Фундаменталізація вищої технічної освіти за кордоном: проблеми та перспективи

Автор(и)

  • Альона Коломієць Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/2524-1079-2018-3-1-069-074

Ключові слова:

фундаменталізація, математична підготовка, педагогічна система, освітня програма, навчальний процес

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблеми фундаменталізації математичної підготовки студентів технічних спеціальностей. У роботі проілюстровано аналіз освітніх процесів у вищих школах Західної Європи, США, Канади, Росії, здійснено порівняльний аналіз процесу фундаменталізації математичної підготовки у закладах вищої освіти в Україні і за кордоном, проведено аналіз математичного  контенту он-лайн ресурсів закордонних університетів.

Об’єкт дослідження – навчальний процес в університетах України та країнах Європи і Північної Америки.

Мета публікації – здійснити аналіз процесу фундаменталізації вищої технічної математичної освіти країн Європи та Північної Америки, порівняти з відповідними тенденціями освітянського процесу вищої школи в Україні.

СПИСОК ПОСИЛАНЬ

Аданников, А. А. (2001). Фундаментализация физико-математической подготовки в профессиональном образовании студентов технических вузов. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Тольяттинский государственный университет, Тольятти.

Бідюк, Н. М. (2000). Розвиток змісту та форм організації підготовки бакалаврів інженерії в університетах Великої Британії. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Тернопільський державний педагогічний університет імені В. Гнатюка, Тернопіль.

Высшее образование в США. Langust Agency 1999–2013. Взято з http://www.langust.ru/review/high usa.shtml.

Гончаренко, С. (2008). Фундаменталізація освіти як дидактичний принцип. Шлях освіти, 1, 2-6.

Дутка, Г. Я. Комплексний підхід до моделювання змісту фундаментальної математичної освіти у професійній підготовці економістів. Взято з http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/peddysk/2009_5/ dutka.pdf.

Кіяновська, Н. М. (2012). Засоби ІКТ навчання у фундаментальній підготовці майбутніх інженерів: досвід США. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Серія педагогічна, 18, 203-207.

Ковтонюк, М. М. (20130. Фундаменталізація професійної підготовки майбутнього вчителя математики–бакалавра. Вінниця: ТОВ-фірма «Планер». ISBN 978-966-2337-79-2.

Косолапова, С. А., Калиновская, Т. Г., & Косолапов, А. И. (2013). К вопросу о фундаментализации инженерного образования. Успехи современного естествознания, 6, 134-136.

Лозовский, В. Н., Лозовский, С. В., & Шукшунов, В. Е. (2006). Фундаментализация высшего технического образования: цели, идеи, практика. Санкт-Петербург: Лань. ISBN 5-8114-0681-9.

Мукан, Н. В. (2006). Система професійної підготовки майбутніх учителів загальноосвітніх шкіл в університетах Канади. Львів: НУ «Львівська політехніка».

Перший відкритий інформаційний ресурс Open Course Ware. Взято з http://ocw.mit.edu/index.htm.

Семеніхіна, О. В., & Шевченко, І. С. (2014). Відкритий освітній контент: кількісний аналіз ресурсів з математики. Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології, 3 (54), 198-201.

Complete List of Online Math Resources. Student Guide. Retrieved from http://www.studentguide.org/a-complete-list-of-online-math-resources.

The Global Network for Open Education. Retrieved from http://www.oeconsortium.org/ courses.

 

Біографія автора

Альона Коломієць, Вінницький національний технічний університет

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри вищої математики

Посилання

Adannykov, A. A. (2001). Fundamentalyzatsyia fyzyko-matematycheskoi podhotovky v professyonalnom obrazovanyy studentov tekhnycheskykh vuzov. (Avtoref. dys. kand. ped. nauk). Toliattynskyi hosudarstvennyi universytet, Toliatty.

Bidiuk, N. M. (2000). Rozvytok zmistu ta form orhanizatsii pidhotovky bakalavriv inzhenerii v universytetakh Velykoi Brytanii. (Avtoref. dys. kand. ped. nauk). Ternopilskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni V. Hnatiuka, Ternopil.

Honcharenko, S. (2008). Fundamentalizatsiia osvity yak dydaktychnyi pryntsyp. Shliakh osvity, 1, 2-6.

Complete List of Online Math Resources. Student Guide. Retrieved from http://www.studentguide.org/a-complete-list-of-online-math-resources.

Dutka H. Ya. Kompleksnyi pidkhid do modeliuvannia zmistu fundamentalnoi matematychnoi osvity u profesiinii pidhotovtsi ekonomistiv. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/peddysk/2009_5/dutka.pdf.

Kiianovska, N. M. (2012). Zasoby IKT navchannia u fundamentalnii pidhotovtsi maibutnikh inzheneriv: dosvid SShA. Zbirnyk naukovykh prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka: Seriia pedahohichna, 18, 203-207.

Kovtoniuk, M. M. (20130. Fundamentalizatsiia profesiinoi pidhotovky maibutnoho vchytelia matematyky–bakalavra. Vinnytsia: TOV-firma «Planer». ISBN 978-966-2337-79-2.

Kosolapova, S. A., Kalynovskaia, T. H., & Kosolapov, A. Y. (2013). K voprosu o fundamentalyzatsyii inzhenernoho obrazovanyia. Uspekhy sovremennoho estestvoznanyia, 6, 134-136.

Lozovskyi, V. N., Lozovskyi, S. V., & Shukshunov, V. E. (2006). Fundamentalyzatsyia vyssheho tekhnycheskoho obrazovanyia: tsely, idei, praktyka. Sankt-Peterburh: Lan. ISBN 5-8114-0681-9.

Mukan, N. V. (2006). Systema profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv zahalnoosvitnikh shkil v universytetakh Kanady. Lviv: NU «Lvivska politekhnika».

Pershyi vidkrytyi informatsiinyi resurs OpenCourseWare. Vziato z http://ocw.mit.edu/index.htm.

Semenikhina, O. V., & Shevchenko, I. S. (2014). Vidkrytyi osvitnii kontent: kilkisnyi analiz resursiv z matematyky. Pedahohika vyshchoi shkoly: metodolohiia, teoriia, tekhnolohii, 3 (54), 198-201.

The Global Network for Open Education. Retrieved from http://www.oeconsortium.org/courses.

Vysshee obrazovanye v SShA. Langust Agency 1999–2013. Retrieved from http://www.langust.ru/review/high_usa.shtml

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 253

Опубліковано

2018-06-26

Як цитувати

[1]
А. Коломієць, «Фундаменталізація вищої технічної освіти за кордоном: проблеми та перспективи», ПедБез, вип. 3, вип. 1, с. 69–74, Чер 2018.

Номер

Розділ

Статті

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.