ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Автор(и)

  • Олександр Васильович Поліщук Вінницький національний технічний університет
  • Сергій Володимирович Репінський Вінницький національний технічний університет
  • Андрій Валентинович Слабкий Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/2524-1079-2016-1-1-72-80

Ключові слова:

безпека життєдіяльності; студент; безпека в надзвичайних ситуаціях; освіта; компетенція

Анотація

Показано актуальність отримання знань з безпеки життєдіяльності студентами й розглянуто підходи та способи поліпшення навчального процесу як основи формування компетентності студентів у цій сфері. Висвітлено основні результати навчання студентів за типовою навчальною програмою і запропоновано напрямки розширення кругозору студента як особистості й члена суспільства.

Об’єкт дослідження – рівень компетентності студентської молоді з безпеки життєдіяльності.

Мета роботи – визначення шляхів і способів підвищення ефективності навчального процесу для отримання достатнього рівня компетентності студентів з безпеки життєдіяльності.

Актуальність й особливості формування особистої безпеки студентів вищої школи як на етапі отримання освіти з технічного профілю, так і під час трудової й повсякденної діяльності в майбутньому, зумовлені зростанням кількості та завданої шкоди від екологічних і техногенних катастроф, створюють необхідність пошуку нових принципів співіснування людини з навколишнім середовищем. Випускник вищої школи технічного профілю повинен мати світогляд, рівень якого дозволить йому орієнтуватися в швидкозмінному середовищі, аналізувати небезпечні об’єкти, явища в усіх їхніх проявах, оцінювати ризики, прогнозувати найближчі та віддалені наслідки надзвичайних подій, уміти орієнтуватися в небезпечних ситуаціях, захистити себе і своїх близьких від несприятливих впливів. Тоді сучасне суспільство споживання зможе рухатися в напрямку створення суспільства особистостей безпечного типу, що керуються розумом, а головна роль у цьому процесі належить освітній галузі та вищим навчальним закладам зокрема.

Біографії авторів

Олександр Васильович Поліщук, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, e-mail: A_V_Polishchuk@ukr.net

Сергій Володимирович Репінський, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології і автоматизації машинобудування, e-mail: repinsky@mail.ru

Андрій Валентинович Слабкий, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри галузевого машинобудування, e-mail: slabkiyandrey@gmail.com

