Інформальна освіта в системі підвищення рівня промислової безпеки зайнятих громадян

Автор(и)

  • Олександр Кобилянський Вінницький національний технічний університет
  • Іван Заюков Вінницький національний технічний університет
  • Ольга Пінаєва Вінницький державний педагогічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/2524-1079-2018-3-1-021-028

Ключові слова:

навчання впродовж життя, інформальна освіта, промислова безпека, охорона праці

Анотація

Актуальність реалізації інформальної освіти в системі підвищення рівня промислової безпеки зайнятих громадян, в першу чергу, пов’язана з тим, що професійні знання через вплив періоду «напіврозпаду» швидко знецінюються. Враховуючи це, знання з питань охорони праці та промислової безпеки мають періодично оновлюватись і розвиватись. Адже від цього залежить ступінь безпеки працівників. Тому вирішення зазначеної проблеми має полягати в переході до освіти протягом життя, зокрема її найважливішої складової – самоосвіти.

Метою статті є дослідження важливості інформальної безперервної освіти в системі забезпечення високого рівня охорони праці та промислової безпеки зайнятих громадян України.

В статті досліджено особливості розвитку освіти впродовж життя, зокрема таких складових, як формальна, неформальна та інформальна в аспекті підвищення рівня охорони праці й промислової безпеки. Проаналізовано показники, які свідчать про актуальність саме інформальної освіти в системі підвищення рівня промислової безпеки. Визначено концептуальну основу інформальної освіти в системі підвищення рівня знань з промислової безпеки, яка має входити в усі етапи професійного розвитку зайнятих громадян (професійне навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації – службове просування – особистий розвиток – виробнича адаптація), що дозволить їм набувати нових компетенцій та в цілому підвищувати загальний рівень компетентності.

 СПИСОК ПОСИЛАНЬ

Бугайчук, К. Формальное, неформальное и информальное дистанционное обучение: сущность, соотношение, перспективы. Vzyato z http://www.e-learning.by/Article/Formaljnoe-neformaljnoe-i-informaljnoe-distancionnoe-obuchenie-suschnostj-sootnoshenie-perspektivy/ELearning.html.

Горшкова, В. В. (2014). Взаимодействие формального, неформального и информального образования как современное направление развития человека. Научно-методический электронный журнал «Концепт», 26, 176-180. Взято з http://e-koncept.ru/2014/64336.htm.

Закон України «Про освіту». Взято з http://osvita.ua/legislation/law/2231/.

Кобилянський, О. В. (2012). Теоретико-методологічні основи навчання безпеки життєдіяльності студентів економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах. Вінниця: ВНТУ.

Національний інститут стратегічних досліджень. Освіта протягом життя: світовий досвід і українська практика. Аналітична записка. Взято з http://www.niss.gov.ua/articles/252/.

Ничкало, Н. Г. (2001). Теоретико-методологічні проблеми і перспективи розвитку досліджень з неперервної професійної освіти. Неперервна професійна освіта: теорія і практика (у 2 ч.). (1, с. 35-41). Київ: АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти.

Офіційний сайт Державної служби України з питань праці. Оперативна інформація. Взято з http://dsp.gov.ua/.

Скорик, Т. В. Освіта впродовж життя в контексті євроінтеграційних процесів. Взято з http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=2555.

28 квітня – Всесвітній день охорони праці. Vzyato z http://www.pedcollege.kiev.ua/index.php/650-28-kvitnia-vsesvitnii-den-okhorony-pratsi.

Біографії авторів

Олександр Кобилянський, Вінницький національний технічний університет

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Іван Заюков, Вінницький національний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Ольга Пінаєва, Вінницький державний педагогічний університет

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та професійної освіти

Посилання

Buhaichuk, K. Formalnoe, neformalnoe і іnformalnoe dystantsyonnoe obuchenye: sushchnost, sootnoshenye, perspektyvу. Retrieved from http://www.e-learning.by/Article/Formaljnoe-neformaljnoe-i-informaljnoe-distancionnoe-obuchenie-suschnostj-sootnoshenie-perspektivy/ELearning.html.

Horshkova, V. V. (2014). Vzaymodeistvye formalnoho, neformalnoho і іnformalnoho obrazovanyia kak sovremennoe napravlenye razvytyia cheloveka. Nauchno-metodycheskyi еlektronnуi zhurnal «Kontsept», 26, 176-180. Retrieved from http://e-koncept.ru/2014/64336.htm.

Zakon Ukrainy «Pro osvitu». Retrieved from http://osvita.ua/legislation/law/2231/.

Kobylianskyi, O. V. (2012). Teoretyko-metodolohichni osnovy navchannia bezpeky zhyttiediialnosti studentiv ekonomichnykh spetsialnostei u vyshchykh navchalnykh zakladakh. Vinnytsia: VNTU.

Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen. Osvita protiahom zhyttia: svitovyi dosvid i ukrainska praktyka. Analitychna zapyska. Retrieved from http://www.niss.gov.ua/articles/252/.

Nychkalo, N. H. (2001). Teoretyko-metodolohichni problemy i perspektyvy rozvytku doslidzhen z neperervnoi profesiinoi osvity. Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka (u 2 ch.). (1, s. 35-41). Kyiv: APN Ukrainy, In-t pedahohiky i psykholohii prof. osvity.

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby Ukrainy z pytan pratsi. Operatyvna informatsiia. Retrieved from http://dsp.gov.ua/.

Skoryk, T. V. Osvita vprodovzh zhyttia v konteksti yevrointehratsiinykh protsesiv. Retrieved from http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=2555.

“28 kvitnia – Vsesvitnii den okhorony pratsi”. Retrieved from http://www.pedcollege.kiev.ua/index.php/650-28-kvitnia-vsesvitnii-den-okhorony-pratsi.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 441

Опубліковано

2018-06-26

Як цитувати

[1]
О. Кобилянський, І. Заюков, і О. Пінаєва, «Інформальна освіта в системі підвищення рівня промислової безпеки зайнятих громадян», ПедБез, вип. 3, вип. 1, с. 21–28, Чер 2018.

Номер

Розділ

Статті

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають