СТРУКТУРУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ПРО БЕЗПЕКУ ЛЮДИНИ ЗА НАСКРІЗНОЮ ІДЕЄЮ БЕЗПЕЧНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Світлана Петрівна Гвоздій Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31649/2524-1079-2017-2-2-60-70

Ключові слова:

сенсоутворювальний чинник, безпечна життєдіяльність, принципи добору і структурування змісту, професійна діяльність, дисципліни про безпеку людини

Анотація

Безпечна життєдіяльність людини залежить від усвідомлення студентами – майбутніми фахівцями – цінностей безпеки, що напряму пов’язано із структуруванням змісту навчальних дисциплін про безпеку людини: «Безпека життєдіяльності» та «Основи охорони праці». На сьогодні викладання цих дисциплін ведеться за ти-повими програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. В означених документах не передба-чено єдиної сенсоутворювальної настанови як ланки, що поєднує між собою сьогоденну дійсність та навчальний матеріал означених дисциплін у закладах вищої освіти. Метою статті є довести, що структурування змісту навчальних дисциплін про безпеку людини повинно здійснюватись за наскрізною ідеєю безпечної життєдіяльності, як сенсоутворювального чинника.
У структуруванні змісту дисциплін про безпеку людини за основу приймається ідея безпечної життєдіяльності, що відображає сенс ставлення особистості до питань безпеки і є базовим принципом світосприйняття. Ця ідея відображає один з головних напрямів розвитку сучасного суспільства і міжнародного співробітництва, актуалізує досвід попереднього розвитку людства в галузі безпеки, є сенсоутворювальним чинником підготовки майбутніх фахівців різних спеціальностей до безпеки життя і професійної діяльності, що синтезує знання в цілісну систему безпечної життєдіяльності.
Наскрізність ідеї безпечної життєдіяльності забезпечується використанням у змісті навчальних дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці» ключових понять: безпека, небезпека, традиції безпеки життя і професійної діяльності, цінність життя і здоров’я людини, культура безпечної життєдіяльності. Ідея безпечної життєдіяльності як сенсоутворювальний чинник у змісті навчальних дисциплін перетинає всі форми роботи майбутніх фахівців у процесі підготовки до безпеки життя і професійної діяльності.
Зміст навчання не є сталою величиною, постійно змінюється і залежить від рівня розвитку науки, соціально-економічного, культурного стану суспільства. Для урахування потреб освітньої підготовки майбутніх фахівців та перспектив соціального й економічного розвитку країни визначені принципи, яких слід дотримува-тись у процесі підготовки до безпеки життя і професійної діяльності: науковість; функціональна повнота, доступність та практична реалізованість; відповідність потребам сьогодення; адаптація навчального матеріалу до професійних інтересів майбутніх фахівців; дидактичний ізоморфізм. Запропоновані принципи добору й структурування змісту дисциплін про безпеку людини давали можливість відображення у змісті цих дисциплін ідеї безпечної життєдіяльності як сенсоутворювального чинника, виокремити ті питання, які будуть цікаві сту-дентам, важливі для їхньої практичної діяльності та соціально актуальні. Запропоновано послідовність упоряд-кування змісту навчальних дисциплін про безпеку людини за наскрізною ідеєю безпечної життєдіяльності.
Ідея безпечної життєдіяльності повинна відображатися у змісті навчальних дисциплін про безпеку людини як сенсоутворювальний чинник, забезпечувати наскрізність питань безпеки протягом вивчення дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Основи охорони праці».

Біографія автора

Світлана Петрівна Гвоздій, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса, Україна

доктор педагогічних наук, доцент, Завідувач кафедри медичних знань та безпеки життєдіяльності

Посилання

1. Абакумова И. В. Смыслообразование как фактор инициации ценностно-смысловых уста-новок в процессе фо-рмирования антиэкстремистской идеологии / И. В. Абакумова, Л. Ц. Кагермазова // Российский психологический жур-нал. – 2003. – Том 8. – № 3. – С. 11–20.
2. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. – [2-е изд.]. – М. : Политиздат, 1977. – 304 с.
3. Леонтьев А. Н. Психологические вопросы сознательности учения / А. Н. Леонтьев // Известия АПН РСФСР. – М., 1947. – Вып. 7.
4. Асмолов А. Г. Психология личности : учебник. / А. Г. Асмолов – М. : Изд-во МГУ, 1990. – 367 с.
5. Евдокимова Е. Г. Педагогический контекст смыслообразования / Е. Г. Евдокимова // Изв. Сарат. ун-та. – 2014. – Т. 14, вып. 4. – С. 95–99. – (Нов. Сер. : Философия. Психология. Педагогика).
6. Словник української мови : в 11 томах / АН УРСР. Інститут мовознавства ; за ред. І. К. Бі-лодіда. — К. : Нау-кова думка, 1970 – 1980. – Т. 10. – 570 с.
7. Толковый словарь русского языка : в 4-х томах / под ред. Д. Н. Ушакова. – М. : Гос. ин-т «Сов. энцикл.»; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов, 1935–1940.
8. Философский энциклопедический словарь / [редкол. : С. С. Аверинцев, Э. А. Араб-Оглы, Л. Ф. Ильичев и др.]. – [2-е изд.]. – М. : Сов. энциклопедия, 1989. – 815 с.
9. Гайфутдинов А. М. Структура и содержание принципа «Систематичность и последовательность» в отечест-венной педагогике второй половины ХХ–ХХI вв. [Электронный ресурс] / А. М. Гайфутдинов // Гуманитарные науки. – 2012. – № 4–5. – Режим доступа : http://www.vipstd.ru/nauteh/index.php/ru/--gn12-04/496-a#comments
10. Жалдак М. І. Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики : [посібник для вчителів] / Жалдак М. І., Лапінський В. В, Шут М. І. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2004. – 182 с.
11. Сластенин В. А. Педагогика: Инновационная деятельность / В. А. Сластенин, Л. С. Подымова. – М. : Магистр, 1997. – 224 с.
12. Даммер М. Д. Роль принципа научности в формировании содержания обучения / М. Д. Даммер // Вестник Южно-Уральского государственного университета. – 2012. – № 4 (263). – С. 30–33. – (Серия : Образование. Педагогиче-ские науки).
13. Черненко Н. М. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх менеджерів освіти до управління ризи-ками у навчальних закладах : дис… на здоб. наук. ступ. докт. пед. наук : 13.00.04 / Черненко Наталія Миколаївна. – Одеса, 2016. – 511 с.
14. Сидоров С. В. Теоретическая педагогика / С. В. Сидоров // Электронное учебно-методическое пособие для бакалавров (Направление подготовки 050100 – Педагогическое образование). – Режим доступа : http://si-sv.com/Posobiya/teor-pedag/index.htm
15. Новиков А. М. Методологические особенности и принципы учебной деятельности [Элек-тронный ресурс] / А. М. Новиков // Сайт академика РАО А. М. Новикова // Журнал «Специалист». – 2005. – № 4.– Режим доступа : http://www.anovikov.ru/artikle.htm
16. Загвязинский В. И. Теория обучения: современная интерпретация / В. И. Загвязинский. – М. : Издательский центр «Академия», 2001. – 192 с.
17. Фоменко В. Т. Исходные логические структуры процесса обучения / Владимир Трофимович Фоменко. – Рос-тов н/Д : Изд-во Ростовского ун-та, 1985. – 222 с.
REFERENCES
1. Abakumova I. V. Smysloobrazovanie kak faktor initsiatsii tsennostno-smyslovykh ustanovok v protsesse formirovaniia antiekstremistskoi ideologii / I. V. Abakumova, L. Ts. Kagermazova // Rossiiskii psikhologicheskii zhurnal. – 2003. – Tom 8. – № 3. – S. 11–20.
