Впровадження практичного заняття «Дослідження забруднення навколишнього середовища твердими побутовими відходами та розрахунок параметрів машин та обладнання для мінімізації негативного впливу на нього» з дисципліни безпека життєдіяльності

Автор(и)

  • Олег Березюк Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/2524-1079-2018-3-1-029-036

Ключові слова:

безпека життєдіяльності, практичне заняття, охорона навколишнього природного середовища, забруднення, тверді побутові відходи, розрахунок параметрів машин та обладнання

Анотація

В роботі запропонована методика інженерних розрахунків, яка необхідна для впровадження  практичного заняття «Дослідження забруднення навколишнього середовища твердими побутовими відходами та розрахунок параметрів машин та обладнання для мінімізації негативного впливу на нього» з дисципліни безпека життєдіяльності для сприяння поглибленню знань з питань охорони навколишнього природного середовища майбутніх фахівців. Запропонована методика інженерних розрахунків включає в себе визначення: поширеності основних методів поводження з твердими побутовими відходами, кратності перевищення граничнодопустимої концентрації важких металів у ґрунтах на різних відстанях від полігонів захоронення, питомих енерговитрат очищення ґрунтів полігонів методом електрохімічної ремедіації від забруднення важкими металами, потреби в бульдозерах на виконання технологічних операцій ущільнення твердих побутових відходів на карті полігона для зменшення темпів зростання його площі, кількості сміттєспалювальних заводів, об'єму біореактора для аеробного розкладання твердих побутових відходів. Серед факторів впливу на поширеність основних методів поводження з твердими побутовими відходами та кількість сміттєспалювальних заводів розглядались такі: густота населення, ВВП на душу населення, співвідношення витрат на спалювання та захоронення твердих побутових відходів, індекс розвитку людського потенціалу, середня географічна широта, частка сільського населення, значення показника статусу держави за фактором «природні ресурси». Питомі енерговитрати очищення ґрунтів полігонів захоронення твердих побутових відходів методом електрохімічної ремедіації від забруднення визначалися в залежності від фактичної та граничнодопустимої концентрацій важких металів. Потреба в бульдозерах на виконання технологічних операцій ущільнення твердих побутових відходів на карті полігона визначалася в залежності від їхньої висоти складування, середньої чисельності обслуговуваного населення, експлуатаційних характеристик бульдозера. Під час розрахунку об`єму біореактора для аеробного розкладання твердих побутових відходів враховувалась їхня добова маса, що переробляється. На підставі зіставлення й порівняння експериментальних даних, одержаних у результаті дослідження, встановлено, що впровадження запропонованого практичного заняття з безпеки життєдіяльності у навчальний процес є ефективним.

СПИСОК ПОСИЛАНЬ

Березюк, О. В. (2011). Визначення параметрів впливу на шляхи поведінки з твердими побутовими відходами. Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві: науково-технічний збірник, 2(10), 64-66.

Березюк, О. В. (2015a). Моделювання питомих енерговитрат очищення ґрунтів полігонів твердих побутових відходів від забруднення важкими металами. Комунальне господарство міст. Серія: безпека життєдіяльності людини – освіта, наука, практика, 1(120), 240 242.

Березюк, О. В. (2015b). Регресія кількості сміттєспалювальних заводів. Сборник научных трудов SWorld, 1(38), Т. 2, 63-66.

Березюк, О. В. (2015c). Удосконалення математичної моделі питомих енерговитрат очищення ґрунтів полігонів твердих побутових відходів від забруднення важкими металами, Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи». Львів: ЛДУ БЖД.

Березюк, О. В. (2016a). Моделирование распространенности повторного использования твердых бытовых отходов, Сборник материалов международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы архитектуры, строительства, энергоэффективности и экологии – 2016». Тюмень, Россия: ФГБОУВО «Тюменский индустриальный университет».

Березюк, О. В. (2016b). Определение затрат на очистку зоны загрязнения тяжелыми металлами грунтов близлежащих к полигонам твердых бытовых отходов, Материалы XV Международной научно-практической конференции «Роль бизнеса и власти в развитии агропромышленного комплекса». Барнаул, Россия: Алтайский дом печати.

Березюк, О. В. (2016c). Усовершенствование математической модели необходимого количества машин для выполнения технологических операций уплотнения на полигоне твердых бытовых отходов, Сборник научных трудов молодых ученых, аспирантов, студентов и преподавателей VII молодежного экологического Конгресса «Северная Пальмира». Санкт-Петербург, Россия: CПб НИЦЭБ РАН.

Березюк, О. В. (2017). Визначення енерговитрат на очищення ґрунтів навколо полігонів твердих побутових відходів від забруднення важкими металами, Збірник наукових праць всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Еколого-енергетичні проблеми сучасності». Одеса: ОНАХТ.

Березюк, О. В., & Березюк, Л. Л. (2016). Моделювання поширеності компостування як методу поводження з твердими побутовими відходами. Вісник Вінницького політехнічного інституту, 1, 33-38.

Березюк, О. В., Лемешев, М. С., & Березюк, Л. Л. (2014). Регрессионная зависимость объёма биореактора от суточной массы перерабатываемых твердых бытовых отходов. Оралдың ғылым жаршысы (Уральский научный вестник, Казахстан), 42(121), 58-62.

Европейское Сообщество INTERREG IIIA. (2008). Управление твёрдыми бытовыми отходами. Раздельный сбор и сортировка отходов: Проект «Кооперация в совместном создании системы управления отходами в Псковской области».

Кобилянський, О. В. (2009). Міжпредметні зв’язки та особливості викладання безпеки життєдіяльності бакалаврам економічного спрямування. Вісник Вінницького політехнічного інституту, 6, 114-120.

Кобилянський, О. В. (2012). Практичні аспекти викладання нормативної дисципліни Безпека життєдіяльності у вищих навчальних закладах. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія, 38, 61-66.

Ковальчук, Л., & Когут, І. (2008). Міжпредметні зв’язки у процесі вивчення хімії в загальноосвітній школі. Вісник Львівського університету. Cерія педагогічна, 23, 80 89.

Лысенко, Л., Пономарев, М., & Корнилович, Б. (2001). Перспективы решения проблемы загрязнения почв тяжелыми металлами. Экотехнологии и ресурсосбережение, 4, 59-63.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. (2011). Типова навчальна програма нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для вищих навчальних закладів. Київ: МОНМСУ.

Біографія автора

Олег Березюк, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Посилання

Bereziuk, O. V. (2011). Vyznachennia parametriv vplyvu na shliakhy povedinky z tverdymy pobutovymy vidkhodamy. Suchasni tekhnolohii, materialy i konstruktsii u budivnytstvi: naukovo-tekhnichnyi zbirnyk, 2(10), 64-66.

Bereziuk, O. V. (2015a). Modeliuvannia pytomykh enerhovytrat ochyshchennia gruntiv polihoniv tverdykh pobutovykh vidkhodiv vid zabrudnennia vazhkymy metalamy. Komunalne hospodarstvo mist. Seriia: bezpeka zhyttiediialnosti liudyny – osvita, nauka, praktyka, 1(120), 240-242.

Bereziuk, O. V. (2015b). Rehresiia kilkosti smittiespaliuvalnykh zavodiv. Sbornyk nauchnykh trudov SWorld, 1(38), T. 2, 63-66.

Bereziuk, O. V. (2015c). Udoskonalennia matematychnoi modeli pytomykh enerhovytrat ochyshchennia gruntiv polihoniv tverdykh pobutovykh vidkhodiv vid zabrudnennia vazhkymy metalamy, Materialy II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii “Ekolohichna bezpeka yak osnova staloho rozvytku suspilstva. Yevropeiskyi dosvid i perspektyvy”. Lviv: LDU BZhD.

Bereziuk, O. V. (2016a). Modelyrovanye rasprostranennosty povtornoho yspolzovanyia tverdykh bytovykh otkhodov, Sbornyk materyalov mezhdunarodnoi nauchno-praktycheskoi konferentsyy “Aktualnye problemy arkhytektury, stroytelstva, enerhoeffektyvnosty y ekolohyy – 2016”. Tiumen, Rossyia: FHBOUVO “Tiumenskyi yndustryalnyi unyversytet”.

