РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ЦИКЛУ ОХОРОНИ ПРАЦІ У ВИЩІЙ ОСВІТІ

Автор(и)

  • Іван Віктрович Заюков Вінницький національний технічний університет
  • Олександр Володимирович Кобилянський Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/2524-1079-2017-2-1-12-20

Ключові слова:

програмні засоби, охорона праці, галузь, вища освіта, інформаційні технології, комп’ютерна навчальна система

Анотація

Побудова в Україні інформаційного суспільства знань вимагає реалізації в усіх сферах, зокрема в вищій освіті інформаційно-комунікаційних технологій. Важливе місце у зазначеному процесі належить розвитку у студентів здібностей, логічного і алгоритмічного мислення, що актуалізує питання формування належного рівня знань, у тому числі це стосується ефективного засвоєння фундаментальних дисциплін, особливо тих, які пов’язані із забезпеченням їхньої безпеки на виробництві і в побуті.

Метою статті є дослідження використання в педагогічному процесі сучасних програмних засобів і продуктів, які сприяють формуванню компетентності з безпеки життєдіяльності.

Актуалізована проблема застосування в навчальному процесі програмних засобів, що підвищує ефективність освітнього процесу. Проаналізовані основні принципи реалізації програмних засобів та їх особливості, які формують конкурентоспроможність випускників вищих навчальних закладів, у тому числі сприяють підвищенню їх загального рівня промислової безпеки. Згруповані основні програмні засоби, які нині активно використовуються в процесі навчання та оцінки рівня знань працівників, що можуть бути ефективно використані при підготовці студентів при вивченні дисциплін циклу охорона праці в ВНЗ. Запропоновано в ВНЗ при вивченні дисциплін «Основи охорони праці» і «Цивільний захист та охорона праці в галузі (за професійним спрямуванням) застосовувати автоматизовану комп’ютерну навчальну систему «Охорона праці».

Біографії авторів

Іван Віктрович Заюков, Вінницький національний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Олександр Володимирович Кобилянський, Вінницький національний технічний університет

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки.

Посилання

1. Офіційний сайт Державної служби України з питань праці. Оперативна інформація [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dsp.gov.ua/.
2. Сучасний стан охорони праці в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://profspilka.kiev.ua/publikacii/novyny/4186-suchasniy-stan-ohoroni-prac-v-ukrayin.html.
3. Кобилянський О. В. Теоретико-методологічні основи навчання безпеки життєдіяльності студентів економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах : монографія / Кобилянський О. В. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 590 с.
4. Глінчук Ю. О. Аспекти охорони праці при використанні інформаційних технологій у освітньому середовищі /
Ю. О. Глінчук // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – 2014. – Вип. 8. – С. 34−37 с.
5. Постанова Верховної Ради України «Про рекомендації парламентських слухань на тему: «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/1073-19.
6. Словінська Ю. А. Порівняльна характеристика педагогічних програмних засобів навчання у вищій школі /
Ю. А. Словінська, А. Ц. Франовський, С. В. Михайленко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. – 2016. − № 1. – С. 44−50.
7. Жалдак М. І. Оцінювання якості програмних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів : моногр. / Жалдак М. І., Шишкіна М. П., Лапінський В. В. / За ред. М. І. Жалдака. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 132 с.
8. Бурдак О. О. Використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання в освітньому процесі вищої школи / О. О. Бурдак // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. – 2012. – Вип. 30/31. – С. 307–315.
9. Тимофеева С. С. Информационные технологии в сфере безопасности: конспект лекций для магистрантов, обучающихся по направлению 20.04.01 «Техносферная безопасность», профиля подготовки: «Народосбережение. Управление профессиональными, аварийными и экологическими рисками» квалификации «магистр» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.istu.edu/docs/education/faculty/institute_entrails/bjd/magistr/011.pdf.
10. Майборода Л. А. Методика застосування інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності педагога професійного навчання (на прикладі професій галузі зв’язку) : методичні рекомендації / Майборода Л. А. – К. : ФО-П Поліщук О. В., 2012. – 104 с.
REFERENCES
1. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby Ukrainy z pytan pratsi. Operatyvna informatsiia [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://dsp.gov.ua/.
2. Suchasnyi stan okhorony pratsi v Ukraini [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://profspilka.kiev.ua/publikacii/novyny/4186-suchasniy-stan-ohoroni-prac-v-ukrayin.html/.
3. Kobylianskyi O. V. Teoretyko-metodolohichni osnovy navchannia bezpeky zhyttiediialnosti studentiv ekonomichnykh spetsialnostei u vyshchykh navchalnykh zakladakh : monohrafiia / Kobylianskyi O. V. – Vinnytsia : VNTU, 2012. – 590 s.
4. Hlinchuk Iu. O. Aspekty okhorony pratsi pry vykorystanni informatsiinykh tekhnolohii u osvitnomu seredovyshchi / Iu. O. Hlin¬chuk // Onovlennia zmistu, form ta metodiv navchannia i vykhovannia v zakladakh osvity. – 2014. – Vyp. 8. – S. 34−37 s.
5. Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy «Pro rekomendatsii parlamentskykh slukhan na temu: «Reformy haluzi informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii ta rozvytok informatsiinoho prostoru Ukrainy» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/1073-19/.
6. Slovinska Iu. A. Porivnialna kharakterystyka pedahohichnykh prohramnykh zasobiv navchannia u vyshchii shkoli /
Iu. A. Slovinska, A. Ts. Franovskyi, S. V. Mykhailenko // Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. Volodymyra Hnatiuka. – 2016. − № 1. – S. 44−50.
7. Zhaldak M. I. Otsiniuvannia yakosti prohramnykh zasobiv navchalnoho pryznachennia dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv : monohr. / Zhaldak M. I., Shyshkina M. P., Lapinskyi V. V. / Za red. M. I. Zhaldaka. – K. : Pedahohichna dumka, 2012. – 132 s.
8. Burdak O. O. Vykorystannia komp’iuterno-oriientovanykh zasobiv navchannia v osvitnomu protsesi vyshchoi shkoly / O. O. Bur¬dak // Problemy ta perspektyvy formuvannia natsionalnoi humanitarno-tekhnichnoi elity. – 2012. – Vyp. 30/31. – S. 307–315.
9. Timofeeva S. S. Informatsionnyie tehnologii v sfere bezopasnosti: konspekt lektsiy dlya magistrantov, obuchayuschihsya po napravleniyu 20.04.01 «Tehnosfernaya bezopasnost», profilya podgotovki: «Narodosberezhenie. Upravlenie professionalnyimi, avariynyimi i ekologicheskimi riskami» kvalifikatsii «magistr» [Elektronnyiy resurs]. – Rezhim dostupa : http://www.istu.edu/docs/education /faculty/institute_entrails/bjd/magistr/011.pdf.
10. Maiboroda L. A. Metodyka zastosuvannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii u diialnosti pedahoha profesiinoho navchannia (na prykladi profesii haluzi zv’iazku) : metodychni rekomendatsii / Maiboroda L. A. – K. : FO-P Polishchuk O. V., 2012. –
104 s.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 299

Опубліковано

2017-09-19

Як цитувати

[1]
І. В. Заюков і О. В. Кобилянський, «РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ЦИКЛУ ОХОРОНИ ПРАЦІ У ВИЩІЙ ОСВІТІ», ПедБез, вип. 2, вип. 1, с. 12–20, Вер 2017.

Номер

Розділ

Статті

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають