ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ШЛЯХОМ АКТИВІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ З ВИКЛАДАЧАМИ

Автор(и)

  • Олександр Васильович Поліщук Вінницький національний технічний університет
  • Іван В'чеславович Севостьянов Вінницький національний технічний університет
  • Олександр Володимирович Христич Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/2524-1079-2017-2-2-27-34

Ключові слова:

способи управління, професійно-педагогічне спілкування, навчальний процес, методики вик-ладання, професійні знання, педагогічні прийоми

Анотація

В статті показано актуальність використання різних способів керівництва та професійно-педагогічного спілкування, які використовуються викладачами для організації навчального процесу. Варіювання викладачем цих способів та стилів викладання дозволить підвищити ефективність навчального процесу за рахунок розширення можливостей виявлення глибини професійних знань та використання різних педагогічних прийомів у навчальному процесі та у процесі співпраці з аудиторією.
Об’єкт дослідження – способи та методи управління і професійно-педагогічного спілкування викладачів із студентами.
Мета роботи – аналіз та оцінювання ефективності використання типових способів управління та професійно-педагогічного спілкування викладачів із студентами та визначення найбільш ефективних підходів до організації навчального процесу.
Результати аналізу та оцінка можливих варіантів керівництва та професійно-педагогічного спілкування викладача зі студентами вказують на те, що кожен викладач має свій особистий стиль, який може проявлятись як яскраво виражений типовий, так і у вигляді поєднання різних стилів. Однак використання одного зі стилів як основного вимагає від викладача гнучких змін у формі спілкування та побудови особистісних та педагогічних взаємовідносин із аудиторією залежно від різних ситуацій. Так, викладач має утримуватись від явного особистісного домінування, проявляючи повагу до студента, як до здобувача та майбутнього професіонала, зберігаючи при цьому домінування в професійному плані. Найкращим поєднанням стилів керівництва та професійно-педагогічного спілкування буде стиль, що дозволить максимально повно та ефективно використо-вувати свої сильні сторони, що, передусім, проявлятимуться у глибині професійних знань та використанні різних педагогічних прийомів у навчальному процесі, також у співпраці з аудиторією, що дозволить вдало приховувати (мінімально проявляючи) деякі слабкі сторони власного темпераменту, характеру та особистості в цілому.

Біографії авторів

Олександр Васильович Поліщук, Вінницький національний технічний університет

доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Іван В'чеславович Севостьянов, Вінницький національний технічний університет

професор кафедри галузевого машинобудування

Олександр Володимирович Христич, Вінницький національний технічний університет

доцент кафедри будівництва, міського господарства та архі-тектури

Посилання

1. Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К. : Просвіта, 2001. – 416 с.
2. Поліщук О. В. Формування компетенцій з безпеки життєдіяльності в студентів вищих навчальних закладів / О. В. Поліщук, С. В. Репінський, А. В. Слабкий // Педагогіка безпеки. – 2016. – № 1. – С. 72–80.
3. Подоляк Л. Г. Психологія педагогічної комунікативної взаємодії викладача зі студентами [Електронний ре-сурс] / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. ‒ Режим доступу : http://www.psyh.kiev.ua
4. Ляудис В. Я. Структура продуктивного учебного взаимодействия // Психолого-педагогические проблемы вза-имодействия учителя и учащихся / под ред. А. А. Бодалева. В. Я. Ляудис.— М.,1980.
5. Леонтьев А. А. Педагогическое общение / Леонтьев А. А. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М.–Нальчик, 1996.
6. Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи. Практикум : навч. посіб. / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. – К. : Караве-ла, 2008. – 336 с.
REFERENCES
1. Vikova ta pedagogichna psy`xologiya : navch. posib. / O. V. Skry`pchenko, L. V. Doly`ns`ka, Z. V. Ogorodnijchuk ta in. – K. : Prosvita, 2001. – 416 s.
2. Polishhuk O. V. Formuvannya kompetencij z bezpeky` zhy`ttyediyal`nosti v studentiv vy`shhy`x navchal`ny`x zakladiv / O. V. Polishhuk, S. V. Repins`ky`j, A. V. Slabky`j // Pedagogika bezpeky`. – 2016. – № 1. – S. 72–80.
3. Podolyak L. G. Psy`xologiya pedagogichnoyi komunikaty`vnoyi vzayemodiyi vy`kladacha zi studentamy` [Elektronny`j resurs]. / L. G. Podolyak, V. I. Yurchenko. ‒ Rezhy`m dostupu : http://www.psyh.kiev.ua
4. Lyaudy`s V. Ya. Struktura produkty`vnogo uchebnogo vzay`modejstvy`ya // Psy`xologo-pedagogy`chesky`e problemы vzay`modejstvy`ya uchy`telya y` uchashhy`xsya / Pod red. A. A. Bodaleva. V. Ya. Lyaudy`s.— M.,1980.
5. Leont`ev A. A. Pedagogy`cheskoe obshheny`e. / Leont`ev A. A. – [2-e y`zd., pererab. y` dop. ]. – M.–Nal`chy`k, 1996.
6. Podolyak L. G. Psy`xologiya vy`shhoyi shkoly`. Prakty`kum : navch.posib. / L. G. Podolyak, V. I. Yurchenko. ‒ K. : Karavela, 2008. ‒ 336 s.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 349

Опубліковано

2018-03-16

Як цитувати

[1]
О. В. Поліщук, І. В. Севостьянов, і О. В. Христич, «ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ШЛЯХОМ АКТИВІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ З ВИКЛАДАЧАМИ», ПедБез, вип. 2, вип. 2, с. 27–34, Бер 2018.

Номер

Розділ

Статті

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають