ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ КВАЛІМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ДОСЛІДЖЕННІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ІЗ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

  • Юрій Дмитрович Бойчук Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
  • Марія Сергіївна Астахова Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти»
Ключові слова: учитель, безпека життєдіяльності, компетентність із безпеки життєдіяльності, кваліметрична модель, система післядипломної педагогічної освіти

Анотація

У статті проаналізовано сучасні підходи до використання методу кваліметричного моделювання щодо розвитку компетентності вчителів із безпеки життєдіяльності в системі післядипломної педагогічної освіти. Розроблено базові моделі оцінювання компетентності вчителів із безпеки життєдіяльності та якості профілактичної роботи в закладі загальної середньої освіти.
Об’єкт дослідження – компетентність із безпеки життєдіяльності вчителів.
Мета роботи – розробити кваліметричні моделі оцінювання компетентності вчителів із безпеки життєдіяльності та якості профілактичної роботи.
Аналіз сучасних вимог до безпеки закладів освіти та якості освіти з безпеки життєдіяльності показав необхідність розробки відповідних кваліметричних моделей, які дозволять відстежувати показники безпеки та приймати корегувальні управлінські рішення.

Біографії авторів

Юрій Дмитрович Бойчук, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти.

Марія Сергіївна Астахова, Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти»

кандидат педагогічних наук, старший ви-кладач кафедри соціально-гуманітарної освіти

Посилання

1. Астахова М. С. Розвиток професійної компетентності з безпеки життєдіяльності вчителів у системі післядип-ломної педагогічної освіти : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / М. С. Астахова ; Харківський нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Х., 2017. – 271 с.
2. Астахова М. Аналіз діяльності вчителя з питань реалізації аспектів безпеки життєдіяльності у навчальному за-кладі / М. Астахова // Джерело педагогічних інновацій. Аналітична діяльність у професійній практиці педагога : наук.-метод. журнал. – Х. : Харківська академія неперервної освіти, 2015. – № 3. – С. 31–40.
3. Ващенко О. Як створити школу сприяння здоров’ю / О. Ващенко, С. Свириденко. – К. : Шк. Світ, 2008. – С. 68–69.
4. Система роботи з безпеки життєдіяльності в загальноосвітньому навчальному закладі. Збірник нормативних і методичних матеріалів / Уклад. : І. В. Волкова, Н. О. Холодова. – Х. : ХОНМІБО, 2005. – 44 с.
5. Астахова М. Культура безпеки життєдіяльності вчителя: освіта протягом життя / М. Астахова // Імідж сучасного педагога. – 2014. – № 3 (142). – С. 29–30.
6. Безпека життєдіяльності. Нормативні документи для навчальних закладів / упоряд. : М. В. Васильчук, Ю. В. Бадюк. – К. : Основа, 2010. – 1024 с.
7. Хлєбнікова Т. М. Діагностика професійної компетентності вчителя / Т. М. Хлєбнікова // Теорія та методика управління освітою, 2009. – Вип. 2. – C. 9–18.
8. Технологія проведення моніторингових досліджень (із досвіду роботи) [Електронний ресурс]. – Х. : Харківська академія неперервної освіти, 2013. – 85 с. – Режим доступу : http: // www.edu–post–diploma.kharkov.ua.
REFERENCES
1. Astakhova M. S. Rozvytok profesiynoyi kompetentnosti z bezpeky zhyttyediyal'nosti vchyteliv u systemi pislyadyplomnoyi pedahohichnoyi osvity : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04 / M. S. Astakhova ; Kharkivs'kyy nats. ped. un-t imeni H. S. Skovorody. – Kh., 2017. – 271 s.
2. Astakhova M. Analiz diyal'nosti vchytelya z pytan' realizatsiyi aspektiv bezpeky zhyttyediyal'nosti u navchal'nomu zakladi / M. Astakhova // Dzherelo pedahohichnykh innovatsiy. Analitychna diyal'nist' u profesiyniy praktytsi pedahoha : nauk.-metod. zhurnal. – Kh. : Kharkivs'ka akademiya neperervnoyi osvity, 2015. – № 3. – S. 31–40.
3. Yak stvoryty shkolu spryyannya zdorov"yu / O.Vashchenko, S. Svyrydenko. – K. : Shk. Svit, 2008. – S. 68–69.
4. Systema roboty z bezpeky zhyttyediyal'nosti v zahal'noosvitn'omu navchal'nomu zakladi. Zbirnyk normatyvnykh i metodychnykh materialiv / Uklad.: I. V. Volkova, N. O. Kholodova. – Kh. : KHONMIBO. – 2005. – 44 s.
5. Astakhova M. Kul'tura bezpeky zhyttyediyal'nosti vchytelya: osvita protyahom zhyttya // Imidzh suchasnoho pedahoha. – 2014. – № 3 (142). – S. 29–30.
6. Bezpeka zhyttyediyal'nosti. Normatyvni dokumenty dlya navchal'nykh zakladiv / uporyad. : M. V. Vasyl'chuk, Yu. V. Badyuk. – K. : Osnova, 2010. – 1024 s.
7. Khlyebnikova T. M. Diahnostyka profesiynoyi kompetentnosti vchytelya / T. M. Khlyebnikova // Teoriya ta metodyka upravlinnya osvitoyu, 2009. – Vyp. 2. – C. 9–18.
8. Tekhnolohiya provedennya monitorynhovykh doslidzhen' (Iz dosvidu roboty) [Elektronnyy resurs]. – Kh. : Kharkivs'ka akademiya neperervnoyi osvity, 2013. – 85 s. – Rezhym dostupu : http: // www.edu–post–diploma.kharkov.ua.
Опубліковано
2018-03-16
Як цитувати
[1]
Ю. Бойчук і М. Астахова, ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ КВАЛІМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ДОСЛІДЖЕННІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ІЗ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ПБ, vol 2, № 2, с. 52-59, Бер 2018.
Розділ
Статті