2. Leontev A. N. Deiatelnost. Soznanie. Lichnost / A. N. Leontev. – [2-e izd.]. – M. : Politizdat, 1977. – 304 s.
3. Leontev A. N. Psikhologicheskie voprosy soznatelnosti ucheniia / A. N. Leontev // Izvestiia APN RSFSR. – M., 1947. – Vyp. 7.
4. Asmolov A. G. Psikhologiia lichnosti : uchebnik. / A. G. Asmolov – M. : Izd-vo MGU, 1990. – 367 s.
5. Evdokimova E. G. Pedagogicheskii kontekst smysloobrazovaniia / Elena Gershechevna Evdokimova // Izv. Sarat.un-ta. – 2014. – T. 14, vyp. 4. – S. 95–99. – (Nov. Ser. : Filosofiia. Psikhologiia. Pedagogika).
6. Slovnyk ukrainskoi movy : v 11 tt. / AN URSR. Instytut movoznavstva ; za red. I. K. Bilodida. — K. : Naukova dumka, 1970 – 1980. – T. 10. – S. 570.
7. Tolkovyi slovar russkogo iazyka : v 4-kh tomakh / pod red. D. N. Ushakova. – M. : Gos. in-t «Sov.entsikl.»; OGIZ; Gos. izd-vo inostr. i nats. Slov, 1935–1940.
8. Filosofskii entsiklopedicheskii slovar / [redkol. : S. S. Averintsev, E. A. Arab-Ogly, L. F. Ilichev i dr.]. – [2-e izd.]. – M. : Sov. Entsiklopediia, 1989. – 815 s.
9. Gaifutdinov A. M. Struktura i soderzhanie printsipa «Sistematichnost i posledovatelnost» v otechestvennoi pedagogike vtoroia poloviny XX–XXI vv. [Elektronnyi resurs] / A. M. Gaifutdinov // Gumanitarnye nauki. – 2012. – № 4–5. – Rezhim dostupa : http://www.vipstd.ru/nauteh/index.php/ru/--gn12-04/496-a#comments
10. Zhaldak M. I. Kompiuterno-oriientovani zasoby navchannia matematyky, fizyky, informatyky : [posibnyk dlia vchyteliv] / Zhaldak M. I., Lapinskyi V. V, Shut M. I. – K. : NPU imeni M. P. Drahomanova. – 2004. – 182 s.
11. Slastenin V. A. Pedagogika: Innovatsionnaia deiatelnost / V. A. Slastenin, L. S. Podymova. – M. : Magistr, 1997. – 224 s.
12. Dammer M. D. Rol printsipa nauchnosti v formirovanii soderzhaniia obucheniia / M. D. Dammer // Vestnik Iuzhno-Uralskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2012. – № 4 (263). – S. 30–33. – (Seriia : Obrazovanie. Pedagogicheskie nauki).
13. Chernenko N. M. Teoretychni i metodychni zasady pidhotovky maibutnikh menedzheriv osvity do upravlinnia ryzykamy u navchalnykh zakladakh : dys… na zdob. nauk. stup. dokt. ped. nauk : 13.00.04 / Chernenko Nataliia Mykolaivna. – Odesa, 2016. – 511 s.
14. Sidorov S. V. Teoreticheskaia pedagogika / S. V. Sidorov // Elektronnoe uchebno-metodicheskoe posobie dlia bakalavrov (Napravlenie podgotovki 050100 – Pedagogicheskoe obrazovanie). – Rezhim dostupa : http://si-sv.com/Posobiya/teor-pedag/index.htm
15. Novikov A. M. Metodologicheskie osobennosti i printsipy uchebnoi deiatelnosti [Elektronnyi resurs] / A. M. Novikov // Sait akademika RAO A. M. Novikova // Zhurnal «Spetsialist». – 2005. – № 4.– Rezhim dostupa : http://www.anovikov.ru/artikle.htm
16. Zagviazinskii V. I. Teoriia obucheniia: sovremennaia interpretatsiia / V. I. Zagviazinskii. – M. : Izdatelskii tsentr «Akademiia», 2001. – 192 s.
17. Fomenko V. T. Iskhodnye logicheskie struktury protsessa obucheniia / Vladimir Trofimovich Fomenko. – Rostov n/D : Izd-vo Rostovskogo un-ta, 1985. – 222 s.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 203

Опубліковано

2018-03-16

Як цитувати

[1]
С. П. Гвоздій, «СТРУКТУРУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ПРО БЕЗПЕКУ ЛЮДИНИ ЗА НАСКРІЗНОЮ ІДЕЄЮ БЕЗПЕЧНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ», ПедБез, вип. 2, вип. 2, с. 60–70, Бер 2018.

Номер

Розділ

Статті

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.