ПЕДАГОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ САМОЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

  • Олександр Володимирович Кобилянський Вінницький національний технічний університет
  • Іван Віктoрович Заюков Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: самозбереження здоров’я; освіта; валеологія; педагогіка безпеки; здоровий спосіб життя

Анотація

Розглянуто проблему самозбереження здоров’я зайнятого населення як пріоритетний напрямок державної, освітньої, духовної, соціально-економічної політики й дослідження педагогіки безпеки. Виявлено, що найбільш значущим детермінантою самозбереження здоров’я людини є здоровий спосіб життя при поєднанні чотирьох його основних складових, а саме: фізичного, духовного, соціального й економічного здоров’я. Обґрунтовано, що педагогічна валеологія є не лише носієм ідеї здоров’я як основного життєвого пріоритету, а й найважливішим елементом педагогіки безпеки. Доведено, що соціально-економічні аспекти самозбереження здоров’я дозволяють стимулювати людину до здорового способу життя, своєчасного проходження медичних оглядів і лікування; безпечної поведінки як у побуті, так і на виробництві, а також його можна розглядати як фактор людського розвитку України.

Мета роботи – дослідження педагогічних і соціально-економічних аспектів побудови механізму самозбереження здоров’я зайнятого населення України.

Відповідно до дослідження соціально-економічного аспекту самозбереження здоров’я людини, доведено, що дотримання принципів педагогічної валеології суттєво підвищує безпеку та комфортність життя, а саме: насамперед, у напрямку дотримання здорового способу життя (раціональне поєднання фізичних і психічних навантажень, особиста гігієна, раціональне харчування, відсутність шкідливих звичок, заняття фізичною культурою); своєчасного лікування та проходження диспансеризації, що дозволить підвищити рівень доступності до сфери медицини; забезпечення безпеки на виробництві (підвищується рівень відповідальності працівників за власну безпеку під час виконання будь-яких видів робіт) та в побуті; підвищення стійкості людини до соціально-економічних змін у державі.

Біографії авторів

Олександр Володимирович Кобилянський, Вінницький національний технічний університет

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки,  е-mail: jen4u@mail.ru

Іван Віктoрович Заюков, Вінницький національний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки,  е-mail: Zivan@i.ua

