Використання ділових ігор для підвищення ефективності вивчення дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі»

Автор(и)

  • Олександр Васильович Поліщук Вінницький національний технічний університет
  • Микола Антонович Томчук Вінницький національний технічний університет
  • Роксолана Вячеславівна Варчук Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/2524-1079-2018-3-1-043-050

Ключові слова:

ділова гра, навчальний процес, методики викладання, професійні знання, самостійна робота, критичне мислення, прийняття рішень, діяльність у колективі

Анотація

В статті показано актуальність використання ділових ігор в навчальному процесі взагалі і під час вивчення такої дисципліни, як «Цивільний захист та охорона праці в галузі». Розглянуто можливі сценарії проведення ділових ігор та запропоновано стислий сценарій проведення ділової гри на тему «Організація і проведення заходів цивільного захисту на промислових об’єктах у надзвичайних ситуаціях».

Використання ділових ігор у навчальному процесі вітчизняних закладів вищої освіти дозволить стимулювати навчальну діяльність студентів як під час аудиторних занять, так і під час виконання самостійної роботи. Беручи участь у ділових іграх студенти зможуть отримувати додаткові знання не тільки завдяки викладачеві та самостійній роботі, а й з допомогою своїх колег та одногрупників. Така співпраця дозволятиме студентам розвивати практичні навички, пов’язані не лише з аналізом та розв’язанням задач в межах окремої дисципліни, а й розвивати уміння вирішувати комплексні задачі, що містять в собі завдання з різних сумісних дисциплін і напрямків навчання. До того ж така діяльність сприятиме розвитку комунікативних і креативних властивостей студента як особистості та майбутнього працівника та, відповідно, сприятиме набуттю досвіду індивідуальної роботи й роботи у складі групи чи колективу. Ще одним напрямом індивідуального розвитку студента в таких умовах буде набуття вміння критично мислити, висловлювати свої думки, відстоювати свою точку зору і, відповідно, захищати зайняту позицію.

СПИСОК ПОСИЛАНЬ

Атаманова, Р. И., & Толстой Л. Н. (2008). Деловая игра: сущность, методика конструирования и проведения. Москва: Высшая школа.

Змиевская, Е. В. (2003). Учебная деловая игра в организации самостоятельной работы студентов. Москва: МПГУ.

Кобилянський, О. В. (2012). Теоретико-методичні основи навчання безпеки життєдіяльності студентів економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах. Вінниця: ВНТУ.

Кобилянський, О. В., Дембіцька, С. В., & Кобилянська, І. М. (2014). Теоретичні засади формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у студентів економічних спеціальностей. Вінниця: ВНТУ.

Никитина, Н. Н., Железнякова, О. М., & Петухов, М. А. (2002). Основы профессионально-педагогической деятельности. Москва: Мастерство.

Сакевич, В. Ф., & Томчук, М. А. (2004). Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в осередку ураження. Вінниця: ВНТУ.

Трайнев, В. А. (2002). Деловые игры в учебном процессе. Методология разработки и практика проведения. Москва: Издательский дом «Дашков и К».

 

Біографії авторів

Олександр Васильович Поліщук, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Микола Антонович Томчук, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Роксолана Вячеславівна Варчук, Вінницький національний технічний університет

студентка групи БМ-17м, кафедри будівництва, міського господарства і архітектури

Посилання

Atamanova, R. Y., & Tolstoi L. N. (2008). Delovaia ihra: sushchnost, metodika konstruirovanyia i provedenyia. Moskva: Vusshaia shkola.

Kobylianskyi, O. V. (2012). Teoretyko-metodychni osnovy navchannia bezpeky zhyttiediialnosti studentiv ekonomichnykh spetsialnostei u vyshchykh navchalnykh zakladakh. Vinnytsia: VNTU.

Kobylianskyi, O. V., Dembitska, S. V., & Kobylianska, I. M. (2014). Teoretychni zasady formuvannia kompetentsii z bezpeky zhyttiediialnosti u studentiv ekonomichnykh spetsialnostei. Vinnytsia: VNTU.

Nykytyna, N. N., Zhelezniakova, O. M., & Petukhov, M. A. (2002). Osnovu professyonalno-pedahohycheskoi deiatelnosti. Moskva: Masterstvo.

Sakevych, V. F., & Tomchuk, M. A. (2004). Orhanizatsiia i provedennia riatuvalnykh ta inshykh nevidkladnykh robit v oseredku urazhennia. Vinnytsia: VNTU.

Trainev, V. A. (2002). Delovue ihru v uchebnom protsesse. Metodolohiia razrabotky i praktyka provedeniia. Moskva: Izdatelskyi dom «Dashkov y K».

Zmyevskaia, E. V. (2003). Uchebnaia delovaia ihra v orhanyzatsii samostoiatelnoi rabotu studentov. Moskva: MPHU.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 603

Опубліковано

2018-06-26

Як цитувати

[1]
О. В. Поліщук, М. А. Томчук, і Р. В. Варчук, «Використання ділових ігор для підвищення ефективності вивчення дисципліни ‘Цивільний захист та охорона праці в галузі’», ПедБез, вип. 3, вип. 1, с. 43–50, Чер 2018.

Номер

Розділ

Статті

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають