Вплив європейських інтеграційних процесів на формування нормативно-правової бази в сфері дистанційної освіти в Україні

Автор(и)

  • Віталіна Пугач Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету https://orcid.org/0000-0002-1653-7473

DOI:

https://doi.org/10.31649/2524-1079-2020-5-2-109-116

Ключові слова:

підготовка майбутніх фахівців, галузь права, дистанційна освіта, інтеграційні процеси, освітньо-інформаційне середовище ЗВО

Анотація

У статті здійснено аналіз нормативно-правової бази інформаційно-освітнього середовища ЗВО та визначення шляхів для її вдосконалення, що забезпечить умови для ефективного впровадження дистанційної освіти.
Метою статті є визначення шляхів вдосконалення нормативно-правової бази інформаційно-освітнього середовища ЗВО, яке забезпечить умови для ефективного впровадження дистанційної освіти.
Зважаючи на наявні тенденції, Стратегією розвитку вищої освіти в Україні на 2021–2031 роки, визначено місію вищої освіти, яка полягає у забезпеченні «сталого інноваційного розвитку України через підготовку висококваліфікованих фахівців, створення та поширення знань, формування інтелектуального, соціального та духовного капіталу суспільства, готового до викликів майбутнього»
Відповідно до окресленої в Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021–2031 роки місії вищої освіти, були проаналізовані переваги, недоліки та можливості освітньої системи нашої держави; сформовано пріоритетні принципи розвитку вітчизняної вищої освіти серед яких академічна свобода, орієнтація на забезпечення якості освіти, орієнтація на всебічний розвиток особистості, інклюзивність і різноманітність. Шляхи досягнення поставлених у стратегії завдань конкретизовано в операційних цілях, однією з яких є впровадження інноваційних технологій і дистанційного навчання у вищій освіті. Для досягнення цієї цілі визначені такі завдання: створення індустрії інноваційних технологій та засобів навчання, що відповідають світовому науково-технічному рівню; диджиталізація усіх процесів у системі вищої освіти; унормування дистанційного навчання як форми здобуття вищої освіти.
Інтернаціоналізація вищої освіти вбачається як логічний і незворотній процес в умовах глобалізації суспільства, що викликає потребу в збільшенні кількості міжкультурних програм і створенні відповідного нормативного забезпечення для їхнього успішного функціонування. Відтак вважаємо, що входження України до світового освітнього простору потребує виваженого підходу, з урахуванням можливих перспектив і використання інтелектуального потенціалу національних навчальних закладів, що має бути відображено у відповідних нормативних актах.
Враховуючи складність і багатоаспектність обраної тематики, перспективами наукових розвідок вважаємо необхідність подальших теоретичних досліджень та їхню практичну реалізацію.

Біографія автора

Віталіна Пугач, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету

к. пед. н., доцент, доцент кафедри правознавства і гуманітарних дисциплін,

 

Посилання

Громовенко, К. В. Питання вищої освіти в двосторонніх міжурядових угодах України. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2020. Том 31, № 2. Ч. 3, 161–169.

Ващук, Ф. Г. (Ред.). (2011). Інтеграція в європейський освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи: монографія. Ужгород: ЗакДУ, (Серія «Євроінтеграція: український вимір»; Вип. 16).

Падалка, О. С., & Каленюк, І. С. (2012). Економіка освіти та управління: посібник. К.: Педагогічна думка.

Про вищу освіту: Закон України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII. (2022). Редакція від 06.04.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.

Про державну атестацію закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності: наказ Міністерства освіти і науки України від 12 березня 2019 р. № 338,

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 червня 2019 р. за № 689/33660. (2019). Офіційний вісник України. № 54. Ст. 1895.

Положення про дистанційне навчання. Наказ Міністерства освіти і науки України 25.04.2013 № 466. (2020). Редакція від 16.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text.

Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти. Наказ Міністерства освіти і науки України 08 вересня 2020 року № 1115. (2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0941-20#Text.

Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності: постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187. (2015). Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п.

Про затвердження плану заходів на 2020-2027 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 р. № 508-р. Урядовий кур’єр. 26 травня. (2020). № 98. С. 7–8.

Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси: наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01 жовтня 2012 р. № 1060, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2012 р. за № 1695/22007. (2012). Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12.

Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України: постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630. (2014). Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/630-2014-п.

Про затвердження Положення про Національну освітню електронну платформу: наказ Міністерства освіти і науки України від 22 травня 2018 р. № 523, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 червня 2018 р. за №702/32154. (2018). Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0702-18.

Про Національну доктрину розвитку освіти: Указ Президента України. від 17 квітня 2002 р. № 347/2002. (2002). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002#Text.

Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII. Редакція від 06.04.2022. (2022). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.

Про фахову передвищу освіту, 6 червня 2019 р. № 2745-VIII. (2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text.

Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021–2031 роки. (2020). Київ. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf.

Choudaha, R., & Van Rest, E. (2018). Envisioning Pathways to 2030: Megatrends shaping the future of global higher education and international student mobility, Studyportals.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 26

Опубліковано

2023-10-13

Як цитувати

[1]
В. Пугач, «Вплив європейських інтеграційних процесів на формування нормативно-правової бази в сфері дистанційної освіти в Україні », ПедБез, вип. 5, вип. 2, с. 109–116, Жов 2023.

Номер

Розділ

Статті

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.