Особливості застосування інтерактивних технологій навчання вищої математики в закладах вищої технічної освіти

  • Олена Прозор Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: когнітивно-творча компетенція, вища математика, інтерактивне заняття

Анотація

В статті описано технологію формування когнітивно-творчої компетенції у студентів технічних спеціальностей та наведено приклад проведення інтерактивного заняття з вищої математики.

СПИСОК ПОСИЛАНЬ

Вербицкий, А. А. (1991). Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. Москва: Высшая школа.

Паньков, Д. В. (2006). Інтерактивні технології навчання. Організаційно-методичні аспекти. Донецьк: ДІПО ІПП.

Петрук, В. А. (2011). Формування базового рівня професійної компетентності у майбутніх фахівців технічних спеціальностей засобами інтерактивних технологій. Вінниця: ВНТУ.

Прозор, О. П., & Петрук, В. А. (2015). Формування когнітивно-творчої компетенції майбутніх фахівців технічного профілю в процесі навчання вищої математики. Вінниця: ВНТУ.

Stain, B. S., & Glover, J. A. (Ed.) (1988). Memory and Creativity. Handbook of Creativity. N.Y. and London: Plenum Press.

 

Біографія автора

Олена Прозор, Вінницький національний технічний університет

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри вищої математики

Посилання

Pankov, D. V. (2006). Interaktyvni tekhnolohii navchannia. Orhanizatsiino-metodychni aspekty. Donetsk: DIPO IPP.

Petruk, V. A. (2011). Formuvannia bazovoho rivnia profesiinoi kompetentnosti u maibutnikh fakhivtsiv tekhnichnykh spetsialnostei zasobamy interaktyvnykh tekhnolohii. Vinnytsia: VNTU.

Prozor, O. P., & Petruk, V. A. (2015). Formuvannia kohnityvno-tvorchoi kompetentsii maibutnikh fakhivtsiv tekhnichnoho profiliu v protsesi navchannia vyshchoi matematyky. Vinnytsia: VNTU.

Stain, B. S., & Glover, J. A. (Ed.) (1988). Memory and Creativity. Handbook of Creativity. N.Y. and London: Plenum Press.

Verbytskyi, A. A. (1991). Aktyvnoe obuchenye v vysshei shkole: kontekstnyi podkhod. Moskva: Vysshaia shkola.

Опубліковано
2018-06-26
Як цитувати
[1]
О. Прозор, Особливості застосування інтерактивних технологій навчання вищої математики в закладах вищої технічної освіти, ПБ, vol 3, № 1, с. 64-68, Чер 2018.
Розділ
Статті

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)