskyi, A. P. (1999) Bezpeka zhyttiediialnosti. Sumy: Universytetska knyha.

Poveda, T. P. (2014). Innovatsiini pidkhody u vykladanni bezpeky zhyttiediialnosti na pedahohichnykh spetsialnostiakh universytetu. Zbirnyk naukovykh prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Seriia pedahohichna, 23, 158–162.

Shukaliuk, H. P. (2016). Mizhpredmetni zviazky na urokakh okhorony pratsi. Proftekhosvita, 4(88), 40-42.

Tkachenko, T. V. (2009). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv bezpeky zhyttiediialnosti zasobamy informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii. (Avtoref. dys. kand. ped. nauk). Vinnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Mykhaila Kotsiubynskoho.

Vlasov, K. P. (Red.). (2002). Metody yssledovanyi y orhanyzatsyia eksperymentov. Kharkov: Humanytarnyi tsentr.

Zhelibo, Ye. P., & Sahaidak, I. S. (2011). Bezpeka zhyttiediialnosti. Kyiv: EKOMEN.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 259

Опубліковано

2019-12-23

Як цитувати

[1]
О. Березюк, «Проблеми при викладанні безпеки життєдіяльності в процесі підготовки фахівців радіотехнічного профілю», ПедБез, вип. 4, вип. 2, с. 104–111, Груд 2019.

Номер

Розділ

Статті

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.