ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Автор(и)

  • Софія Віталіївна Дембіцька Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/2524-1079-2016-1-1-48-52

Ключові слова:

самостійна робота; безпека життєдіяльності; професійна підготовка; удосконалення навчального процесу

Анотація

Викладено інформацію про особливості організації самостійної роботи студентів з безпеки життєдіяльності в процесі підготовки фахівців. Запропоновано низку методичних рекомендацій щодо організації самостійної роботи студентів з метою формування творчого мислення в майбутніх фахівців.

Об’єкт дослідження – самостійна робота студентів вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації.

Мета роботи – розкриття особливостей організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації з безпеки життєдіяльності з урахуванням особливостей професійної підготовки.

Установлено, що формування досвіду самостійної роботи студентів можливе за таких умов: використання нових інформаційних технологій, урахування специфіки вивчення навчальних дисциплін, доцільної організації та ефективного стимулювання самостійної пізнавальної й наукової діяльності студентів.

Перспективи подальших досліджень полягають у розробленні методичного забезпечення самостійної роботи і з’ясуванні її характерних особливостей за певними напрямками підготовки у вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації.

Біографія автора

Софія Віталіївна Дембіцька, Вінницький національний технічний університет

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Посилання

1. Кобилянський О. В. Теоретичні засади формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у студентів економічних спеціальностей : [монографія] / Кобилянський О. В., Дембіцька С. В., Кобилянська І. М. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 264 с.
2. Діордіященко О. В. Самостійна робота студентів у ВНЗ. Педагогические науки: проблемы подготовки специалистов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/ONG_2006/Pedagogica/17894.doc.htm.
3. Кобилянський О. В. Теоретико-методичні основи навчання безпеки життєдіяльності студентів економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах : [монографія] / Кобилянський О. В. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 590 с.
4. Буланова-Топоркова М. В. Педагогика и психология высшей школы: учеб. пособие / Буланова-Топоркова М. В. – Ростов н/Д. : Феникс, 2002. – 544 с.
5. Грицюк Л. К. Організація самостійної роботи студентів у навчальному процесі вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / Л. К. Грицюк, М. В. Сірук. – Режим доступу :
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/1010/3/Gritsyuk.pdf
6. Шимко І. Проблеми організації самостійної роботи у вищій школі / І. Шимко // Рідна школа. – 2005. – № 8. – С. 34–35.
7. Зимняя Н. А. Педагогическая психология / Зимняя Н. А. – М. : Логос. 2003. – 384 с.
8. Кабанова-Меллер Е. Н. Психология формирования знаний и навыков / Кабанова-Меллер Е. Н. – М. : Просвещение, 1982. – 260 c.
9. Організація самостійної роботи студентів в умовах інтенсифікації навчання : навч. посіб. / [А. М. Алексюк, А. А. Аюрзанайн, П. І. Підкасистий та ін.]. – К. : ІСДО, 1993. – 336 с.
10. Організація самостійної роботи студентів / За заг. ред. В. М. Король, В. П. Мусієнко, Н. Т. Токової. – Черкаси : Вид-во ЧДУ, 2003. – 216 с.
REFERENCES
1. Kobylianskyi O. V. Teoretychni zasady formuvannia kompetentsii z bezpeky zhyttiediialnosti u studentiv ekonomichnykh spetsialnostei : [monohrafiia] / Kobylianskyi O. V., Dembitska S. V., Kobylianska I. M. – Vinnytsia : VNTU, 2014. – 264 s.
2. Diordiiashchenko O. V. Samostiina robota studentiv u VNZ. Pedahohycheskye nauky: problemы podhotovky spetsyalystov [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.rusnauka.com/ONG_2006/Pedagogica/17894.doc.htm.
3. Kobylianskyi O. V. Teoretyko-metodychni osnovy navchannia bezpeky zhyttiediialnosti studentiv ekonomichnykh spetsialnostei u vyshchykh navchalnykh zakladakh : [monohrafiia] / Kobylianskyi O. V. – Vinnytsia : VNTU, 2012. – 590 s.
4. Bulanova-Toporkova M. V. Pedagogika i psihologiya vyisshey shkolyi: ucheb. posobie / Bulanova-Toporkova M. V. – Rostov n/D. : Feniks, 2002. – 544 s.
5. Hrytsiuk L. K. Orhanizatsiia samostiinoi roboty studentiv u navchalnomu protsesi vyshchoho navchalnoho zakladu [Elektronnyi resurs] / L. K. Hrytsiuk, M. V. Siruk. – Rezhym dostupu :
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/1010/3/Gritsyuk.pdf.
6. Shymko I. Problemy orhanizatsii samostiinoi roboty u vyshchii shkoli / I. Shymko // Ridna shkola. – 2005. – № 8. – S. 34–35.
7. Zimnyaya N. A. Pedagogicheskaya psihologiya / Zimnyaya N. A. – M. : Logos. 2003. – 384 s.
8. Kabanova-Meller E. N. Psihologiya formirovaniya znaniy i navyikov / Kabanova-Meller E. N. – M. : Prosveschenie, 1982. – 260 c.
9. Orhanizatsiia samostiinoi roboty studentiv v umovakh intensyfikatsii navchannia : navch. posib. / [A. M. Aleksiuk, A. A. Aiurzanain, P. I. Pidkasystyi ta in.]. – K. : ISDO, 1993. – 336 s.
10. Orhanizatsiia samostiinoi roboty studentiv / Za zah. red. V. M. Korol, V. P. Musiienko, N. T. Tokovoi. – Cherkasy : Vyd-vo ChDU, 2003. – 216 s.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 352

Опубліковано

2017-02-02

Як цитувати

[1]
С. В. Дембіцька, «ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ», ПедБез, вип. 1, вип. 1, с. 48–52, Лют 2017.

Номер

Розділ

Статті

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.