Впровадження інноваційних педагогічних технологій та методик у вищу військову освіту ‒ запорука підвищення її якості

  • Євгенія Іванченко Військова академія, Одеса
  • Олег Маслій Військова академія, Одеса
Ключові слова: військова освіта, інноваційні педагогічні технології, інформаційні технології,, «on-line» навчання

Анотація

Стаття містить деякі міркування щодо розроблення та впровадження до навчального процесу вищих військових навчальних закладів інноваційних педагогічних технологій та методик. Наведено означення понять «інноватика» та «інноваційний процес у освіті». Проаналізовано доцільність впровадження інновацій до навчання військових фахівців. Перспективним вбачається використання активних, інтенсивних, проблемних, імітаційних методик. Зауважено, що потенційні можливості існуючих і майбутніх інноваційних технологій та методик не можна реалізувати попри широке використання технологій інформаційних (комп’ютерних та телекомунікаційних). Акцентовано на необхідності використання дистанційного навчання в контексті надання освітніх послуг військовослужбовцям, які знаходяться у віддалених частинах.

Застосування інноваційних технологій у процесі професійної підготовки військовослужбовців буде потужним засобом підвищення якості вищої військової освіти через можливість створити у ЗВВО технологічне навчально-виховне середовище – тобто, прогнозоване, кероване, максимально наближене до заздалегідь визначених та запланованих завдань. А це, в свою чергу, гарантовано можливістю проектувати та моделювати необхідне саме для даного навчального закладу навчально-виховне середовище з використанням різноманітних моделей, враховуючи знання про потенційні можливості тієї чи іншої інноваційної технології чи методики. Отже, інформаційні технології дозволяють розв’язати важливу проблему сьогодення: поєднання індивідуалізації навчання на рівні курсанта та глобалізації навчання на рівні викладача.

СПИСОК ПОСИЛАНЬ

Андреев, А. А. (1997). Введение в дистанционное обучение. Москва: МЭСИ.
Бартенева, І. О., Богданова, І. М., Ващенко, А. М., Вужина, І. В., Дідусь, Н. І., Дмитрієва, М. С. …Курлянд, З. Н. (Ред.). (2002). Педагогіка вищої школи. Одеса: ПДПУ імені К. Д. Ушинського.

Богданова, І. М. (1998). Модульний підхід до професійно-педагогічної підготовки вчителя. Одеса: Маяк.

Богданова, І. М. (2000). Педагогічна інноватика. Одеса: ТЕС.

Даниленко, Л., Чміль, А., & Розмариця, В. (2006). Очно-дистанційне навчання у практиці роботи ЦІПО. Післядипломна освіта в Україні, 2, 42-46.

Євтушевський, В., & Шаповалова, Л. (2006). Становлення і розвиток інновацій у вищій школі. Вища освіта України, 2, 62-66.

Койчева, Т. І. (2004). Підготовка майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей як тьюторів для системи дистанційної освіти. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Південноукраїнський Національний Педагогічний Університет імені К. Д. Ушинського, Одеса.

Комар, О. (2006). Викладання за інтерактивними технологіями. Рідна школа, 10, 48-51.

Могилев, А. В., Злотникова, И. Я., & Кравець, О. В. (1997). Педагогические аспекты дистанционного образования. Воронеж: Изд-во Воронежского педуниверситета.

Рубин, Ю. Б. (Ред.) (2005). Глобализация образования: Компетенции и системы кредитов. Москва: ООО Маркет ДС Корпорейшин.

Сластенин, В. А., Исаев, И. Ф., Шиянов, Е. Н. … Сластенин, В. А. (Ред.). (2002). Педагогика. Москва: Издательский центр Академия.

Сиротенко, Г. (2006). Інноваційний потенціал освіти: досягнення на тлі проблем. Післядипломна освіта в Україні, 1, 44-49.

Указ Президента України № 240/2016. (2006). Стратегічний оборонний бюлетень України. Взято з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ 240/2016/paran10#n10.

Bakia, M., Shear, L., Toyama, Y., & Lasseter, A. (2012). Understanding the Implications of Online Learning for Educational Productivity. Washington, DC: U.S. Department of Education, Office of Educational Technology. Retrieved from https://tech.ed.gov/files/2013/10/implications-onlinelearning.pdf.

Біографії авторів

Євгенія Іванченко, Військова академія, Одеса

доктор педагогічних наук, професор кафедри фундаментальних наук

Олег Маслій, Військова академія, Одеса

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, полковник, заступник начальника академії з навчальної роботи – начальник навчального відділу

Посилання

Andreev, A. A. (1997). Vvedenie v distantsionnoe obuchenie. Moskva: MESI.

Bakia, M., Shear, L., Toyama, Y., & Lasseter, A. (2012). Understanding the Implications of Online Learning for Educational Productivity. Washington, DC: U.S. Department of Education, Office of Educational Technology. Retrieved from https://tech.ed.gov/files/2013/10/implications-onlinelearning.pdf.

Barteneva, I. O., Bogdanova, I. M., Vaschenko, A. M., Vuzhina, I. V., Didus, N. I., Dmitrieva, M. S. …Kurlyand, Z. N. (Red.). (2002). Pedagogika vischoyi shkoli. Odesa: PDPU imeni K. D. Ushinskogo.

Bogdanova, I. M. (1998). Modulniy pidhid do profesiyno-pedagogichnoyi pidgotovki vchitelya. Odesa: Mayak.

Bogdanova, I. M. (2000). Pedagogichna innovatika. Odesa : TES.

Danilenko, L., Chmil, A., & Rozmaritsya, V. (2006). Ochno-distantsiyne navchannya u praktitsi roboti TsIPO. Pislyadiplomna osvita v Ukrayini, 2, 42-46.

Evtushevskiy, V., & Shapovalova, L. (2006). Stanovlennya i rozvitok innovatsIy u vischiy shkoli. Vischa osvita Ukrayini, 2, 62-66.

Komar, O. (2006). Vikladannya za Interaktivnimi tehnologiyami. Ridna shkola, 10, 48-51.

Koycheva, T. I. (2004). Pidgotovka maybutnih uchiteliv gumanitarnih spetsialnostey yak tyutoriv dlya sistemi distantsiynoyi osviti. (Avtoref. dis. kand. ped. nauk). Pivdennoukrayinskiy Natsionalniy Pedagogichniy Universitet imeni K. D. Ushinskogo, Odesa.

Mogilev, A. V., Zlotnikova, I. Ya., & Kravets, O. V. (1997). Pedagogicheskie aspektyi distantsionnogo obrazovaniya. Voronezh: Izd-vo Voronezhskogo peduniversiteta.

Rubin, Yu. B. (Red.) (2005). Globalizatsiya obrazovaniya: Kompetentsii i sistemyi kreditov. Moskva: OOO Market DS Korporeyshin.

Slastenin, V. A., Isaev, I. F., Shiyanov, E. N. … Slastenin, V. A. (Red.). (2002). Pedagogika. Moskva: Izdatelskiy tsentr Akademiya.

Sirotenko, G. (2006). Innovatsiyniy potentsial osviti: dosyagnennya na tli problem. Pislyadiplomna osvita v Ukrayini, 1, 44-49.

Ukaz Prezidenta Ukrayini # 240/2016. (2006). Strategichniy oboronniy byuleten Ukrayini. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/240/2016/paran10#n10

Опубліковано
2018-06-26
Як цитувати
[1]
Є. Іванченко і О. Маслій, Впровадження інноваційних педагогічних технологій та методик у вищу військову освіту ‒ запорука підвищення її якості, ПБ, vol 3, № 1, с. 1-8, Чер 2018.
Розділ
Статті