Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (інакше у коментарях для редактора нижче потрібно дати необхідні пояснення).
  • Текст подання та бібліографічні посилання відповідають Правилам оформлення, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.

Керівництво для авторів

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ СТАТЕЙ
до журналу «Педагогіка безпеки»

Вимоги до структури статті

Стаття повинна відповідати тематиці журналу та сучасному стану науки, бути літературно опрацьованою. Автор статті відповідає за достовірність і вірогідність викладеного матеріалу, за правильне цитування джерел і коректне посилання на них.

Статті повинні містити такі елементи: вступ, результати дослідження, висновки та список використаної літератури. У вступі наводяться: постановка проблеми в загальному вигляді та висвітлення її зв’язку з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язаним даної проблеми та на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття; формулювання мети статті (постановка завдання).

В основній частині статті (результати дослідження) викладаються та ґрунтовно роз’яснюються отримані твердження, доводиться ефективність отриманих наукових і практичних результатів. Не потрібно перевантажувати статтю великою кількістю формул, дублювати результати досліджень у таблицях і графіках. У формулах, таблицях і графіках потрібно застосовувати прийняті в тексті статті позначення та скорочення, а маловідомі терміни та позначення – пояснювати. Бажано також уникати довгих назв таблиць і рисунків.

Висновки з даного дослідження мають повною мірою відповідати змісту основного тексту та відображати основні результати і перспективи подальших досліджень.

Обов’язкова наявність посилань на використані літературні джерела по тексту статті. Кількість посилань повинна вказувати на те, що автор ґрунтовно проаналізував наукові дослідження в даному напрямку, та становити не менше 8 посилань.

Вимоги до рукопису статті

Приймаються статті українською, російською та англійською мовами.

Текст набирається через 1 інтервал шрифтом «Times New Roman», розміром 11 пунктів чорного кольору стандартної жирності у форматі А4, відступ абзацу – 1,1. Основні елементи та текст статті оформляються у відповідності до цих вимог та ДСТУ 3008-95! Сторінка повинна мати береги: бокові, зверху та знизу – 20 мм. Сторінки рукопису не нумеруються.

Мінімальний розмір статті з рефератами – 15 тис. друкованих знаків з пробілами (4 сторінки тексту), максимальний – 45 тис. (12 сторінок тексту); оптимальний – 25–35 тис. (7–9 сторінок тексту).

Стаття має бути надрукована на одній стороні аркушів формату А4. Береги: 3 см зліва, 1,5 см справа, по 2 см, відступ абзацу – 1,1.

У верхньому лівому кутку рукопису потрібно вказати індекс УДК. У наступному рядку справа – ініціали та прізвища авторів. З наступного рядка по центру – назва статті. З нового рядка по центру вказується місце основної роботи автора (авторів). З нового рядка – вступ. Після вступу подаються результати дослідження.

У статті потрібно застосовувати Міжнародну систему одиниць (CI).

Кожна ілюстрація включається до тексту статті окремо, після першого посилання на неї (без OLE-зв’язку). Ілюстрації розміщуються на аркуші симетрично. Підпис ілюстрації складається зі слова «Рисунок», його номера, назви та необов’язкового опису, зокрема, «Рисунок 1 – Графік залежності....» (Times New Roman, 9 пт., шрифт – звичайний). На всі рисунки повинні бути посилання в тексті. Рисунок повинен бути високої якості та повинна бути збережена можливість редагувати розміри рисунка, його складових частин та елементів, текст рисунку виконується без викривлення пропорцій.

Формули набираються у графічному редакторі «Microsoft Equation» з використанням лише латинських та грецьких літер, розміщення – по центру, симетрично на аркуші. Не дозволяється використовувати літери кирилиці, зокрема, в індексах. Номер формули наводиться справа в кінці рядка, в круглих дужках. Пропуск до і після формули – один рядок.

Кожна таблиця повинна мати нумерацію та заголовок. Слово «Таблиця» вказують один раз справа над першою частиною таблиці: «Таблиця 1». Заголовок таблиці друкують у наступному рядку з великої літери та розміщують симетрично над таблицею. Заголовок має бути стислим і відбивати зміст таблиці, зокрема, «Технічні характеристики об’єкта експериментальних досліджень». Таблиці повинні бути розташовані в межах області тексту MS WORD.

У випадку переносу таблиці на наступну сторінку, над її іншою частиною пишуть: «Продовження таблиці» з зазначенням номера таблиці, потрібно також дублювати нумерацією стовпців. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, при запозиченні таблиці потрібно вказати джерело.

Далі – висновки.

Перелік джерел (бібліографічний список), на які є посилання в статті, оформляється у відповідності до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 у вигляді загального списку, який складається за чергою посилань у тексті (не за абеткою), під заголовком «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ». Посилання на використані літературні джерела беруться в квадратні дужки [1, с. 28]). Посилання на неопубліковані праці – не допускаються.

Перелік посилань наводиться мовою оригіналу, а також через один рядок пропуску – транслітерується під назвою «REFERENCES».

Після переліку посилань, що складені двома мовами, далі по тексту подаються розгорнуті реферати трьома мовами – українською, англійською та російською під заголовками, відповідно «РЕФЕРАТ», «ABSTRACT», «РЕФЕРАТ» (обов’язкова послідовність). Реферат оформляється у такій послідовності: справа – ініціали та прізвища авторів, наступний рядок по центру – назва статті, наступний рядок по центру – місце основної роботи автора, далі – текст реферату.

У заключному абзаці кожного з рефератів наводяться словосполучення «Ключові слова» та ключові слова українською, англійською та російською мовами відповідно. Ключові слова повинні якомога точніше відображати зміст та направленість статті, кількість – від 5 до 10 слів (словосполучень).

Реферат однією мовою належить виконувати обсягом до 500 слів, але не менше ніж на півсторінки. Реферат призначений для ознайомлення із статтею. Він має бути стислим, інформативним і містити відомості, які дозволяють прийняти рішення про доцільність читання всієї статті. Якість англомовного перекладу анотації до статті, а за потреби й самої статті, визначає редколегія журналу. За умови низької якості англомовного перекладу, редакція залишає за собою право не приймати статтю до розгляду. Комп’ютерний переклад категорично забороняється.

Після ключових слів кожного з рефератів, обов’язково наводиться інформація про автора (авторів) українською, англійською та російською мовами відповідно. Інформація подається у такій послідовності: прізвище, ім'я, по батькові (повністю), науковий ступінь (повністю), вчене звання (повністю), e-mail адреса, посада, основне місце роботи (повністю, без скорочень та абревіатур). Інформація про кожного з авторів подається з абзацу і нової строки.

Комплект супровідних документів, що подаються зі статтею

До редакції разом з роздрукованим та підписаним авторами примірником статті подаються наступні супровідні документи (при подачі статті особисто авторами) або електронний варіант статті та скан-копії супровідних документів (при подачі статті на електронну пошту):

  1. Текст статті в електронному вигляді, оформлений у форматі Microsoft Office Word. Назва цього файлу має обов’язково містити прізвище та ім’я автора (першого з авторів).
  2. Довідка про автора (авторів): прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, місце роботи, посада, поштова адреса для пересилки журналу (Укрпошта, Нова пошта тощо), контактний номер телефону, е-mail та інша інформація, а також згода на обробку персональних даних (при подачі статті на електронну пошту).
  3. Витяг з протоколу засідання кафедри, або наукового підрозділу, який рекомендує статтю до друку.
  4. Рецензія, складена доктором наук, фахівцем в даному напрямку досліджень (вченим, керівником органу державного управління чи структурного підрозділу органу державного управління, керівником підприємства чи організації). Рецензія повинна бути скріплена печаткою відповідної установи, підприємства, організації.

Зразки наведено у додатках.

Стаття, подана з повним комплектом документів, також обов’язково підлягає внутрішньому рецензуванню одним із членів редколегії журналу.

Рукописи статей, оформлених з порушеннями зазначених вимог та правил, до розгляду не приймаються.

Електронний варіант статті надсилати на електронну пошту. Адреса електронної пошти:

pedbezpeka@gmail.com

Журнал видається двічі на рік.

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають вимогам або науковим напрямкам журналу, переносити частину статей до наступного номеру журналу.

Автору статті гарантується один примірник опублікованого журналу без додаткової оплати. Пересилка поштою друкованих матеріалів здійснюється за кошти автора.

Маємо надію на плідну співпрацю

Редакційна колегія

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.