Посилання

1. Офіційний інформаційний сервер Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу : undicz.mns.gov.ua/
2. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу : social.org.ua/activity/profilactika.
3. Урядовий портал: МВС України [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу : kmu.gov.ua/control/uk/.../article?art.
4. Сапронов В. В. Идеи к общей теории безопасности [Электронный ресурс] / В. В. Сапронов // ОБЖ. Основы безопасности жизнедеятельности. – 2007. – № 1–3 – Режим доступа : обж.рф/data/documents/sapronov_ teoriya.pdf.
5. Коженевский Л. Ф. Секюритология как научная дисциплина / Л. Ф. Коженевский. – Київ–Дніпропетровськ, 2007. – С. 401–412.
6. Писарь О. В. Безопасность личности как целостное интегральное качество / О. В. Писарь // Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. – 2008. – № 12. – С. 47–56.
7. Головко М. В. Компетентностный подход в развитии культуры личностной безопасности учащихся в условиях дополнительного образования / М. В. Головко // Образование и саморазвитие. – 2007. – № 2. – С. 37–41.
8. Писарь О. В. Технология формирования личной безопасности студентов технического вуза на основе компетентностного подхода / О. В. Писарь, Н. Б. Пугачева // Вестник НЦ БЖД: научно-методический и информационный журнал. – Казань, 2010. – № 1(3). – С. 36–44.
9. Типові навчальні програми нормативних дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Цивільний захист». – К. : Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 2011. – 72 с.
10. Кобилянський О. В. Теоретичні засади формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у студентів економічних спеціальностей : [монографія] / Кобилянський О. В., Дембіцька С. В., І Кобилянська. М. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 264 с.
11. Кобилянський О. В. Теоретико-методичні основи навчання безпеки життєдіяльності студентів економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах : [монографія] / Кобилянський О. В. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 590 с.
12. Кобилянська І. М. Формування у майбутніх фахівців-економістів культури безпеки / І. М. Кобилянська, О. В. Кобилянський // Наукові записки. – Кіровоград : РВВ КДПУ імені В. Винниченка, 2015. – С. 42–49. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7 ; ч. 2.).
13. Кобилянський О. Практичні аспекти формування компетентності фахівців / О. Кобилянський, І. Кобилянська // Наукові записки. – Кіровоград : РВВ КДПУ імені В. Винниченка, 2014. – С. 120–124. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 6 ; ч. 2).
14. Мошкин В. Н. Методы, закономерности и принципы воспитания культуры личной безопасности / В. Н. Мошкин // ОБЖ. – 2001. – № 2. – С. 14–20.
15. Кулалаєва Н. В. Виховна складова педагогіки безпеки : [монографія] / Кулалаєва Н. В., Михайлюк В. О., Мармазинський О. А. – Миколаїв : НУК, 2013. – 354 с.
REFERENCES
1. Ofitsiinyi informatsiinyi server Ukrainskoho naukovo-doslidnoho instytutu tsyvilnoho zakhystu [Elektronnyi resurs]. ‒ Rezhym dostupu : undicz.mns.gov.ua/
2. Fond sotsialnoho strakhuvannia vid neshchasnykh vypadkiv na vyrobnytstvi ta profesiinykh zakhvoriuvan Ukrainy [Elektronnyi resurs]. ‒ Rezhym dostupu : social.org.ua/activity/profilactika.
3. Uriadovyi portal: MVS Ukrainy [Elektronnyi resurs]. ‒ Rezhym dostupu : kmu.gov.ua/control/uk/.. ./article?art.
4. Sapronov V. V. Idei k obschey teorii bezopasnosti [Elektronnyiy resurs] / V. V. Sapronov // OBZh. Osnovyi bezopasnosti zhiznedeyatelnosti. – 2007. – № 1–3 – Rezhim dostupa : obzh.rf/data/documents/sapronov_ teoriya.pdf.
5. Kozhenevskiy L. F. Sekyuritologiya kak nauchnaya distsiplina / L. F. Kozhenevskiy. – KiYiv–DnIpropetrovsk, 2007. – S. 401–412.
6. Pisar O. V. Bezopasnost lichnosti kak tselostnoe integralnoe kachestvo / O. V. Pisar // Izvestiya Yuzhnogo federalnogo universiteta. Pedagogicheskie nauki. – 2008. – № 12. – S. 47–56.
7. Golovko M. V. Kompetentnostnyiy podhod v razvitii kulturyi lichnostnoy bezopasnosti uchaschihsya v usloviyah dopolnitelnogo obrazovaniya / M. V. Golovko // Obrazovanie i samorazvitie. – 2007. – № 2. – S. 37–41.
8. Pisar O. V. Tehnologiya formirovaniya lichnoy bezopasnosti studentov tehnicheskogo vuza na osnove kompetentnostnogo podhoda / O. V. Pisar, N. B. Pugacheva // Vestnik NTs BZhD: nauchno-metodicheskiy i informatsionnyiy zhurnal. – Kazan, 2010. – № 1(3). – S. 36–44.
9. Typovi navchalni prohramy normatyvnykh dystsyplin «Bezpeka zhyttiediialnosti», «Osnovy okhorony pratsi», «Okhorona pratsi v haluzi», «Tsyvilnyi zakhyst». – K. : Ministerstvo osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrainy, 2011. – 72 s.
10. Kobylianskyi O. V. Teoretychni zasady formuvannia kompetentsii z bezpeky zhyttiediialnosti u studentiv ekonomichnykh spetsialnostei : [monohrafiia] / Kobylianskyi O. V., Dembitska S. V., I Kobylianska. M. – Vinnytsia : VNTU, 2014. – 264 s.
11. Kobylianskyi O. V. Teoretyko-metodychni osnovy navchannia bezpeky zhyttiediialnosti studentiv ekonomichnykh spetsialnostei u vyshchykh navchalnykh zakladakh : [monohrafiia] / Kobylianskyi O. V. – Vinnytsia : VNTU, 2012. – 590 s.
12. Kobylianska I. M. Formuvannia u maibutnikh fakhivtsiv-ekonomistiv kultury bezpeky / I. M. Kobylianska, O. V. Kobylianskyi // Naukovi zapysky. – Kirovohrad : RVV KDPU imeni V. Vynnychenka, 2015. – S. 42–49. – (Seriia: Problemy metodyky fizyko-matematychnoi i tekhnolohichnoi osvity ; vyp. 7 ; ch. 2.).
13. Kobylianskyi O. Praktychni aspekty formuvannia kompetentnosti fakhivtsiv / O. Kobylianskyi, I. Kobylianska // Naukovi zapysky. – Kirovohrad : RVV KDPU imeni V. Vynnychenka, 2014. – S. 120–124. – (Seriia: Problemy metodyky fizyko-matematychnoi i tekhnolohichnoi osvity ; vyp. 6 ; ch. 2).
14. Moshkin V. N. Metodyi, zakonomernosti i printsipyi vospitaniya kulturyi lichnoy bezopasnosti / V. N. Moshkin // OBZh. – 2001. – № 2. – S. 14–20.
15. Kulalaieva N. V. Vykhovna skladova pedahohiky bezpeky : [monohrafiia] / Kulalaieva N. V., Mykhailiuk V. O., Marmazynskyi O. A. – Mykolaiv : NUK, 2013. – 354 s.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 396

Опубліковано

2017-03-07

Як цитувати

[1]
О. В. Поліщук, С. В. Репінський, і А. В. Слабкий, «ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ», ПедБез, вип. 1, вип. 1, с. 72–80, Бер 2017.

Номер

Розділ

Статті

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають