ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ «ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТЛЕННЯ У ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ»

Автор(и)

  • Олег Володимирович Березюк Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/2524-1079-2017-2-1-35-39

Ключові слова:

виробниче освітлення, природне освітлення, штучне освітлення, основи охорони праці, лабораторна робота, віртуальний лабораторний стенд, production illumination, natural illumination, lamplight, Basics of Occupational Safety, laboratory work, virtual laboratory stand

Анотація

Розглянуто перспективність використання віртуального лабораторного стенда для виконання лабораторної роботи «Дослідження ефективності освітлення у виробничих приміщеннях» з дисципліни «Основи охорони праці». Наведено загальний вигляд вікон та настанову щодо використання розробленої комп’ютерної програми віртуального лабораторного стенда.

Описано основні можливості використання запропонованої комп’ютерної програми: наявність інтегрованих теоретичних відомостей щодо виконання лабораторної роботи; детальне відтворення в інтерфейсі віртуального стенда зовнішнього вигляду та елементів керування реальної установки; реалізація математичної моделі залежностей між вхідними та вихідними величинами; можливість повертатися до будь-якого етапу виконання лабораторної роботи, а також подовження її виконання з будь-якого етапу; можливість збереження таблиці результатів у текстовий файл для подальшого оформлення звіту.

Біографія автора

Олег Володимирович Березюк, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Посилання

1. Типова навчальна програма нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для вищих навчальних закладів. – К. : МОНМСУ, 2011. – 11 с.
2. Кобилянський О. В. Основи охорони праці : навчальний посібник / Кобилянський О. В., Лемешев М. С., Березюк О. В. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 188 с.
3. Лемешев М. С. Основи охорони праці для фахівців радіотехнічного профілю : навчальний посібник / М. С. Лемешев, О. В. Березюк. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 108 с.
4. Лемешев М. С. Основи охорони праці для фахівців менеджменту : навчальний посібник / М. С. Лемешев, О. В. Березюк. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 206 с.
5. Березюк О. В. Використання віртуальних лабораторних стендів для проведення лабораторних робіт з дисципліни «Основи охорони праці» [Електронний ресурс] : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців» 09 10 квіт. 2016 р. / О. В. Березюк. – Вінниця : ВНТУ. – 3 с. – Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itpf/ 2016/paper/viewFile/1437/1131.
6. Основи охорони праці : лабораторний практикум / Є. А. Бондаренко, В. А. Дрончак, Р. Я. Дупляк та ін. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 68 с.
7. Розробка віртуальних лабораторних стендів для вимірювання тиску, температури та витрати / С. А. Чеховський, Н. М. Піндус, Л. А. Витвицька [та ін.] // Системи обробки інформації. – 2010. – № 4 (85). – С. 77–80.
8. Цирульник С. М. Комп’ютеризований лабораторний віртуальний стенд / С. М. Цирульник, В. І. Роптанов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – № 4. – С. 94–98.
9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 68185. Комп’ютерна програма «Віртуальний стенд для виконання лабораторної роботи «Дослідження ефективності освітлення в виробничих приміщеннях» ("OP_LR_2") / Березюк О. В. ; власник свідоцтва Вінницький національний технічний університет. – К. : Державна служба інтелектуальної власності України. – Дата реєстрації : 07.10.2016.
10. Березюк О. В. Основи охорони праці : дистанційний курс [Електронний ресурс] / О. В. Березюк. – ВНТУ, 2008. – Режим доступу : http://www.elearn.vstu.edu.ua.
11. Березюк О. В. Комп’ютерна програма для тестової перевірки рівня знань студентів / О. В. Березюк, М. С. Лемешев, І. В. Віштак // Тезиси науково-технічної конференції студентів, магістрів та аспірантів «Інформатика, управління та штучний інтелект», 26–27 листопада 2014 р. – Х. : НТУ «ХПІ», 2014. – С. 7.
12. Березюк Л. Л. Тестова комп’ютерна перевірка знань студентів із дисципліни «Медична підготовка» / Л. Л. Березюк, О. В. Березюк // Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особистості : тези доповідей учасників ІV Всеукраїнської науково-методичної конференції, 20 квіт. 2016 р. – Вінниця : ТОВ «Меркьюрі – Поділля», 2016. – С. 96–98.
13. Березюк О. В. Застосування комп’ютерних технологій під час вивчення студентами дисциплін циклу безпеки життєдіяльності / О. В. Березюк // Педагогіка безпеки. – 2016. – № 1. – С. 6 10.
REFERENCES
1. Typova navchalna prohrama normatyvnoi dystsypliny «Osnovy okhorony pratsi» dlia vyshchykh navchalnykh zakladiv. – K. : MONMSU, 2011. – 11 s.
2. Kobylianskyi O. V. Osnovy okhorony pratsi : navchalnyi posibnyk / Kobylianskyi O. V.,
Lemeshev M. S., Bereziuk O. V. – Vinnytsia : VNTU, 2010. – 188 s.
3. Lemeshev M. S. Osnovy okhorony pratsi dlia fakhivtsiv radiotekhnichnoho profiliu : navchalnyi posibnyk /
M. S. Lemeshev, O. V. Bereziuk. – Vinnytsia : VNTU, 2007. – 108 s.
4. Lemeshev M. S. Osnovy okhorony pratsi dlia fakhivtsiv menedzhmentu : navchalnyi posibnyk /
M. S. Lemeshev, O. V. Bereziuk. – Vinnytsia : VNTU, 2009. – 206 s.
5. Bereziuk O. V. Vykorystannia virtualnykh laboratornykh stendiv dlia provedennia laboratornykh robit z dystsypliny «Osnovy okhorony pratsi» [Elektronnyi resurs] : materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii «Innovatsiini tekhnolohii v protsesi pidhotovky fakhivtsiv» 09–10 kvit. 2016 r. / O. V. Bereziuk. – Vinnytsia : VNTU. – 3 s. – Rezhym dostupu : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/ itpf/2016/paper/viewFile/1437/1131.
6. Osnovy okhorony pratsi : laboratornyi praktykum / Ie. A. Bondarenko, V. A. Dronchak,
R. Ia. Dupliak ta in. – Vinnytsia : VNTU, 2007. – 68 s.
7. Rozrobka virtualnykh laboratornykh stendiv dlia vymiriuvannia tysku, temperatury ta vytraty /
S. A. Chekhovskyi, N. M. Pindus, L. A. Vytvytska [ta in.] // Systemy obrobky informatsii. – 2010. –
№ 4(85). – S. 77–80.
8. Tsyrulnyk S. M. Komp’iuteryzovanyi laboratornyi virtualnyi stend / S. M. Tsyrulnyk,
V. I. Roptanov // Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu. – 2010. – № 4. – S. 94–98.
9. Svidotstvo pro reiestratsiiu avtorskoho prava na tvir № 68185. Komp’iuterna prohrama «Virtualnyi stend dlia vykonannia laboratornoi roboty «Doslidzhennia efektyvnosti osvitlennia v vyrobnychykh prymishchenniakh» ("OP_LR_2") / Bereziuk O. V. ; vlasnyk svidotstva Vinnytskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet. – K. : Derzhavna sluzhba intelektualnoi vlasnosti Ukrainy. – Data reiestratsii : 07.10.2016.
10. Bereziuk O. V. Osnovy okhorony pratsi : dystantsiinyi kurs [Elektronnyi resurs] / O. V. Bereziuk. – VNTU, 2008. – Rezhym dostupu :
http://www.elearn.vstu.edu.ua.
11. Bereziuk O. V. Komp’iuterna prohrama dlia testovoi perevirky rivnia znan studentiv / O. V. Bereziuk,
M. S. Lemeshev, I. V. Vishtak // Tezysy naukovo-tekhnichnoi konferentsii studentiv, mahistriv ta aspirantiv «Informatyka, upravlinnia ta shtuchnyi intelekt», 26–27 lystopada 2014 r. – Kh. : NTU «KhPI», 2014. – S. 7.
12. Bereziuk L. L. Testova komp’iuterna perevirka znan studentiv iz dystsypliny «Medychna pidhotovka» /
L. L. Bereziuk, O. V. Bereziuk // Naukovo-metodychni oriientyry profesiinoho rozvytku osobystosti : tezy dopovidei uchasnykiv IV Vseukrainskoi naukovo-metodychnoi konferentsii, 20 kvit. 2016 r. – Vinnytsia : TOV «Merkiuri – Podillia», 2016. – S. 96–98.
13. Bereziuk O. V. Zastosuvannia komp’iuternykh tekhnolohii pid chas vyvchennia studentamy dystsyplin tsyklu bezpeky zhyttiediialnosti / O. V. Bereziuk // Pedahohika bezpeky. – 2016. – № 1. – S. 6–10.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 135

Опубліковано

2017-09-19

Як цитувати

[1]
О. В. Березюк, «ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ ‘ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТЛЕННЯ У ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ’», ПедБез, вип. 2, вип. 1, с. 35–39, Вер 2017.

Номер

Розділ

Статті

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.