Посилання

1. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2014 рік / За ред. О. Квіташвілі. – К. : МОЗ України, 2015. – 460 с.
2. Офіційний сайт Всесвітньої організації охорони здоров’я. Global Health Observatory data repository [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://apps.who.int/gho/data/node.home.
3. Кобилянський О. В. Теоретико-методичні основи навчання безпеки життєдіяльності студентів економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах : монографія / Кобилянський О. В. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 590 с.
4. Грішнова О. А. Трансформація репродуктивної поведінки під впливом освітніх чинників / О. А. Грішнова // Демографія та соціальна економіка. − 2010. − № 1. − С. 72−81.
5. Брехман И. И. Валеология / Брехман И. И. – М. : ФиС, 1990. – 208 с.
6. Сорокина В. М. Формирование у студентов отношения к здоровому образу жизни как профессиональной ценности: дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Вера Михайловна Сорокина. – Волгоград, 2010. − 243 с.
7. Полулях А. В. Аксіологічний підхід до формування здорового способу життя підлітків засобами фізичного виховання / А. В. Полулях // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. − 2005. – Вип. 25. – С. 236−239.
8. Бойко Ю. Шляхи формування ціннісного ставлення до здоров’я та здорового способу життя у студентської молоді [Електронний ресурс] / Бойко Ю. − Режим доступу :
http://library.udpu.org.ua/library_files/zbirnuk_nayk_praz/2014 /3/7.pdf.
9. Фреїк Н. Д. Людина і природа – філософський аспект / Н. Д. Фреїк, Й. В. Цимбрикевич // Фізика і хімія твердого тіла. – 2012. − № 4. – С. 1083−1088.
10. Шевченко З. В. Історико-філософське осмислення проблеми егоїзму в контексті розвитку наукової думки про особистість та суспільство / З. В. Шевченко // Мультиверсум. Філософський альманах / За. ред. В. В. Ляха. – Вип. 30. – К., 2002. − С.110−120.
11. Савчук О. О. Філософія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Савчук О. О. – Х. : Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 2014. − 380 с.
12. Основи глибинної психології : навчальний посібник / За ред. Н. В. Гриньова. – Умань : Візаві, 2013. –124 с.
13. Паньків О. М. Право людини на розпорядження життям: деякі аспекти [Електронний ресурс] / Паньків О. М. − Режим доступу : http:// medicallaw.org.ua/uploads/media/01_210_04.pdf.
14. Левчук Н. М. Соціальна диференціація стану здоров’я і смертності в Україні / Н. М. Левчук // Демографія та соціальна політика. − 2007. − №. 1. − С. 12−27.
15. Бойко Ю. Науковий аналіз категорій «здоров’я» та «здоровий спосіб життя» з позиції педагогічної аксіології / Ю. Бойко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. − 2014. − Вип. 50. − С. 63−71.
16. Лук’янченко М. Теоретичні засади педагогіки здоров’я / М. Лук’янченко // Проблеми гуманітарних наук. Філософія. – 2013. − № 31. – С. 106−117.
17. Вашев О. Є. Валеологія: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління професійною працездатністю» / О. Є. Вашев, В. М. Клочко. – Х. : ХНАМГ, 2010. – 57 с.
18. Лібанова Е. М. Новітні тенденції смертності населення України / Е. М. Лібанова // Демографія та соціальна економіка. – 2006. – №1. – С. 23−37.
19. Геєць В. М. Наслідки демографічних викликів для економічного зростання в Україні / В. М. Геєць // Демо-графія та соціальна економіка. – 2011. – № 1. – С. 3–23.
20. Пирожков С. І. Від редакції / С. І. Пирожков // Демографія та соціальна економіка. – 2008. – № 1. – С. 3–8.
21. Єхануров Ю. І. Демографічний розвиток як державний пріоритет України / Ю. І. Єхануров // Демографія та соціальна економіка. – 2005. – № 2. – С. 3−6.
22. Гнибіденко І. Ф. Вплив соціально-економічної політики на соціальну безпеку та рівень життя населення України / І. Ф. Гнибіденко // Демографія та соціальна економіка. – 2006. – № 2. – С. 124–135.
23. Палій О. М. Взаємозв’язок демографічного та людського розвитку / О. М. Палій // Демографія та соціальна економіка. – 2013. – № 2. – С. 116–125.
24. Макарова О. М. «Україна визначається з цілями розвитку після 2015 року. Основним пріоритетом влади має стати збереження населення [Електронний ресурс] / Макарова О. М. − Режим доступу :
http://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/efektivniy-uryad-vidriznyaietsya-vid-inshih-nayavnistyu-ciley.
25. Новак І. М. Формування сучасної системи професійної безпеки та охорони праці / І. М. Новак // Демографія та соціальна економіка. − 2011. − № 1. − С. 110−117.
26. Назарова И. Б. Участники рынка труда: структура занятости, самочувствие и отношение к здоровью / И. Б. Назарова // Народонаселение. − 2006. − № 2. − С. 61−77.
27. Бойко Ю. С. Науковий аналіз категорій «здоров’я» та «здоровий спосіб життя» з позиції педагогічної аксіології [Електронний ресурс] / Бойко Ю. С. − Режим доступу :
http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/2877/1/%D0%90naliz%20katehorii%20%C2%ABzdorovia%C2%BB.pdf
28. Ігнащук О. В. Застосування історичного підходу в становленні уявлень про формування здорового способу життя / О. В. Ігнащук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського – Вінниця. – 2014. – № 42. – С. 117–121. – (Серія: Педагогіка і психологія ; ч. 2).
29. Бондар Т. В. Формування здорового способу життя молоді : навчальний посібник / Бондар Т. В., Карпен-ко О. Г., Дикова-Фаровська Д. М. / За ред. О. О. Яременко. – К. : Український інститут соціальних досліджень. − 2005. – 116 c.
REFERENCES
1. Shchorichna dopovid pro stan zdorov’ia naselennia, sanitarno-epidemichnu sytuatsiiu ta rezultaty diialnosti systemy okhorony zdorov’ia Ukrainy. 2014 rik / Za red. O. Kvitashvili. – K. : MOZ Ukrainy, 2015. – 460 s.
2. Ofitsiinyi sait Vsesvitnoi orhanizatsii okhorony zdorov’ia. Global Health Observatory data repository [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://apps.who.int/gho/data/node.home.
3. Kobylianskyi O. V. Teoretyko-metodychni osnovy navchannia bezpeky zhyttiediialnosti studentiv ekonomichnykh spetsialnostei u vyshchykh navchalnykh zakladakh : monohrafiia / Kobylianskyi O. V. – Vinnytsia : VNTU, 2012. – 590 s.
4. Hrishnova O. A. Transformatsiia reproduktyvnoi povedinky pid vplyvom osvitnikh chynnykiv / O. A. Hrishnova // Demohrafiia ta sotsialna ekonomika. − 2010. − № 1. − S. 72−81.
5. Brekhman Y. Y. Valeolohyia / Brekhman Y. Y. – M. : FyS, 1990. – 208 s.
6. Sorokina V. M. Formirovanie u studentov otnosheniya k zdorovomu obrazu zhizni kak professionalnoy tsennosti: dis. … kand. ped. nauk : 13.00.08 / Vera Mihaylovna Sorokina. – Volgograd, 2010. − 243 s.
7. Poluliakh A. V. Aksiolohichnyi pidkhid do formuvannia zdorovoho sposobu zhyttia pidlitkiv zasobamy fizychnoho vykhovannia / A. V. Poluliakh // Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka. − 2005. – Vyp. 25. – S. 236−239.
8. Boiko Iu. Shliakhy formuvannia tsinnisnoho stavlennia do zdorov’ia ta zdorovoho sposobu zhyttia u studentskoi molodi [Elektronnyi resurs] / Boiko Iu. − Rezhym dostupu :
http://library.udpu.org.ua/library_files/zbirnuk_nayk_praz/2014 /3/7.pdf.
9. Freik N. D. Liudyna i pryroda – filosofskyi aspekt / N. D. Freik, I. V. Tsymbrykevych // Fizyka i khimiia tverdoho tila. – 2012. − № 4. – S. 1083−1088.
10. Shevchenko Z. V. Istoryko-filosofske osmyslennia problemy ehoizmu v konteksti rozvytku naukovoi dumky pro osobystist ta suspilstvo / Z. V. Shevchenko // Multyversum. Filosofskyi almanakh / Za. red. V. V. Liakha. – Vyp. 30. – K., 2002. − S.110−120.
11. Savchuk O. O. Filosofiia : navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv / Savchuk O. O. – Kh. : Kharkivska derzhavna akademiia dyzainu i mystetstv, 2014. − 380 s.
12. Osnovy hlybynnoi psykholohii : navchalnyi posibnyk / Za red. N. V. Hrynova. – Uman : Vizavi, 2013. –124 s.
13. Pankiv O. M. Pravo liudyny na rozporiadzhennia zhyttiam: deiaki aspekty [Elektronnyi resurs] / Pankiv O. M. − Rezhym dostupu : http:// medicallaw.org.ua/uploads/media/01_210_04.pdf.
14. Levchuk N. M. Sotsialna dyferentsiatsiia stanu zdorov’ia i smertnosti v Ukraini / N. M. Levchuk // Demohrafiia ta sotsialna polityka. − 2007. − №. 1. − S. 12−27.
15. Boiko Iu. Naukovyi analiz katehorii «zdorov’ia» ta «zdorovyi sposib zhyttia» z pozytsii pedahohichnoi aksiolohii / Iu. Boiko // Psykholoho-pedahohichni problemy silskoi shkoly. − 2014. − Vyp. 50. − S. 63−71.
16. Luk’ianchenko M. Teoretychni zasady pedahohiky zdorov’ia / M. Luk’ianchenko // Problemy humanitarnykh nauk. Filosofiia. – 2013. − № 31. – S. 106−117.
17. Vashev O. Ie. Valeolohiia: metodychni rekomendatsii do praktychnykh zaniat ta samostiinoi roboty studentiv z dystsypliny «Upravlinnia profesiinoiu pratsezdatnistiu» / O. Ie. Vashev, V. M. Klochko. – Kh. : KhNAMH, 2010. – 57 s.
18. Libanova E. M. Novitni tendentsii smertnosti naselennia Ukrainy / E. M. Libanova // Demohrafiia ta sotsialna ekonomika. – 2006. – №1. – S. 23−37.
19. Heiets V. M. Naslidky demohrafichnykh vyklykiv dlia ekonomichnoho zrostannia v Ukraini / V. M. Heiets // Demohrafiia ta sotsialna ekonomika. – 2011. – № 1. – S. 3–23.
20. Pyrozhkov S. I. Vid redaktsii / S. I. Pyrozhkov // Demohrafiia ta sotsialna ekonomika. – 2008. – № 1. – S. 3–8.
21. Yekhanurov Iu. I. Demohrafichnyi rozvytok yak derzhavnyi priorytet Ukrainy / Iu. I. Yekhanurov // Demohrafiia ta sotsialna ekonomika. – 2005. – № 2. – S. 3−6.
22. Hnybidenko I. F. Vplyv sotsialno-ekonomichnoi polityky na sotsialnu bezpeku ta riven zhyttia naselennia Ukrainy / I. F. Hnybidenko // Demohrafiia ta sotsialna ekonomika. – 2006. – № 2. – S. 124–135.
23. Palii O. M. Vzaiemozv’iazok demohrafichnoho ta liudskoho rozvytku / O. M. Palii // Demohrafiia ta sotsialna ekonomika. – 2013. – № 2. – S. 116–125.
24. Makarova O. M. «Ukraina vyznachaietsia z tsiliamy rozvytku pislia 2015 roku. Osnovnym priorytetom vlady maie staty zberezhennia naselennia [Elektronnyi resurs] / Makarova O. M. − Rezhym dostupu :
http://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/efektivniy-uryad-vidriznyaietsya-vid-inshih-nayavnistyu-ciley.
25. Novak I. M. Formuvannia suchasnoi systemy profesiinoi bezpeky ta okhorony pratsi / I. M. Novak // Demohrafiia ta sotsialna ekonomika. − 2011. − № 1. − S. 110−117.
26. Nazarova I. B. Uchastniki ryinka truda: struktura zanyatosti, samochuvstvie i otnoshenie k zdorovyu / I. B. Nazarova // Narodonaselenie. − 2006. − № 2. − S. 61−77.
27. Boiko Iu. S. Naukovyi analiz katehorii «zdorov’ia» ta «zdorovyi sposib zhyttia» z pozytsii pedahohichnoi aksiolohii [Elektronnyi resurs] / Boiko Iu. S. − Rezhym dostupu :
http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/2877/1/%D0%90naliz%20katehorii%20%C2%ABzdorovia%C2%BB.pdf
28. Ihnashchuk O. V. Zastosuvannia istorychnoho pidkhodu v stanovlenni uiavlen pro formuvannia zdorovoho sposobu zhyttia / O. V. Ihnashchuk // Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. Mykhaila Kotsiubynskoho – Vinnytsia. – 2014. – № 42. – S. 117–121. – (Seriia: Pedahohika i psykholohiia ; ch. 2).
29. Bondar T. V. Formuvannia zdorovoho sposobu zhyttia molodi : navchalnyi posibnyk / Bondar T. V., Karpenko O. H., Dykova-Farovska D. M. / Za red. O. O. Yaremenko. – K. : Ukrainskyi instytut sotsialnykh doslidzhen. − 2005. – 116 s.
Опубліковано
2017-03-08
Як цитувати
[1]
О. Кобилянський і І. Заюков, ПЕДАГОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ САМОЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ, ПБ, vol 1, № 1, с. 59-66, Бер 2017.
Розділ
Статті

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)