СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ З ОХОРОНИ ПРАЦІ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ

Автор(и)

  • Софія Віталіївна Дембіцька Вінницький національний технічний університет
  • Ірина Миколаївна Кобилянська Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/2524-1079-2017-2-1-40-44

Ключові слова:

охорона праці, економія, економічна ефективність, фахова підготовка, формування компетентностей, удосконалення навчального процесу

Анотація

Викладена інформація щодо особливостей формування компетентностей з охорони праці в процесі підготовки менеджерів у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації. Запропоновано методичну розробку щодо визначення економічної ефективності заходів з охорони праці на підприємстві, яка використовується під час навчального процесу.

Об’єкт дослідження – пізнавальна діяльність студентів вузів ІІІ–ІV рівнів акредитації під час вивчення охорони праці.

Метою статті є обґрунтування необхідності вивчення методики розрахунку економічної ефективності заходів з охорони праці на підприємстві в процесі підготовки менеджерів.

Визначення економічної ефективності заходів щодо охорони праці є одним з актуальних питань, яке вирішує менеджер під час своєї професійної діяльності. Здійснення заходів з поліпшення умов і охорони праці чинить стимулюючий вплив як на економічні, так і соціальні результати виробництва, однак перед керівником існує завдання: які заходи є економічно доцільними та ефективними, підвищують продуктивності праці, раціональне використання основних виробничих фондів.

Перспективи подальших досліджень полягають в адаптації такої методики оцінки економічної ефективності заходів з охорони праці на підприємстві до норм європейського законодавства.

Біографії авторів

Софія Віталіївна Дембіцька, Вінницький національний технічний університет

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Ірина Миколаївна Кобилянська, Вінницький національний технічний університет

кандидат педагогічних наук, доцент,  доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Посилання

1. Кобилянський О. В. Теоретико-методичні основи навчання безпеки життєдіяльності студентів економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах : монографія / Кобилянський О. В. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 590 с.
2. Кобилянський О. В. Теоретичні засади формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у студентів економічних спеціальностей : монографія / Кобилянський О. В., Дембіцька С. В., Кобилянська І. М. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 264 с.
3. Дудукало Г. О. Аналіз методів оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / Г. О. Дудукало // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z...
4. Малихін О. Структура збитків підприємства внаслідок травматизму на виробництві / О. Малихін // Науково-виробничий журнал «Охорона праці». –2012. – № 8.– С. 26–27.
5. Дяченко Н. М. Методичні аспекти оцінки соціально-економічної ефективності заходів щодо охорони праці / Н. М. Дяченко, В. О. Лебедєв // Нові технології. – № 1–2(39–40). – 2013. Науковий вісник КУЕІТУ – C. 124–126.
REFERENCES
1. Kobylianskyi O. V. Teoretyko-metodychni osnovy navchannia bezpeky zhyttiediialnosti studentiv ekonomichnykh spetsialnostei u vyshchykh navchalnykh zakladakh : monohrafiia / Kobylianskyi O. V. – Vinnytsia : VNTU, 2012. – 590 s.
2. Kobylianskyi O. V. Teoretychni zasady formuvannia kompetentsii z bezpeky zhyttiediialnosti u studentiv ekonomichnykh spetsialnostei : monohrafiia / Kobylianskyi O. V., Dembitska S. V., Kobylianska I. M. – Vinnytsia : VNTU, 2014. – 264 s.
3. Dudukalo H. O. Analiz metodiv otsiniuvannia efektyvnosti upravlinnia diialnistiu pidpryiemstva [Elektronnyi resurs] / H. O. Dudukalo // Efektyvna ekonomika : elektronne naukove fakhove vydannia. – Rezhym dostupu : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z...
4. Malykhin O. Struktura zbytkiv pidpryiemstva vnaslidok travmatyzmu na vyrobnytstvi / O. Malykhin // Naukovo-vyrobnychyi zhurnal «Okhorona pratsi». –2012. – № 8.– S. 26–27.
5. Diachenko N. M., Lebediev V. O. Metodychni aspekty otsinky sotsialno-ekonomichnoi efektyvnosti zakhodiv shchodo okhorony pratsi // Novi tekhnolohii № 1-2 (39-40) – 2013 Naukovyi visnyk KUEITU – C. 124 – 126

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 188

Опубліковано

2017-09-19

Як цитувати

[1]
С. В. Дембіцька і І. М. Кобилянська, «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ З ОХОРОНИ ПРАЦІ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ», ПедБез, вип. 2, вип. 1, с. 40–44, Вер 2017.

Номер

Розділ

Статті

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.