СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Юрій Дмитрович Бойчук Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
  • Марія Сергіївна Астахова Харківська академія неперервної освіти

DOI:

https://doi.org/10.31649/2524-1079-2016-1-1-11-19

Ключові слова:

учитель; безпека життєдіяльності; компетентність з безпеки життєдіяльності; модель; система післядипломної педагогічної освіти

Анотація

Проаналізовано сучасні підходи до формування компетентності з безпеки життєдіяльності вчителів в системі післядипломної педагогічної освіти.

Розроблено модель формування компетентності з безпеки життєдіяльності вчителів в системі післядипломної педагогічної освіти, яка складається з взаємопов’язаних компонентів: концептуального, організаційно-діагностичного, змістовного, процесуального і результативного.

Об’єкт дослідження – компетентність з безпеки життєдіяльності вчителів.

Мета роботи ‑ визначити сучасні підходи щодо формування компетентності з безпеки життєдіяльності вчителів в системі післядипломної педагогічної освіти.

Аналіз сучасних досліджень у післядипломній освіті з безпеки життєдіяльності вчителів показав необхідність розробки відповідної моделі, яка дає можливість вирішувати сукупність завдань з формування компетентності сучасного вчителя з безпеки життєдіяльності.

Біографії авторів

Юрій Дмитрович Бойчук, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри здоров’я людини і корекційної освіти

Марія Сергіївна Астахова, Харківська академія неперервної освіти

старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти

Посилання

1. Клокар Н. І. Характеристика моделі підвищення кваліфікації педагогічних працівників на засадах диференційованого підходу / Н. І. Клокар // Педагогіка і психологія : науково-теоретичний та інформаційний журнал. – К. : Педагогічна думка, 2007. – № 4 – С. 53–61.
2. Гвоздій С. П. Показники ефективності підготовки майбутніх учителів до навчання учнів основ безпечної життєдіяльності / С. П. Гвоздій // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – Ялта : РВВ КГУ, 2010. – Ч. 1. – С. 54–59. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 27).
3. Астахова М. С. Методологічні основи розвитку професійної компетентності з безпеки життєдіяльності вчителів / М. С. Астахова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць. – Рівне–Київ : Міленіум, 2015. – Вип. 12. – Ч. 2. – С. 10–19.
4. Бойчук Ю. Д. Компетентнісний підхід / Ю. Д. Бойчук // Наукові підходи до наукових педагогічних дослі-джень : монографія / [за заг. ред. д-ра пед. наук, проф., чл.-кор. НАПН України В. І. Лозової]. – Х. : «Апостроф», 2011. – С. 188 216.
5. Курчій Б. О. Енциклопедія безпеки життєдіяльності / Курчій Б. О. – Ірпінь : Видавничий центр ВП НУБіП України «ІЕК», 2014. – 158 с.
6. Чорна О. Г. Науково-методологічні підходи щодо професійної підготовки майбутніх вчителів з безпеки життєдіяльності / О. Г. Чорна // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 19. – С. 337–339.
7. Кобилянський О. В. Теоретико-методичні основи навчання безпеки життєдіяльності студентів економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах : монографія / Кобилянський О. В. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 590 с.
8. Косигіна О. В. Післядипломна освіта в світлі андрагогічного підходу [Електронний ресурс] / О. В. Косигіна // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир, 2014. – Вип. 4. – С. 67–71. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j–pdf/VZhDU_2014_4_15.pdf.
9. Девисилов В. А. Системное ноксологическое образование как фактор обеспечения безопасности в обществе риска / В. А. Девисилов // Безопасность труда в промышленности. – 2010. – № 5. – С. 55–61.
10. Титаренко В. Поліфункціональність професійної діяльності вчителя технологічної освіти / В. Титаренко // Витоки педагогічної майстерності. – 2015. – № 15. – С. 295–300.
REFERENCES
1. Klokar N. I. Kharakterystyka modeli pidvyshchennya kvalifikatsiyi pedahohichnykh pratsivnykiv na zasadakh dyferentsiyovanoho pidkhodu / N. I. Klokar // Pedahohika i psykholohiya : Naukovo-teoretychnyy ta informatsiynyy zhurnal. – K. : Pedahohichna dumka, 2007. – № 4 – S. 53–61.
2. Hvozdiy S. P. Pokaznyky efektyvnosti pidhotovky maybutnikh uchyteliv do navchannya uchniv osnov bezpechnoyi zhyttyediyal'nosti / S. P. Hvozdiy // Problemy suchasnoyi pedahohichnoyi osvity. – Yalta : RVV K•HU, 2010. – Ch. 1. – S. 54–59. – (Seriya: Pedahohika i psykholohiya ; vyp. 27).
3. Astakhova M. S. Metodolohichni osnovy rozvytku profesiynoyi kompetentnosti z bezpeky zhyttyediyal'nosti vchyteliv / M. S. Astakhova // Onovlennya zmistu, form ta metodiv navchannya i vykhovannya v zakladakh osvity : zb. nauk. prats'. – Rivne-Kyyiv : Milenium, 2015. – Vyp. 12. – Ch. 2. – S. 10–19.
4. Boichuk Iu. D. Kompetentnisnyi pidkhid / Iu. D. Boichuk // Naukovi pidkhody do naukovykh pedahohichnykh doslidzhen : monohrafiia / [za zah. red. d-ra ped. nauk, prof., chl.-kor. NAPN Ukrainy V. I. Lozovoi]. – Kh. : «Apostrof», 2011. – S. 188 216.
5. Kurchii B. O. Entsyklopediia bezpeky zhyttiediialnosti / Kurchii B. O. – Irpin : Vydavnychyi tsentr VP NUBiP Ukrainy «IEK», 2014. – 158 s.
6. Chorna O. H. Naukovo-metodolohichni pidkhody shchodo profesiinoi pidhotovky maibutnikh vchyteliv z bezpeky zhyttiediialnosti / O. H. Chorna // Zbirnyk naukovykh prats Kam’ianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu im. Ivana Ohiienka. – Kam’ianets-Podilskyi, 2013. – Vyp. 19. – S. 337–339.
7. Kobylianskyi O. V. Teoretyko-metodychni osnovy navchannia bezpeky zhyttiediialnosti studentiv ekonomichnykh spetsialnostei u vyshchykh navchalnykh zakladakh : monohrafiia / Kobylianskyi O. V. – Vinnytsia : VNTU, 2012. – 590 s.
8. Kosyhina O. V. Pisliadyplomna osvita v svitli andrahohichnoho pidkhodu [Elektronnyi resurs] / O. V. Kosyhina // Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka. – Zhytomyr, 2014. – Vyp. 4. – S. 67–71. – Rezhym dostupu : http://nbuv.gov.ua/j–pdf/VZhDU_2014_4_15.pdf.
9. Devisilov V. A. Sistemnoe noksologicheskoe obrazovanie kak faktor obespecheniya bezopasnosti v obschestve riska / V. A. Devisilov // Bezopasnost truda v promyishlennosti. – 2010. – № 5. – S. 55–61.
10. Tytarenko V. Polifunktsionalnist profesiinoi diialnosti vchytelia tekhnolohichnoi osvity / V. Tytarenko // Vytoky pedahohichnoi maisternosti. – 2015. – № 15. – S. 295–300.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 307

Опубліковано

2017-03-07

Як цитувати

[1]
Ю. Д. Бойчук і М. С. Астахова, «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ», ПедБез, вип. 1, вип. 1, с. 11–19, Бер 2017.

Номер

Розділ

Статті

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.