Формування педагогічної культури фахівців інженерних спеціальностей

Автор(и)

  • Софія Дембіцька Вінницький національний технічний університет
  • Ірина Кобилянська Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/2524-1079-2018-3-1-051-056

Ключові слова:

педагогічна культура, професійна підготовка, фахівці технічних спеціальностей, формування компетенцій, удосконалення навчального процесу

Анотація

У статті викладена інформація щодо особливостей формування педагогічної культури фахівців інженерних спеціальностей в процесі професійної підготовки. Зокрема, розглядається поняття «педагогічна культура» та його особливості з урахуванням специфіки професійної підготовки майбутніх інженерів.

Об’єкт дослідження – активізація пізнавальної діяльності студентів закладів вищої освіти технічного спрямування в процесі фахової підготовки з метою формування педагогічної культури.

Метою даної статті є обґрунтування етапів та шляхів формування педагогічної культури інженерів в процесі професійної підготовки.

Професійна діяльність інженерів тягне за собою необхідність педагогічного спілкування та взаємодії в колективі з метою вирішення професійних завдань. Проте, незважаючи на значний інтерес науковців до проблем, пов’язаних з професійною підготовкою випускників технічних університетів, залишаються до сьогодні не повністю розкритими питання формування педагогічних компетенцій у студентів технічних спеціальностей.

Показано, що одним з ефективних шляхів взаємодії в колективі є набуття навичок педагогічного спілкування ще на етапі підготовки фахівця-інженера. Відповідно, завдання вищої освіти – підготувати фахівців, які матимуть навички педагогічного спілкування, володітимуть методами аналізу і прогнозування виникнення конфліктів, а також будуть розбиратися в особливостях їх уникнення в процесі професійної діяльності.

Перспективи подальших досліджень полягають у детальній розробці методики формування педагогічної культури інженерів з урахуванням особливостей їх професійної діяльності.

СПИСОК ПОСИЛАНЬ

Вербицкий, А. А. (1991). Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. Москва: Высшая школа.

Гринькова, М. В. (1998). Формування педагогічної культури майбутнього вчителя (теоретичний та методичний аспекти). Харків: Основа.

Лозова, В. І. (Ред.). (2006). Лекції з педагогіки вищої школи. Харків: ОВС.

Пономарьов, О. С. (2012). Культура професійної діяльності в системі категорій педагогіки вищої школи. Теорія і практика управління соціальними системами, 4, 84-91.

Ризз, Г. И. (1995). Размышления о педагогической деятельности, культуре, мастерстве. Педагогика, 4, 114-116.

Сидоренко, Т. Д. (2001). Дидактичні основи формування педагогічної культури майбутнього вчителя. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Криворізький державний педагогічний університет, Кривий Ріг.

Сухомлинський, В. О. (1977). Вибрані твори (Т. 4). Київ : Радянська школа.

Ягупов, В. В. (2002). Педагогіка. Київ: Либідь.

 

Біографії авторів

Софія Дембіцька, Вінницький національний технічний університет

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Ірина Кобилянська, Вінницький національний технічний університет

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Посилання

Hrynkova, M. V. (1998). Formuvannia pedahohichnoi kultury maibutnoho vchytelia (teoretychnyi ta metodychnyi aspekty). Kharkiv: Osnova.

Lozova, V. I. (Red.). (2006). Lektsii z pedahohiky vyshchoi shkoly. Kharkiv: OVS.

Ponomarov, O. S. (2012). Kultura profesiinoi diialnosti v systemi katehorii pedahohiky vyshchoi shkoly. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy, 4, 84-91.

Rizz, G. I. (1995). Razmyshleniya o pedagogicheskoj deyatel'nosti, kulture, masterstve. Pedagogika, 4, 114-116.

Sydorenko, T. D. (2001). Dydaktychni osnovy formuvannia pedahohichnoi kultury maibutnoho vchytelia. (Avtoref. dys. kand. ped. nauk). Kryvorizkyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet, Kryvyi Rih.

Sukhomlynskyi, V. O. (1977). Vybrani tvory (T. 4). Kyiv : Radianska shkola.

Verbickij, A. A. (1991). Aktivnoe obuchenie v vysshej shkole: kontekstnyj podhod. Moskva: Vysshaya shkola.

Yahupov, V. V. (2002). Pedahohika. Kyiv: Lybid.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 614

Опубліковано

2018-06-26

Як цитувати

[1]
С. Дембіцька і І. Кобилянська, «Формування педагогічної культури фахівців інженерних спеціальностей», ПедБез, вип. 3, вип. 1, с. 51–56, Чер 2018.

Номер

Розділ

Статті

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>