ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Ірина Володимирівна Хом'юк Вінницький національний технічний університет
  • Віра Андріївна Петрух Вінницький національний технічний університет
  • Віктор Вікторович Хом'юк Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/2524-1079-2017-2-1-6-11

Ключові слова:

вибір професії, професійне самовизначення, профорієнтація, професійний вибір, професія

Анотація

Проаналізовано проблему професійного самовизначення особистості. Визначено, що саме професійна орієнтація забезпечує ознайомлення зі змістом і перспективами розвитку професій, формами та умовами їхнього здобуття, станом та потребами ринку праці в кадрах, вимогами професій до особистості, можливостями професійно-кваліфікаційного становлення. Впливовим чинником на професійну орієнтацію визначено центри довузівської підготовки при ВНЗ, де учні отримують широкий спектр інформації щодо спеціальностей, знайом-ляться з викладачами, матеріально-технічною базою.
Охарактеризовано особистісно-психологічні та соціально-економічні протиріччя, пов’язані з професійним самовизначенням молоді в умовах ринкової економіки. Наведено результати анкетування студентів-першокурсників ВНТУ, метою якого було визначення рівня професійної орієнтації студентів до навчання за обра-ною спеціальністю.

Біографії авторів

Ірина Володимирівна Хом'юк, Вінницький національний технічний університет

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри вищої математики 

Віра Андріївна Петрух, Вінницький національний технічний університет

 доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри вищої математики

Віктор Вікторович Хом'юк, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри вищої математики

Посилання

1. Юнг К. Г. Человек и его символы / К. Г. Юнг, М. Л. фон Франц, Дж. Л. Хендерсон. – М. : Серебряные нити, 1997. – 368 с.
2. Маркова А. К. Психология профессионализма / А. К. Маркова. – М. : Междунар. гуманит. фонд «Знание», 1996. – 308 с.
3. Пряжникова Е. Ю. Профориентация : учеб. пособ. / Е. Ю. Пряжникова, Н. С. Пряж-ников. – М. : Академия, 2005. – 496 с.
4. Хом’юк І. В. Теоретико-методичні засади формування базового рівня професійної мобільності майбутніх інженерів : монографія / Хом’юк І. В. – Вінниця : УНІВЕРСУМ. – Вінниця, 2012. –380 с.
5. Хом’юк В. В. Проблеми та перспективи багаторівневої вищої професійної освіти / В. В. Хом’юк // «Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології» : зб. тез наук. робіт учасників міжнар. науково-практичної конф. (Львів, 26 черв. 2015 р.). – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2015. – С. 99–103.
6. Варнавських Н. М. Проблеми професійного самовизначення молоді на сучасному етапі ринкових перетворень / Н. М. Варнавських // Педагогіка і психологія. – 2002. – № 4. – С. 109–115.
7. Хом’юк І. В. Професійна орієнтація як засіб забезпечення професійної мобільності / І. В. Хом’юк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : Сумський державний педагогічний університет
ім. А. С. Макаренка, 2010. – Вип. № 8(10). – С. 318–326.
8. Зеер Э. Ф. Кризисы профессионального становления личности / Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыма-нюк // Психологический журнал. – 2003. – Т. 18. – № 6. – С. 35–44.
9. Петрова Е. А. Теоретико-методологические основания исследования проблем успешной профессиональной самореализации студентов вуза / Петрова Е. А., Белякова Н. В., Несте- рова А. А. – М. : Российский государственный социальный университет, 2009. – 176 с.

1. Yung K. G. Chelovek i ego simvolyi / K. G. Yung, M. L. fon Frants, Dzh. L. Henderson. – M. : Serebryanyie niti, 1997. – 368 s.
2. Markova A. K. Psihologiya professionalizma / A. K. Markova. – M. : Mezhdunar. gumanit. fond «Znanie», 1996. – 308 s.
3. Pryazhnikova E. Yu. Proforientatsiya : ucheb. posob. / E. Yu. Pryazhnikova, N. S. Pryazh-nikov. – M. : Akademiya, 2005. –
496 s.
4. Khom’iuk I. V. Teoretyko-metodychni zasady formuvannia bazovoho rivnia profesiinoi mobilnosti maibutnikh inzheneriv : monohrafiia / Khom’iuk I. V. – Vinnytsia : UNIVERSUM. – Vinnytsia, 2012. –380 s.
5. Khom’iuk V. V. Problemy ta perspektyvy bahatorivnevoi vyshchoi profesiinoi osvity / V. V. Khom’iuk // «Teoretychni ta praktychni aspekty rozvytku suchasnoi pedahohiky ta psykholohii» : zb. tez nauk. robit uchasnykiv mizhnar. naukovo-praktychnoi konf. (Lviv, 26 cherv. 2015 r.). – Lviv : HO «Lvivska pedahohichna spilnota», 2015. – S. 99–103.
6. Varnavskykh N. M. Problemy profesiinoho samovyznachennia molodi na suchasnomu etapi rynkovykh peretvoren /
N. M. Varnavskykh // Pedahohika i psykholohiia. – 2002. – № 4. – S. 109–115.
7. Khom’iuk I. V. Profesiina oriientatsiia yak zasib zabezpechennia profesiinoi mobilnosti / I. V. Khom’iuk // Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii. – Sumy : Sumskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet im. A. S. Makarenka, 2010. – Vyp.
№ 8(10). – S. 318–326.
8. Zeer E. F. Krizisyi professionalnogo stanovleniya lichnosti / E. F. Zeer, E. E. Syima-nyuk // Psihologicheskiy zhurnal. – 2003. – T. 18. – № 6. – S. 35–44.
9. Petrova E. A. Teoretiko-metodologicheskie osnovaniya issledovaniya problem uspeshnoy professionalnoy samorealizatsii studentov vuza / Petrova E. A., Belyakova N. V., Nesterova A. A. – M. : Rossiyskiy gosudarstvennyiy sotsialnyiy universitet, 2009. – 176 s.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 385

Опубліковано

2017-09-19

Як цитувати

[1]
І. В. Хом’юк, В. А. Петрух, і В. В. Хом’юк, «ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ», ПедБез, вип. 2, вип. 1, с. 6–11, Вер 2017.

Номер

Розділ

Статті

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.