ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТАМИ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Олег Володимирович Березюк ВНТУ

DOI:

https://doi.org/10.31649/2524-1079-2016-1-1-6-10

Ключові слова:

вища освіта, перевірка знань, тестування, комп’ютерна програма, дисципліни циклу безпеки життєдіяльності

Анотація

Запропоновано комп’ютерну програму для тестової перевірки знань студентів з дисциплін: «Безпека
життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Медична підготовка» для проведення поточного, модульного та підсумкового контролів знань студентів. Наведено вимоги логічності до тестового матеріалу. Розглянуто заходи та засоби запобігання списуванню студентів під час тестування. Наведено загальні види вікна розробленої програми на різних етапах тестування. Показано, що тестова комп’ютерна перевірка та оцінка знань студентів є новітнім прогресивним методом, що створює оптимальні умови для перевірки знань студентів, заслуговує на її широке впровадження в навчальний процес і наближає нашу країну до входження в систему вищої освіти європейського та світового простору.

Біографія автора

Олег Володимирович Березюк, ВНТУ

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Посилання

1. Яремко З. М. Психологічні аспекти забезпечення безпечної життєдіяльності / З. М. Яремко, С. В. Тимощук, О. І. Третяк // Безпека життєдіяльності. – 2008. – № 7–8. – С. 28–29.
2. Кобилянський О. В. Теоретичні засади формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у студентів економічних спеціальностей : монографія / Кобилянський О. В., Дембіцька С. В., Кобилянська І. М. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 264 с.
3. Кобилянський О. В. Педагогічні умови використання інтернет-технологій у процесі вивчення безпеки життєдіяльності / О. В. Кобилянський, С. В. Дембіцька // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : [зб. наук. праць]. – Вип. 38. – Київ–Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2014. – С. 310–315.
4. Кобилянський О. В. Використання інтернет-технологій у процесі вивчення безпеки життєдіяльності / О. В. Кобилянський, С. В. Дембіцька // Наукові записки. Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 61–65. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 132).
5. Дикань С. А. Інтеграція безпекових дисциплін як альтернатива їх ліквідації / С. А. Дикань // Матеріали VII міжнародної науково-методичної конференції «Безпека людини у сучасних умовах». – НТУ «ХПІ», 2015. – С. 118–123.
6. Унгурян Л. М. Застосування тестової системи оцінки знань у навчальному процесі / Л. М. Унгурян, М. С. Образенко // Медична освіта. – 2013. – С. 20–22.
7. Повідайчик М. М. Сучасні комп’ютерні технології тестування знань студентів [Електронний ресурс] / М. М. Повідайчик, О. С. Повідайчик. – Режим доступу :
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/NVUu/Ped/2011_21/povidaj4ik.pdf.
8. Березюк О. В. Перспективи тестової комп’ютерної перевірки знань студентів із дисципліни «Безпека життєдіяльності» / О. В. Березюк, М. С. Лемешев, М. А. Томчук // Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-методичної конференції «Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика». – Л. : ЛНУ, 2010. – С. 217–218.
9. Березюк О. В. Комп’ютерна програма для тестової перевірки рівня знань студентів / О. В. Березюк, М. С. Лемешев, І. В. Віштак // Тезиси науково-технічної конференції студентів, магістрів та аспірантів «Інформатика, управління та штучний інтелект». – Х. : НТУ «ХПІ», 2014. – С. 7.
10. Березюк Л. Л. Тестова комп’ютерна перевірка знань студентів із дисципліни «Медична підготовка» / Л. Л. Березюк, О. В. Березюк // Тези доповідей учасників ІV Всеукраїнської науково-методичної конференції «Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особистості». – Вінниця : ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2016. – С. 96–98.
11. Березюк О. В. Використання віртуальних лабораторних стендів для проведення лабораторних робіт з дисципліни «Основи охорони праці» [Електронний ресурс] / О. В. Березюк // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців». – Вінниця : ВНТУ. – 3 с. – Режим доступу :
http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itpf/2016/paper/viewFile/1437/1131.
12. Schneier B. Description of a new variable-length key, 64-bit block cipher (Blowfish) / B. Schneier // International Workshop on Fast Software Encryption. – Springer Berlin Heidelberg, 1993. – P. 191–204.
REFERENCES
1. Yaremko Z. M. Psykholohichni aspekty zabezpechennia bezpechnoi zhyttiediialnosti / Z. M. Yaremko, S. V. Tymoshchuk, O. I. Tretiak // Bezpeka zhyttiediialnosti. – 2008. – № 7–8. – S. 28–29.
2. Kobylianskyi O. V. Teoretychni zasady formuvannia kompetentsii z bezpeky zhyttiediialnosti u studentiv ekonomichnykh spetsialnostei : monohrafiia / Kobylianskyi O. V., Dembitska S. V., Kobylianska I. M. – Vinnytsia : VNTU, 2014. – 264 s.
3. Kobylianskyi O. V. Pedahohichni umovy vykorystannia internet-tekhnolohii u protsesi vyvchennia bezpeky zhyttiediialnosti / O. V. Kobylianskyi, S. V. Dembitska // Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy : [zb. nauk. prats]. – Vyp. 38. – Kyiv–Vinnytsia : TOV firma «Planer», 2014. – S. 310–315.
4. Kobylianskyi O. V. Vykorystannia internet-tekhnolohii u protsesi vyvchennia bezpeky zhyttiediialnosti / O. V. Kobylianskyi, S. V. Dembitska // Naukovi zapysky. Kirovohrad : RVV KDPU im. V. Vynnychenka, 2014. – S. 61–65. – (Seriia: Pedahohichni nauky ; vyp. 132).
5. Dykan S. A. Intehratsiia bezpekovykh dystsyplin yak alternatyva yikh likvidatsii / S. A. Dykan // Materialy VII mizhnarodnoi naukovo-metodychnoi konferentsii «Bezpeka liudyny u suchasnykh umovakh». – NTU «KhPI», 2015. – S. 118–123.
6. Unhurian L. M. Zastosuvannia testovoi systemy otsinky znan u navchalnomu protsesi / L. M. Unhurian, M. S. Obrazenko // Medychna osvita. – 2013. – S. 20–22.
7. Povidaichyk M. M. Suchasni komp’iuterni tekhnolohii testuvannia znan studentiv [Elektronnyi resurs] / M. M. Povidaichyk, O. S. Povidaichyk. – Rezhym dostupu :
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/NVUu/Ped/2011_21/povidaj4ik.pdf.
8. Bereziuk O. V. Perspektyvy testovoi komp’iuternoi perevirky znan studentiv iz dystsypliny «Bezpeka zhyttiediialnosti» / O. V. Bereziuk, M. S. Lemeshev, M. A. Tomchuk // Materialy dev’iatoi Mizhnarodnoi naukovo-metodychnoi konferentsii «Bezpeka zhyttia i diialnosti liudyny – osvita, nauka, praktyka». – L. : LNU, 2010. – S. 217–218.
9. Bereziuk O. V. Komp’iuterna prohrama dlia testovoi perevirky rivnia znan studentiv / O. V. Bereziuk, M. S. Lemeshev, I. V. Vishtak // Tezysy naukovo-tekhnichnoi konferentsii studentiv, mahistriv ta aspirantiv «Informatyka, upravlinnia ta shtuchnyi intelekt». – Kh. : NTU «KhPI», 2014. – S. 7.
10. Bereziuk L. L. Testova komp’iuterna perevirka znan studentiv iz dystsypliny «Medychna pidhotovka» / L. L. Bereziuk, O. V. Bereziuk // Tezy dopovidei uchasnykiv IV Vseukrainskoi naukovo-metodychnoi konferentsii «Naukovo-metodychni oriientyry profesiinoho rozvytku osobystosti». – Vinnytsia : TOV «Merkiuri-Podillia», 2016. – S. 96–98.
11. Bereziuk O. V. Vykorystannia virtualnykh laboratornykh stendiv dlia provedennia laboratornykh robit z dystsypliny «Osnovy okhorony pratsi» [Elektronnyi resurs] / O. V. Bereziuk // Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii «Innovatsiini tekhnolohii v protsesi pidhotovky fakhivtsiv». – Vinnytsia : VNTU. – 3 s. – Rezhym dostupu :
http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itpf/2016/paper/viewFile/1437/1131.
12. Schneier B. Description of a new variable-length key, 64-bit block cipher (Blowfish) / B. Schneier // International Workshop on Fast Software Encryption. – Springer Berlin Heidelberg, 1993. – P. 191–204.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 278

Опубліковано

2017-03-07

Як цитувати

[1]
О. В. Березюк, «ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТАМИ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ», ПедБез, вип. 1, вип. 1, с. 6–10, Бер 2017.

Номер

Розділ

Статті

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.