СТАН СФОРМОВАНОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-МАШИНОБУДІВНИКІВ

Автор(и)

  • Віктор Вікторович Хом'юк Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/2524-1079-2017-2-2-35-44

Ключові слова:

інженер-машинобудівник, констатувальний експеримент, критерії, математична компетентність, показники, предметна мотивація

Анотація

В статті проаналізовано стан сформованості математичної компетентності майбутніх інженерів-машинобудівників. В процесі констатувального етапу педагогічного експерименту, на діагностично-актуалізаційному етапі формування математичної компетентності здійснено апробацію критеріїв сформовано-сті математичної компетентності, з’ясовано, що саме предметна мотивація та предметна адаптація лежать в основі мотиваційно-діяльнісного компоненту математичної компетентності. З урахуванням визначених критеріїв і показників було розроблено методики сформованості математичної компетентності майбутніх інженерів. Визначено, що уміння студентів застосовувати набуті знання у процесі розв’язування стандартних і нестандартних завдань; знаходити варіативні способи використання знань; уміння комбінувати новий спосіб діяльності з уже відомих будуть ускладнюватись низьким рівнем шкільної підготовки, крім того, висока інформативність курсу вищої математики також, накладає свій відбиток на процес формування математичної компетентності. Автором визначені рангова та кількісна оцінки: сформованості гнучкості знань з математич-них дисциплін (умінь самостійного розв’язування задач різного характеру), вміння самостійно обирати матема-тичну технологію розв’язування різних класів задач, оцінка дієвості та мобільності математичних знань. Наве-дено результати констатувального зрізу сформованості математичної компетентності за визначеними критеріями.

Біографія автора

Віктор Вікторович Хом'юк, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри вищої математики