Bereziuk, O. V. (2016b). Opredelenye zatrat na ochystku zony zahriaznenyia tiazhelymy metallamy hruntov blyzlezhashchykh k polyhonam tverdykh bыtovykh otkhodov, Materyaly XV Mezhdunarodnoi nauchno-praktycheskoi konferentsyy “Rol byznesa y vlasty v razvytyy ahropromyshlennoho kompleksa”. Barnaul, Rossyia: Altaiskyi dom pechaty.

Bereziuk, O. V. (2016c). Usovershenstvovanye matematycheskoi modely neobkhodymoho kolychestva mashyn dlia vypolnenyia tekhnolohycheskykh operatsyi uplotnenyia na polyhone tverdykh bыtovykh otkhodov, Sbornyk nauchnykh trudov molodykh uchenykh, aspyrantov, studentov y prepodavatelei VII molodezhnoho ekolohycheskoho Konhressa “Severnaia Palmyra”. Sankt-Peterburh, Rossyia: CPb NYTsEB RAN.

Bereziuk, O. V. (2017). Vyznachennia enerhovytrat na ochyshchennia gruntiv navkolo polihoniv tverdykh pobutovykh vidkhodiv vid zabrudnennia vazhkymy metalamy, Zbirnyk naukovykh prats vseukrainskoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii molodykh uchenykh ta studentiv “Ekoloho-enerhetychni problemy suchasnosti”. Odesa: ONAKhT.

Bereziuk, O. V., & Bereziuk, L. L. (2016). Modeliuvannia poshyrenosti kompostuvannia yak metodu povodzhennia z tverdymy pobutovymy vidkhodamy. Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu, 1, 33-38.

Bereziuk, O. V., Lemeshev, M. S., & Bereziuk, L. L. (2014). Rehressyonnaia zavysymost ob’yema byoreaktora ot sutochnoi massy pererabatyvaemykh tverdykh bыtovykh otkhodov. Oraldyn gylym zharshysy (Uralskyi nauchnyi vestnyk, Kazakhstan), 42(121), 58-62.

Evropeiskoe Soobshchestvo INTERREG IIIA. (2008). Upravlenye tvyordymy bytovymy otkhodamy. Razdelnyi sbor y sortyrovka otkhodov: Proekt “Kooperatsyia v sovmestnom sozdanyy systemy upravlenyia otkhodamy v Pskovskoi oblasty”.

Kobylianskyi, O. V. (2009). Mizhpredmetni zviazky ta osoblyvosti vykladannia bezpeky zhyttiediialnosti bakalavram ekonomichnoho spriamuvannia. Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu, 6, 114 120.

Kobylianskyi, O. V. (2012). Praktychni aspekty vykladannia normatyvnoi dystsypliny Bezpeka zhyttiediialnosti u vyshchykh navchalnykh zakladakh. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Seriia: Pedahohika i psykholohiia, 38, 61-66.

Kovalchuk, L., & Kohut, I. (2008). Mizhpredmetni zviazky u protsesi vyvchennia khimii v zahalnoosvitnii shkoli. Visnyk Lvivskoho universytetu. Ceriia pedahohichna, 23, 80-89.

Lysenko, L., Ponomarev, M., & Kornylovych, B. (2001). Perspektyvy reshenyia problemy zahriaznenyia pochv tiazhelymy metallamy. Ekotekhnolohyy y resursosberezhenye, 4, 59-63.

Ministerstvo osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrainy. (2011). Typova navchalna prohrama normatyvnoi dystsypliny “Bezpeka zhyttiediialnosti” dlia vyshchykh navchalnykh zakladiv. Kyiv: MONMSU.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 291

Опубліковано

2018-06-26

Як цитувати

[1]
О. Березюк, «Впровадження практичного заняття ‘Дослідження забруднення навколишнього середовища твердими побутовими відходами та розрахунок параметрів машин та обладнання для мінімізації негативного впливу на нього’ з дисципліни безпека життєдіяльності», ПедБез, вип. 3, вип. 1, с. 29–36, Чер 2018.

Номер

Розділ

Статті

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.