УПРАВЛІННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Софія Віталіївна Дембіцька Вінницький національний технічний університет
  • Ірина Миколаївна Кобилянська Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/2524-1079-2016-1-1-53-58

Ключові слова:

проектне навчання; пізнавальна діяльність; безпеку життєдіяльності; професійна підготовка; вдосконалення навчального процес

Анотація

Викладено інформацію щодо особливостей управління пізнавальною діяльністю студентів під час вивчення безпеки життєдіяльності шляхом використання методів проектного навчання. Запропоновано низку методичних рекомендацій з організації проектного навчання у вузах III–IV рівнів акредитації під час вивчення безпеки життєдіяльності.

Об’єкт дослідження – пізнавальна діяльність студентів вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації під час вивчення безпеки життєдіяльності.

Мета роботи – обґрунтування можливості й доцільності використання методу проектів під час вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності».

З’ясовано, що проектний підхід значно підвищує мотивацію студентів до вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності», переводить отримані теоретичні відомості в практичну площину. Однак метод дослідницьких проектів обов’язково повинен ґрунтуватися на використанні сучасних інформаційних технологій і засобів автоматизації розрахунків.

Перспективи майбутніх досліджень полягають у з’ясуванні характерних особливостей проектного навчання за певними напрямами підготовки та розробці методичного забезпечення для його реалізації у вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації.

Біографії авторів

Софія Віталіївна Дембіцька, Вінницький національний технічний університет

 кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, e-mail: sofiyadem13@gmail.com

Ірина Миколаївна Кобилянська, Вінницький національний технічний університет

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, e-mail: akobilanskiy@gmail.com

Посилання

1. Кобилянський О. В. Теоретико-методичні основи навчання безпеки життєдіяльності студентів економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах : [монографія] / Кобилянський О. В. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 590 с.
2. Кобилянський О. В. Теоретичні засади формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у студентів економічних спеціальностей : [монографія] / Кобилянський О. В., Дембіцька С. В., Кобилянська І. М. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 264 с.
3. Касьян А. А. Контекст образования: наука и мировоззрение : [монография ] / Касьян А. А. – Нижний Новгород, 1996. – 187 с.
4. Чечель И. Метод проектов: субъективная и объективная оценка результатов / И. Чечель // Директор школы. – 1998. – № 4. – С. 3–10.
5. Вербицкий А. А. Активное обучение в высший школе. Контекстный поход / Вербицкий А. А. – М. : Высшая школа, 1991. – 204 с.
6. Сапожникова Т. Н. Стимулирование профессионального самосовершенствования студентов в процессе организации их познавательной деятельности / Т. Н. Сапожникова // Ярославский педагогический вестник. – 2003. – № 1(34). – С. 127–139.
7. Шевандрин Н. И. Социальная психология в образовании : учебное пособие. – Ч. 1: Концептуальные и прикладные основы социальной психологии / Н. И. Шевандрин. – М. : Владос, 1995. – 541 с.
8. Дембіцька С. В. Метод проектів як один з інструментів проблемного навчання / С. В. Дембіцька, С. Л. Яблочніков // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів : ЧДПУ, 2007. – Т. 1. – С. 46–48. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 46).
9. Ключевые компетенции и образовательные стандарты. Стенограмма обсуждения доклада А. В. Хуторского в РАО [Электронный ресурс] // Интернет-журнал «Эйдос». – Режим доступа : http://www.eidos.ru/journal/2002/0423-1.htm.
10. Симонов В. М. Дидактические основы естественнонаучного образования: теория и практика реализации гуманитарной парадигмы : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Вячеслав Михайлович Симонов – Волгоград, 2000. – 403 с.
11. Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования / И. А. Зимняя // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5. – С. 34–42.
REFERENCES
1. Kobylianskyi O. V. Teoretyko-metodychni osnovy navchannia bezpeky zhyttiediialnosti studentiv ekonomichnykh spetsialnostei u vyshchykh navchalnykh zakladakh : [monohrafiia] / Kobylianskyi O. V. – Vinnytsia : VNTU, 2012. – 590 s.
2. Kobylianskyi O. V. Teoretychni zasady formuvannia kompetentsii z bezpeky zhyttiediialnosti u studentiv ekonomichnykh spetsialnostei : [monohrafiia] / Kobylianskyi O. V., Dembitska S. V., Kobylianska I. M. – Vinnytsia : VNTU, 2014. – 264 s.
3. Kasyan A. A. Kontekst obrazovaniya: nauka i mirovozzrenie : [monografiya ] / Kasyan A. A. – Nizhniy Novgorod, 1996. – 187 s.
4. Chechel I. Metod proektov: sub'ektivnaya i ob'ektivnaya otsenka rezultatov / I. Chechel // Direktor shkolyi. – 1998. – № 4. – S. 3–10.
5. Verbitskiy A. A. Aktivnoe obuchenie v vyisshiy shkole. Kontekstnyiy pohod / Verbitskiy A. A. – M. : Vyisshaya shkola, 1991. – 204 s.
6. Sapozhnikova T. N. Stimulirovanie professionalnogo samosovershenstvovaniya studentov v protsesse organizatsii ih poznavatelnoy deyatelnosti / T. N. Sapozhnikova // Yaroslavskiy pedagogicheskiy vestnik. – 2003. – № 1(34). – S. 127–139.
7. Shevandrin N. I. Sotsialnaya psihologiya v obrazovanii : uchebnoe posobie. – Ch. 1: Kontseptualnyie i prikladnyie osnovyi sotsialnoy psihologii / N. I. Shevandrin. – M. : Vlados, 1995. – 541 s.
8. Dembitska S. V. Metod proektiv yak odyn z instrumentiv problemnoho navchannia / S. V. Dembitska, S. L. Yablochnikov // Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni T. H. Shevchenka. – Chernihiv : ChDPU, 2007. – T. 1. – S. 46–48. – (Seriia: Pedahohichni nauky ; vyp. 46).
9. Klyuchevyie kompetentsii i obrazovatelnyie standartyi. Stenogramma obsuzhdeniya doklada A. V. Hutorskogo v RAO [Elektronnyiy resurs] // Internet-zhurnal «Eydos». – Rezhim dostupa :http://www.eidos.ru/journal/2002/0423-1.htm.
10. Simonov V. M. Didakticheskie osnovyi estestvennonauchnogo obrazovaniya: teoriya i praktika realizatsii gumanitarnoy paradigmyi : dis. … d-ra ped. nauk : 13.00.01 / Vyacheslav Mihaylovich Simonov – Volgograd, 2000. – 403 s.
11. Zimnyaya I. A. Klyuchevyie kompetentsii – novaya paradigma rezultata obrazovaniya / I. A. Zimnyaya // Vyisshee obrazovanie segodnya. – 2003. – № 5. – S. 34–42.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 275

Опубліковано

2017-03-08

Як цитувати

[1]
С. В. Дембіцька і І. М. Кобилянська, «УПРАВЛІННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ», ПедБез, вип. 1, вип. 1, с. 53–58, Бер 2017.

Номер

Розділ

Статті

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.