Практичні результати формування готовності вчителів філологічних спеціальностей загальноосвітніх навчальних закладів до проектної діяльності

  • Людмила Жиле Комунальний заклад «Гуманітарна гімназія № 1 ім. М. І. Пирогова ВМР»
Ключові слова: вчителі філологічних спеціальностей, проектна діяльність, науково-методична робота, загальноосвітні навчальні заклади

Анотація

У статті розглянуто особливості організація дослідно-експериментальної роботи при формуванні готовності вчителів філологічних спеціальностей до проектної діяльності в умовах науково-методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів.

Статистичні розрахунки, отримані в результаті проведення формувального етапу експерименту, підтвердили, що в межах досліджуваної моделі реалізація комплексу запропонованих педагогічних умов формування готовності до проектної діяльності вчителів філологічних спеціальностей в умовах науково-методичної роботи загальноосвітнього навчального закладу забезпечила значний позитивний результат і не є випадковим чинником змін рівня готовності до проектної діяльності вчителів-філологів.

Біографія автора

Людмила Жиле, Комунальний заклад «Гуманітарна гімназія № 1 ім. М. І. Пирогова ВМР»

вчитель англійської мови

Посилання

Dembitska, S. V., & Yablochnikov, S. L. (2007). Metod proektiv yak odyn z instrumentiv problemnoho navchannia. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni T. H. Shevchenka. Seriia: Pedahohichni nauky. Chernihiv: ChDPU. T.1, vyp. 46, 46–48.

Kajnova, E. B. (2001). Metodologiya nauchnogo issledovaniya v pedagogike. N. Novgorod: TALAM.

Konchovych, K. T. (2016). Formuvannia hotovnosti maibutnikh vchyteliv-filolohiv do pedahohichnoho spilkuvannia zasobamy treninhovykh tekhnolohii. (Dys. kand. ped. nauk). Mukachivskyi derzhavnyi universytet, Mukachevo.

Korohod, N. P. (2006). Orhanizatsiino-pedahohichni umovy upravlinnia systemoiu naukovo-metodychnoi roboty v tekhnikumi. (Avtoref. kand. ped. nauk). Tsentralnyi instytut pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity APN Ukrainy, Kyiv.

Kostiuk, H. S. (1989). Navchalno-vykhovnyi protses i psykhichnyi rozvytok osobystosti. K.: Rad. shkola.

Kyveryalg, A. A. (1980). Metody issledovaniya v professionalnoj pedagogike. Tallin: Valgus.

Lypchanko-Kovachyk, O. V. (2016). Pidhotovka maibutnikh bakalavriv-filolohiv do vykorystannia interaktyvnykh tekhnolohii u profesiinii diialnosti. (Dys. kand. ped. nauk). NUVHP, Rivne.

Menchinskaya, H. A. (1989). Problemy ucheniya i umstvennogo razvitiya shkol'nika: Izbr. psihologicheskie trudy. M.: Pedagogika.

Piskareva, I. E. (1999). Formirovanie gotovnosti studentov pedagogicheskogo vuza k innovacionnoj deyatelnosti. (Dis. kand. ped. nauk). Kostromskoj gosudarstvennіj universitet im. N. A. Nekrasova, Kostroma.

Plakhotniuk, N. P. (2010). Kryterii ta pokaznyky rivnia hotovnosti maibutnikh uchyteliv do innovatsiinoi diialnosti. Zbirnyk naukovykh prats Slovianskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu, № 5, ch. II, 181-191.

Selevko, G. K. (2006). Enciklopediya obrazovatelnyh tekhnologij: v 2 t. M.: NII obrazovatelnyh tekhnologij. T. 1.

Shchukina, G. I. (otv. red.) i dr. (1986). Metodologicheskie i teoreticheskie problemy aktivizacii uchebno-poznavatelnoj deyatelnosti v svete reformy shkoly: Mezhvuz. sb. nauch. tr. L.: Leningr. gos. ped. in-t im. A. I. Gercena.

Zhyle, L. I. (2018). Model formuvannia hotovnosti vchyteliv do proektnoi diialnosti v umovakh naukovo-metodychnoi roboty zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv. Zbirnyk naukovykh prats «Pedahohichni nauky Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy», № 3, 199–210.

Опубліковано
2019-08-28
Як цитувати
[1]
Л. Жиле, Практичні результати формування готовності вчителів філологічних спеціальностей загальноосвітніх навчальних закладів до проектної діяльності, ПБ, vol 4, № 1, с. 7-15, Сер 2019.
Розділ
Статті