МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІМИ ФАХІВЦЯМИ РАДІОТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Автор(и)

  • Олег Володимирович Березюк Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/2524-1079-2017-2-2-21-26

Ключові слова:

міжпредметні зв’язки, безпека життєдіяльності, основи охорони праці, критерій Фішера, коефіцієнт лінійної кореляції, критерій Стьюдента

Анотація

В роботі проведено дослідження міжпредметних зв’язків у процесі вивчення дисциплін циклу безпеки жит-тєдіяльності майбутніми фахівцями радіотехнічного профілю. Дослідження проводились окремо в двох академічних групах з різним рівнем успішності, де студенти отримали оцінки за 100-бальною шкалою з різних дисциплін. Порівнювались результати успішності студентів при вивченні таких дисциплін: «Вища математика», «Фізика», «Правила дорожнього руху», «Екологія та основи біобезпеки та біоетики» та дисциплін циклу безпеки життєдіяльності: «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Цивільний захист та охорона праці в галузі», «Охорона праці в робітничій професії». Порівняння дисперсій різних вибірок виконано за критерієм Фішера. Визначення міцності міжпредметних зв’язків проведено методом кореляції. За критерієм Стьюдента доведено гіпотезу про однорідність різних вибірок та належність їх до однієї генеральної сукупності (майбутні фахівці радіотехнічного профілю) з 95-відсотковою достовірністю.

Біографія автора

Олег Володимирович Березюк, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Посилання

1. Типова навчальна програма нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для вищих навчальних закла-дів. – К. : МОНМСУ, 2011. – 18 с.
2. Типова навчальна програма нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для вищих навчальних закладів. – К. : МОНМСУ, 2011. – 11 с.
3. Типова навчальна програма нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» для вищих навчальних закладів. – К. : МОНМСУ, 2011. – 15 с.
4. Березюк О. В. Безпека життєдіяльності : навчальний посібник / О. В. Березюк, М. С. Лемешев. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 204 с.
5. Кобилянський О. В. Основи охорони праці : навчальний посібник / О. В. Кобилянський, М. С. Лемешев, О. В. Березюк. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 188 с.
6. Лемешев М. С. Основи охорони праці для фахівців радіотехнічного профілю : навчальний посібник / М. С. Лемешев, О. В. Березюк. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 108 с.
7. Березюк О. В. Охорона праці в галузі радіотехніки : навчальний посібник / О. В. Березюк, М. С. Лемешев. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 159 с.
8. Березюк О. В. Комп’ютерна програма для тестової перевірки рівня знань студентів / О. В. Березюк, М. С. Лемешев, І. В. Віштак // Тези науково-технічної конференції студентів, магістрів та аспірантів «Інформатика, управління та штучний інтелект», 26-27 листопада 2014 р. – Харків : НТУ «ХПІ», 2014. – С. 7.
9. Березюк О. В. Застосування комп’ютерних технологій під час вивчення студентами дисциплін циклу безпеки життєдіяльності / О. В. Березюк // Педагогіка безпеки. – 2016. – № 1. – С. 6–10.
10. Березюк О. В. Використання віртуального лабораторного стенда для проведення лабораторної роботи «Дос-лідження ефективності освітлення у виробничих приміщеннях» / О. В. Березюк // Педагогіка безпеки. – 2017. – № 1. – С. 35–39.
11. Ковальчук Л. Міжпредметні зв’язки у процесі вивчення хімії в загальноосвітній школі / Л. Ковальчук, І. Когут // Вісник Львівського університету. Cерія педагогічна. – 2008. – Вип. 23. – С. 80–89.
12. Кобилянський О. В. Міжпредметні зв’язки та особливості викладання безпеки життєдіяльності бакалаврам економічного спрямування / О. В. Кобилянський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. – № 6. – С. 114–120.
13. Шукалюк Г. П. Міжпредметні зв'язки на уроках охорони праці / Г. П. Шукалюк // Профтехосвіта. – 2016. – № 4 (88). – С. 40–42.
14. Хом’юк І. В. Система формування професійної мобільності майбутніх інженерів машинобудівної галузі : ав-тореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / І. В. Хом’юк. – К., 2012. – 38 с.
15. Немов Р. С. Психология. В 3 кн. : учеб. для студ. высш. пед. учеб. завед. / Р. С. Немов. – Кн. 3 : Психодиагно-стика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. – 632 с.
16. Методы исследований и организация экспериментов / под ред. проф. К. П. Власова. – Х. : Гуманитарный центр, 2002. – 256 с.
REFERENCES
1. Typova navchalna prohrama normatyvnoi dystsypliny «Bezpeka zhyttiediialnosti» dlia vyshchykh navchalnykh zakladiv. – K. : MONMSU, 2011. – 18 s.
2. Typova navchalna prohrama normatyvnoi dystsypliny «Osnovy okhorony pratsi» dlia vyshchykh navchalnykh zakladiv. – K. : MONMSU, 2011. – 11 s.
3. Typova navchalna prohrama normatyvnoi dystsypliny «Okhorona pratsi v haluzi» dlia vyshchykh navchalnykh zakladiv. – K. : MONMSU, 2011. – 15 s.
4. Bereziuk O. V. Bezpeka zhyttiediialnosti : navchalnyi posibnyk / O. V. Bereziuk, M. S. Lemeshev. – Vinnytsia : VNTU, 2011. – 204 s.
5. Kobylianskyi O. V. Osnovy okhorony pratsi : navchalnyi posibnyk / O. V. Kobylianskyi, M. S. Lemeshev, O. V. Bereziuk. – Vinnytsia : VNTU, 2010. – 188 s.
6. Lemeshev M. S. Osnovy okhorony pratsi dlia fakhivtsiv radiotekhnichnoho profiliu : navchalnyi posibnyk / M. S. Lemeshev, O. V. Bereziuk. – Vinnytsia : VNTU, 2007. – 108 s.
7. Bereziuk O. V. Okhorona pratsi v haluzi radiotekhniky : navchalnyi posibnyk / O. V. Bereziuk, M. S. Lemeshev. – Vinnytsia : VNTU, 2009. – 159 s.
8. Bereziuk O. V. Kompiuterna prohrama dlia testovoi perevirky rivnia znan studentiv / O. V. Bereziuk, M. S. Lemeshev, I. V. Vishtak // Tezysy naukovo-tekhnichnoi konferentsii studentiv, mahistriv ta aspirantiv «Informatyka, upravlinnia ta shtuchnyi intelekt», 26–27 lystopada 2014 r. – Kharkiv : NTU «KhPI», 2014. – S. 7.
9. Bereziuk O. V. Zastosuvannia kompiuternykh tekhnolohii pid chas vyvchennia studentamy dystsyplin tsyklu bezpeky zhyttiediialnosti / O. V. Bereziuk // Pedahohika bezpeky. – 2016. – № 1. – S. 6–10.
10. Bereziuk O. V. Vykorystannia virtualnoho laboratornoho stenda dlia provedennia laboratornoi roboty «Doslidzhennia efektyvnosti osvitlennia u vyrobnychykh prymishchenniakh» / O.
V. Bereziuk // Pedahohika bezpeky. – 2017. – № 1. – S. 35–39.
11. Kovalchuk L. Mizhpredmetni zviazky u protsesi vyvchennia khimii v zahalnoosvitnii shkoli / L. Kovalchuk, I. Kohut // Visnyk Lvivskoho universytetu. Ceriia pedahohichna. – 2008. – Vyp. 23. – S. 80–89.
12. Kobylianskyi O. V. Mizhpredmetni zviazky ta osoblyvosti vykladannia bezpeky zhyttiediialnosti bakalavram ekonomichnoho spriamuvannia / O. V. Kobylianskyi // Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu. – 2009. – № 6. – S. 114–120.
13. Shukaliuk H. P. Mizhpredmetni zviazky na urokakh okhorony pratsi / H. P. Shukaliuk // Proftekhosvita – 2016. – № 4 (88). – S. 40–42.
14. Khomiuk I. V. Systema formuvannia profesiinoi mobilnosti maibutnikh inzheneriv mashynobudivnoi haluzi : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia dokt. ped. nauk : spets. 13.00.04 “Teoriia i metodyka profesiinoi osvity” / I. V. Khomiuk. – K., 2012. – 38 s.
15. Nemov R. S. Psykholohyia. V 3 kn. : ucheb. dlia stud. vyssh. ped. ucheb. zaved. / R. S. Nemov. – Kn. 3 : Psykhodyahnostyka. Vvedenye v nauchnoe psykholohycheskoe yssledovanye s elementamy matematycheskoi statystyky. – M. : Humanyt. izd. tsentr VLADOS, 1998. – 632 s.
16. Metody issledovanyi i orhanyzatsyia eksperymentov / pod red. prof. K. P. Vlasova. – Kh. : Humanytarnyi tsentr, 2002. – 256 s.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 188

Опубліковано

2018-03-16

Як цитувати

[1]
О. В. Березюк, «МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІМИ ФАХІВЦЯМИ РАДІОТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ», ПедБез, вип. 2, вип. 2, с. 21–26, Бер 2018.

Номер

Розділ

Статті

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.