ФОРМУВАННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО МИСЛЕННЯ СИСТЕМНИХ ІНЖЕНЕРІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

  • Софія Віталіївна Дембіцька Вінницький національний технічний університет
  • Ірина Миколаївна Кобилянська Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/2524-1079-2016-1-1-92-97

Ключові слова:

безпека життєдіяльності, ризик, ризик-орієнтоване мислення, професійна підготовка, формування компетентностей, удосконалення навчального процесу

Анотація

У статті викладена інформація щодо особливостей формування ризик-орієнтованого мислення системних інженерів в процесі професійної підготовки. Зокрема, розглядається поняття «ризик» і його класифікація з урахуванням специфіки професійної підготовки.
Об’єкт дослідження – пізнавальна діяльність студентів вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації при вивченні безпеки життєдіяльності.
Метою даної статті є обґрунтування методики цілеспрямованого формування ризик-орієнтованого мислення системних інженерів в процесі професійної підготовки.
Професійна діяльність системних інженерів тягне за собою виникнення відповідних ризиків. Показано, що одним з ефективних заходів щодо попередження нещасних випадків на виробництві є усунення людського фактору з причин нещасних випадків шляхом формування відповідальності у працівників за свої дії під час професійної діяльності. Відповідно, завдання вищої освіти – підготувати фахівців, які будуть знати методи аналізу і прогнозування ризиків, а також розбиратися в особливостях їх уникнути в процесі професійної діяльності.
Перспективи подальших досліджень полягають у детальній розробці методики формування ризик-орієнтованого мислення системних інженерів з урахуванням особливостей їх професійної діяльності.

Біографії авторів

Софія Віталіївна Дембіцька, Вінницький національний технічний університет

доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Ірина Миколаївна Кобилянська, Вінницький національний технічний університет

доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Посилання

1. Кобилянський О. В. Теоретико-методичні основи навчання безпеки життєдіяльності студентів економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах : монографія / О. В. Кобилянський. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 590 с.
2. Кобилянський О. В. Застосування ризик-орієнтованого підходу у процесі формування компетенцій з безпеки життєдіяльності / О. В. Кобилянський, І. М. Кобилянська / Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: інтер-культурний вимір : матер. ІІІ Міжн. наук. конф. «Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції» (1–3 жовтня 2013 р.). – Суми : СумДПУ, 2013. – С. 62–64.
3. Кобилянський О. В. Застосування ризик-орієнтованого підходу при формуванні у студентів компетенцій з без-пеки життєдіяльності / О. В. Кобилянський, І. М. Кобилянська / Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології // Науковий журнал. – 2013. – № 7 (33). – С. 109–119.
4. Кобилянська І. М. Оцінка ризику ймовірних небезпек на робочому місці / І. М. Кобилянська, Н. С. Липова / Ін-новаційні технології в процесі підготовки фахівців : зб. наук. пр. Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – C. 80–82.
5. Кобилянський О. В. Формування культури безпеки у студентів вищих навчальних закладів / О. В. Кобилянсь-кий, І. М. Кобилянська / Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка. Серія: Педагогічні науки, ч. ІV. – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевчен-ка, 2013. – № 10 (269). – С. 78–85.
6. Кобилянський О. В. Формування ризик-орієнтованого мислення в процесі вивчення дисципліни «Безпека жит-тєдіяльності» / О. В. Кобилянський, І. М. Кобилянська / Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Серія: Педагогі-ка і психологія : зб. наук. праць. – Вип. 39. – Вінниця: ТОВ Планер, 2013. – С. 41 – 46.
7. Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2245-14
8. Гвоздій С.П. Ризик-орієнтований підхід у викладанні нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_62/48.pdf
9. Ломов Б. Ф. Вопросы общей, педагогической и инженерной психологии / Б. Ф. Ломов – М. : Педагогика, 1991. – 295 с
10. Шнайер Брюс. Безопасность – это и ощущение, и реальность. И это не одно и то же. Психология безопаснос-ти. – 11 апреля 2008. – Режим доступа : http://www.securitylab.ru/analytics/350799.php.
11. ISO/IEC 27035. Information technology. Security techniques. Information security incedent management. – 2011. – 78 p.
REFERENCES
1. Kobylianskyi O. V. Teoretyko-metodychni osnovy navchannia bezpeky zhyttiediialnosti studentiv ekonomichnykh spetsialnostei u vyshchykh navchalnykh zakladakh : monohrafiia / O. V. Kobylianskyi. – Vinnytsia : VNTU, 2012. – 590 s.
2. Kobylianskyi O. V. Zastosuvannia ryzyk-oriientovanoho pidkhodu u protsesi formuvannia kompetentsii z bezpeky zhyttiediialnosti / O.V. Kobylianskyi, I.M. Kobylianska / Mystetska osvita v konteksti yevropeiskoi intehratsii: interkulturnyi vymir : mater. III Mizhn. nauk. konf. «Teoretychni ta metodychni zasady rozvytku mystetskoi osvity v konteksti yevropeiskoi intehratsii» (1–3 zhovtnia 2013 r.). – Sumy : SumDPU, 2013. – S. 62–64.
3. Kobylianskyi O. V. Zastosuvannia ryzyk-oriientovanoho pidkhodu pry formuvanni u studentiv kompetentsii z bezpeky zhyttiediialnosti / O. V. Kobylianskyi, I. M. Kobylianska / Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii // Naukovyi zhurnal. – 2013. – № 7 (33). – S. 109–119.
4. Kobylianska I. M. Otsinka ryzyku ymovirnykh nebezpek na robochomu mistsi / I. M. Kobylianska, N. S. Lypova / Innovatsiini tekhnolohii v protsesi pidhotovky fakhivtsiv : Zb. nauk. pr. Mizhn. nauk.-prakt. internet-konf. – Vinnytsia : VNTU, 2016. – C. 80–82.
5. Kobylianskyi O. V. Formuvannia kultury bezpeky u studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv / O. V. Kobylianskyi, I. M. Kobylianska / Visnyk LNU im. T. Shevchenka. Seriia: Pedahohichni nauky, ch. IV. – Luhansk : LNU im. T. Shevchenka, 2013. – № 10 (269). – S. 78–85.
6. Kobylianskyi O. V. Formuvannia ryzyk-oriientovanoho myslennia v protsesi vyvchennia dystsypliny «Bezpeka zhyttiediialnosti» / O. V. Kobylianskyi, I. M. Kobylianska / Naukovi zapysky VDPU im. M. Kotsiubynskoho. Seriia: Pedahohika i psykholohiia: Zb. nauk. prats. – Vyp. 39. – Vinnytsia : TOV Planer, 2013. – S. 41–46.
7. Zakon Ukrainy «Pro ob’iekty pidvyshchenoi nebezpeky» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2245-14
8. Hvozdii S. P. Ryzyk-oriientovanyi pidkhid u vykladanni normatyvnoi dystsypliny «Bezpeka zhyttiediialnosti» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_62/48.pdf
9. Lomov B. F. Voprosы obshchei, pedahohycheskoi y ynzhenernoi psykholohyy / B. F. Lomov – M. : Pedahohyka, 1991. – 295 s.
10. Shnaier Brius. Bezopasnost – эto y oshchushchenye, y realnost. Y эto ne odno y to zhe. Psykholohyia bezopasnosty. – 11 aprelia 2008. – Rezhym dostupa : http://www.securitylab.ru/analytics/350799.php.
11. ISO/IEC 27035. Information technology. Security techniques. Information security incedent management. – 2011. – 78 p.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 449

Опубліковано

2018-03-16

Як цитувати

[1]
С. В. Дембіцька і І. М. Кобилянська, «ФОРМУВАННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО МИСЛЕННЯ СИСТЕМНИХ ІНЖЕНЕРІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ», ПедБез, вип. 2, вип. 2, с. 92–97, Бер 2018.

Номер

Розділ

Статті

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.