Посилання

1. Боев О. Тенденции математической подготовки инженеров / О. Боев, О. Имас // Высшее образование в России. – 2005. – № 4. – С. 15–22.
2. Хом’юк В. В. Критерії, показники та рівні оцінювання сформованості складових математичної компетентності майбутніх інженерів / В. В. Хом’юк // International scientific professional periodical journal «THE UNITY OF SCIENCE» / publishing office Friedrichstrabe 10 – Vienna – Austria, 2015. – P. 29–31.
3. Хом’юк В. В. Предметна мотивація як засіб забезпечення математичної компетентності / В. В. Хом’юк // Су-часні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, про-блеми : зб. наук. пр. – Вип. 38. ; редкол.: І. А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2014. – С. 459–464.
4. Хом’юк В. В. Мотив як умова формування математичної компетентності майбутніх інженерів / В. В. Хом’юк // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, том 1 (Суми, 4-5 березня 2014 року). – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 301–304.
5. Хом’юк В. В. Моніторинг математичних здібностей студентів-першокурсників технічного внз / В. В. Хом’юк // Тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє» [Текст] ; за заг. редакцією В. В. Балабіна. — К. : ВІКНУ, 2015. – С. 82.
6. Хом’юк В. В. Розвиваючі логічні завдання з вищої математики як інструмент реалізації моніторингу навчаль-них досягнень майбутніх інженерів / В. В. Хом’юк, І. В. Хом’юк // Теоретико-методичні основи розвитку освіти і управ-ління навчальними закладами : матеріали І Всеукраїнської науково-методичної веб-конференції (23 грудня 2015 року, м. Херсон) : в 2 ч. / за ред. Кузьменка В. В., Слюсаренко Н. В. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної осві-ти», 2015. – Ч. ІІ. – С. 169–173.
7. Манько В. М. Дидактичні умови формування у студентів професійно-пізнавального інтересу до спеціальних дисциплін. // Соціалізація особистості : зб. наук. пр. Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. – К. : Логос, 2000. – Вип. 2. – С. 153–161.
8. Хом’юк В. В. Шкільна математична освіта в Україні та за кордоном в контексті формування математичної компетентності майбутніх інженерів / В. В. Хом’юк // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка ; за заг. ред. Ломаковича А. М., Бенери В. Є. – Кременець : ВЦ КОГПА ім. Тараса Шевченка, 2017. – Вип. 8. – С.183–191.
9. Хом’юк В. В. Оцінювання рівня сформованості операційно-технологічного компоненту математичної компе-тентності майбутнього інженера / В. В. Хом’юк // Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Кіровоград, 27-28 травня 2016 р. / Відповідальний редактор: С.П.Величко – Кіровоград : ПП «Ексклюзив-Систем», 2016. – С. 59–61.
REFERENCES
1. Boev O. Tendentsyy matematycheskoi podhotovky ynzhenerov / O. Boev, O. Ymas // Vыsshee obrazovanye v Rossyy. – 2005. – № 4. – S. 15–22.
2. Khomiuk V. V. Kryterii, pokaznyky ta rivni otsiniuvannia sformovanosti skladovykh matematychnoi kompetentnosti maibutnikh inzheneriv / V. V. Khomiuk // International scientific professional periodical journal «THE UNITY OF SCIENCE» / publishing office Friedrichstrabe 10 – Vienna – Austria, 2015. – P. 29–31.
3. Khomiuk V. V. Predmetna motyvatsiia yak zasib zabezpechennia matematychnoi kompetentnosti / V.V. Khomiuk // Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problem ; zb. nauk. pr. – Vyp. 38. ; redkol. I. A. Ziaziun (holova) ta in. – Kyiv-Vinnytsia : TOV firma «Planer», 2014. – S. 459–464.
4. Khomiuk V. V. Motyv yak umova formuvannia matematychnoi kompetentnosti maibutnikh inzheneriv / V. V. Khomiuk // Innovatsiinyi rozvytok vyshchoi osvity : hlobalnyi ta natsionalnyi vymiry zmin : materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, tom 1 (Sumy, 4-5 bereznia 2014 roku). Tom 1. – Sumy : Vyd-vo SumDPU im. A. S. Makarenka, 2014. – S. 301–304.
5. Khomiuk V. V. Monitorynh matematychnykh zdibnostei studentiv-pershokursnykiv tekhnichnoho vnz V. V. Khomiuk // Tezy dopovidei ХI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Viiskova osvita i nauka: sohodennia ta maibutnie» [Tekst] ; za zah. redaktsiieiu V. V. Balabina. — K. : VIKNU, 2015. – S. 82.
6. Khomiuk V. V. Rozvyvaiuchi lohichni zavdannia z vyshchoi matematyky yak instrument realizatsii monitorynhu navchalnykh dosiahnen maibutnikh inzheneriv / V. V. Khomiuk, I. V. Khomiuk // Teoretyko-metodychni osnovy rozvytku osvity i upravlinnia navchalnymy zakladamy : materialy I Vseukrainskoi naukovo-metodychnoi veb-konferentsii (23 hrudnia 2015 roku, m. Kherson) : v 2 ch. ; za red. Kuzmenka V. V., Sliusarenko N. V. – Kherson : KVNZ «Khersonska akademiia neperervnoi osvity», 2015. – Ch. II. – S. 169–173.
7. Manko V. M. Dydaktychni umovy formuvannia u studentiv profesiino-piznavalnoho interesu do spetsialnykh dystsyplin. // Sotsializatsiia osobystosti : zb. nauk. pr. Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. M. Drahomanova. – K. : Lohos, 2000. – Vyp. 2. – S. 153–161.
8. Khomiuk V. V. Shkilna matematychna osvita v Ukraini ta za kordonom v konteksti formuvannia matematychnoi kompetentnosti maibutnikh inzheneriv. / V. V. Khomiuk // Naukovyi visnyk Kremenetskoi oblasnoi humanitarno-pedahohichnoi akademii im. Tarasa Shevchenka. Seriia: Pedahohika ; za zah. red. Lomakovycha A. M., Benery V. Ie. – Kremenets : VTs KOHPA im. Tarasa Shevchenka, 2017. – Vyp. 8. – S. 183–191.
9. Khomiuk V. V. Otsiniuvannia rivnia sformovanosti operatsiino-tekhnolohichnoho komponentu matematychnoi kompetentnosti maibutnoho inzhenera / V. V. Khomiuk // Zasoby i tekhnolohii suchasnoho navchalnoho seredovyshcha: Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, m. Kirovohrad, 27-28 travnia 2016 r. / Vidpovidalnyi redaktor: S.P.Velychko – Kirovohrad : PP «Ekskliuzyv-System», 2016. – S. 59–61.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 188

Опубліковано

2018-03-16

Як цитувати

[1]
В. В. Хом’юк, «СТАН СФОРМОВАНОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-МАШИНОБУДІВНИКІВ», ПедБез, вип. 2, вип. 2, с. 35–44, Бер 2018.

Номер

Розділ

Статті

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають