Формування професійної ідентичності майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи на засадах деонтологічного підходу

  • Христина Козак Чортківський державний медичний коледж
Ключові слова: професійна ідентичність, майбутні молодші спеціалісти сестринської справи, дослідно-експериментальна робота, аналітичний, констатувальний, формувальний, підсумковий етапи експерименту

Анотація

Найважливішим етапом наукового аналізу професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи (МССС) з метою формування у них професійної ідентичності на засадах деонтологічного підходу є педагогічний експеримент, який є одним з найефективніших способів об’єктивної перевірки достовірності гіпотези дослідження. У статті розглянуто перебіг та результати експериментальної роботи, спрямованої на формування професійної ідентичності майбутніх МССС на засадах деонтологічного підходу. Розглянуто етапи проведення педагогічного експерименту (аналітичний, констатувальний, формувальний, підсумковий).

Список посилань

Гончаров, С. М., & Гурин, В. А. (2010). Методи та технології навчання в кредитно-трансферній системі організації навчального процесу. Рівне: НУГП.

Єгорова, Є. В. (2006). Структура професійної ідентичності особистості: експериментальне дослідження. Наукові записки Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України, 30, 350-360.

Кыверялг, А. А. (1980). Методы исследования в профессиональной педагогике. Таллин: Валгус.

Сисоєва, С. О., & Кристопчук, Т. Є. (2009). Педагогічний експеримент в наукових дослідженнях неперервної професійної освіти. Луцьк: Волинська обласна друкарня.

Сохань, Л. В. (Ред.). (2003). Життєва компетентність особистості. Київ: Богдана.

Сурмін, Ю. П. (20006). Майстерня вченого. Київ: Навчально-методичний центр «Консорціум з удосконалення менеджменту освіти в Україні».

Ястремська, С. О. (2018). Теорія і методика професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи у вищих медичних навчальних закладах засобами дистанційного навчання. (Автореф. дис. докт. пед. наук). Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль.

Hill, N., Self, B., & Roche, G. (2002). Customer Satisfaction Measurement for ISO 9000:2000. Great Britain: Butterworth-Heinemann.

Melnychuk, I. M., & Pikon, K. S. (2018). Forms and methods of nurses professional training in the higher educational institutions of USA. Millennium science. Proceedings of XVІ International scientific conference. Morrisville: Lulu Press. P. 146-148.

Wald, H. S., Anthony, D., & Hutchinson, T. A. (2015). Professional identity formation in medical education for humanistic, resilient physicians: pedagogic strategies for bridging theory to practice. Academic Medicine, 90(6), 753-760.

 

Дослідно-експериментальна робота щодо перевірки ефективності педагогічних умов та структурно-функціональної моделі формування професійної ідентичності майбутніх МССС на засадах деонтологічного підходу проводилася в період з 2015–2018 н. рр. у Чортківському державному медичному коледжі Тернопільської області, Кременецькому медичному училищі імені Арсена Річинського,  Рівненському державному базовому медичному коледжі та Гайсинському медичному коледжі. Педагогічний моніторинг формування професійної ідентичності майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи на засадах деонтологічного підходу здійснений з використанням комплексу діагностичних методик, які дали змогу вивчити хід і результати поетапного розвитку всіх компонентів професійної ідентичності та спостерігати динаміку її формування у студентів. Цілісність і дієвість критеріально-діагностичного апарату, який застосовувався для оцінювання рівня формування професійної ідентичності, що забезпечена поетапністю формування її компонентів за їхніми показниками, найкращим чином акумулює в собі окремі діагностики, зокрема й авторські, та уможливлює повне відображення процесу формування професійної ідентичності майбутніх МССС на засадах деонтологічного підходу в освітньому процесі медичного коледжу. Рівень сформованості професійної ідентичності майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи визначався за ціннісно-смисловим, когнітивно-комунікативним, суб’єктно-діяльнісним, емоційно-рефлексивним критеріями.

Список посилань

Гончаров, С. М., & Гурин, В. А. (2010). Методи та технології навчання в кредитно-трансферній системі організації навчального процесу. Рівне: НУГП.

Єгорова, Є. В. (2006). Структура професійної ідентичності особистості: експериментальне дослідження. Наукові записки Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України, 30, 350-360.

Кыверялг, А. А. (1980). Методы исследования в профессиональной педагогике. Таллин: Валгус.

Сисоєва, С. О., & Кристопчук, Т. Є. (2009). Педагогічний експеримент в наукових дослідженнях неперервної професійної освіти. Луцьк: Волинська обласна друкарня.

Сохань, Л. В. (Ред.). (2003). Життєва компетентність особистості. Київ: Богдана.

Сурмін, Ю. П. (20006). Майстерня вченого. Київ: Навчально-методичний центр «Консорціум з удосконалення менеджменту освіти в Україні».

Ястремська, С. О. (2018). Теорія і методика професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи у вищих медичних навчальних закладах засобами дистанційного навчання. (Автореф. дис. докт. пед. наук). Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль.

Hill, N., Self, B., & Roche, G. (2002). Customer Satisfaction Measurement for ISO 9000:2000. Great Britain: Butterworth-Heinemann.

Melnychuk, I. M., & Pikon, K. S. (2018). Forms and methods of nurses professional training in the higher educational institutions of USA. Millennium science. Proceedings of XVІ International scientific conference. Morrisville: Lulu Press. P. 146-148.

Wald, H. S., Anthony, D., & Hutchinson, T. A. (2015). Professional identity formation in medical education for humanistic, resilient physicians: pedagogic strategies for bridging theory to practice. Academic Medicine, 90(6), 753-760.

 

Біографія автора

Христина Козак, Чортківський державний медичний коледж

викладач

Посилання

Hill, N., Self, B., & Roche, G. (2002). Customer Satisfaction Measurement for ISO 9000:2000. Great Britain: Butterworth-Heinemann.

Honcharov, S. M., & Huryn, V. A. (2010). Metody ta tekhnolohii navchannia v kredytno-transfernii systemi orhanizatsii navchalnoho protsesu. Rivne: NUHP.

Sokhan, L. V. (Red.). (2003). Zhyttieva kompetentnist osobystosti. Kyiv: Bohdana.

Kyverialh, A. A. (1980). Metody issledovanyia v professyonalnoi pedahohyke. Tallyn: Valhus.

Melnychuk, I. M., & Pikon, K. S. (2018). Forms and methods of nurses professional training in the higher educational institutions of USA. Millennium science. Proceedings of XVI Interna-tional scientific conference. Morrisville: Lulu Press. P. 146-148.

Surmin, Yu. P. (20006). Maisternia vchenoho. Kyiv: Navchalno-metodychnyi tsentr «Konsortsium z udoskonalennia menedzhmentu osvity v Ukraini».

Sysoieva, S. O., & Krystopchuk, T. Ye. (2009). Pedahohichnyi eksperyment v naukovykh doslidzhenniakh neperervnoi profesiinoi osvity. Lutsk: Volynska oblasna drukarnia.

Wald, H. S., Anthony, D., & Hutchinson, T. A. (2015). Professional identity formation in medi-cal education for humanistic, resilient physicians: pedagogic strategies for bridging theory to practice. Academic Medicine, 90(6), 753-760.

Yastremska, S. O. (2018). Teoriia i metodyka profesiinoi pidhotovky maibutnikh mahistriv sestrynskoi spravy u vyshchykh medychnykh navchalnykh zakladakh zasobamy dystantsiinoho navchannia. (Avtoref. dys. dokt. ped. nauk). Ternopilskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni Volodymyra Hnatiuka, Ternopil.

Yehorova, Ye. V. (2006). Struktura profesiinoi identychnosti osobystosti: eksperymentalne doslidzhennia. Naukovi zapysky Instytutu psykholohii imeni H. S. Kostiuka APN Ukrainy, 30, 350-360.

Опубліковано
2018-06-26
Як цитувати
[1]
Х. Козак, Формування професійної ідентичності майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи на засадах деонтологічного підходу, ПБ, vol 3, № 1, с. 83-88, Чер 2018.
Розділ
Статті