ВПЛИВ ОСВІТИ НА ЗДОРОВ’Я ЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В АСПЕКТІ ЙОГО САМОЗБЕРЕЖЕННЯ

  • Іван Вікторович Заюков Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: освіта, здоров’я, самозбереження

Анотація

З’ясовано, що освіта є не тільки важливим фактором забезпечення міцнішого здоров’я, але і чинником формування поведінки працездатного населення України в напрямку його самозбереження. Виявлено, що чим вищий рівень освіти у зайнятих громадян, тим кращий у них рівень здоров’я та вища мотивація до його самозбе-реження.

Біографія автора

Іван Вікторович Заюков, Вінницький національний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Посилання

1. Розпорядження Верховної Ради України від 31 жовтня 2011 р. − № 1164−р «Про схвалення Концепції Загаль-нодержавної програми «Здоров'я 2020: український вимір». − [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1164-2011-%D1%80.
2. Лібанова Е. М. Соціально-демографічна політика в Україні у контексті принципів програми дій МКНР (1994 р.) / Е. М. Лібанова, І. О. Курило // Демографія та соціальна економіка. − 2009. − № 12. − С. 12–27.
3. Рингач Н. О. Ризики для громадського здоров’я та системи охорони здоров’я в Україні, спричинені соціально-економічною і політичною кризою / Н. О. Рингач // Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки. − 2014. − № 3−4. − С. 64−76.
4. Левчук Н. М. Соціальна диференціація стану здоров’я і смертності в Україні / Н. М. Левчук // Демографія та соціальна політика. − 2007. − №. 1 − С. 12−27.
5. Смертність населення України у трудоактивному віці : монографія ; під ред. Е. М. Лібанової. – К. : Ін-т демо-графії та соціальних досліджень НАН України, 2007. – 211 с.
6. Ідрісова Н. Вплив соціально-економічних факторів на здоров'я та здоровий спосіб життя. − [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?.
7. Балакірєва О. М. Цінності освіти і праці як передумова сталого розвитку українського суспільства / О. М. Ба-лакірєва, Р. Я. Левін // Український соціум. − 2012. − № 3. − С. 7−30.
8. Головач А. В. Статистика : підручник / А. В. Головач, А. М. Єріна, О. В. Козирєв. – К. : Вища школа, 1993. – 464 с.
REFERENCES
1. Rozporiadzhennia Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 31 zhovtnia 2011 r. − № 1164−r «Pro skhvalennia Kontseptsii Zahal'noderzhavnoi prohramy «Zdorov'ia 2020: ukrains'kyj vymir»» [Order of Verkhovna Rada of Ukraine from October, 31 in 2011 № 1164 “About approval of Conception of the National program "Health 2020: the Ukrainian measuring""]. (n.d.). zakon5.rada.gov.ua. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1164-2011-%D1%80.
2. Libanova, E. M. (2009). Sotsial'no-demohrafichna polityka v Ukraini u konteksti pryntsypiv prohramy dij MKNR (1994 r.) [Socialdemographic politics is in Ukraine in the context of principles of the program of actions of МКНР (in 1994)]. Demohrafiia ta sotsial'na ekonomika − Demography and social economy, 2, 12−27 [in Ukraine].
3. Rynhach, N. O. (2014). Ryzyky dlia hromads'koho zdorov'ia ta systemy okhorony zdorov'ia v Ukraini, sprychyneni sotsial'no-ekonomichnoiu i politychnoiu kryzoiu [Risks are for a public health and system of health protection in Ukraine, caused by a socio-economic and political crisis]. Naukovo-informatsijnyj visnyk Akademii natsional'noi bezpeky − Scientifically-informative announcer of Academy of national safety,3−4, 64−76 [in Ukraine].
4. Levchuk, N. M. (2007). Sotsial'na dyferentsiatsiia stanu zdorov'ia i smertnosti v Ukraini [Social differentiation of the state of health and death rate is in Ukraine]. Demohrafiia ta sotsial'na ekonomika − Demography and social economy, 1, 12−27 [in Ukraine].
5. Libanova, E. M. (Eds.). (2007). Smertnist' naselennia Ukrainy u trudoaktyvnomu vitsi: monohrafiia [Death rate of population of Ukraine in capable of working age: monograph]. K : In-t demohrafii ta sotsial'nykh doslidzhen' NAN Ukrainy [in Ukraine].
6. Idrisova, N. Vplyv sotsial'no-ekonomichnykh faktoriv na zdorov'ia ta zdorovyj sposib zhyttia [Influence of socio-economic factors on a health and healthy way of life]. (n.d.). irbis-nbuv.gov.ua. Retrieved from: http://irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?.
7. Balakirieva, O. M. (2012). Tsinnosti osvity i pratsi iak peredumova staloho rozvytku ukrains'koho suspil'stva [Values of education and labour as pre-condition of steady development of Ukrainian society]. Ukrains'kyj sotsium − Ukrainian society, 3, 7-30 [in Ukraine].
8. Holovach, A. V., Yerina A. M., & Kozyriev, O. V. (1993). Statystyka: pidruchnyk [Statistics: textbook]. K : Vyscha shkola [in Ukraine].
Опубліковано
2018-03-16
Як цитувати
[1]
І. Заюков, ВПЛИВ ОСВІТИ НА ЗДОРОВ’Я ЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В АСПЕКТІ ЙОГО САМОЗБЕРЕЖЕННЯ, ПБ, vol 2, № 2, с. 14-20, Бер 2018.
Розділ
Статті