ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ ПІД ЧАС ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

  • Ольга Степанівна Кузьменко Льотна академія Національного авіаційного університету, Кропивницький
Ключові слова: фізичний практикум, сучасне обладнання, реальний та віртуальний фізичний експеримент, комплект, демонстраційні досліди, електронно-обчислювальні машини, програмно-педагогічне забезпечення

Анотація

Проаналізовано особливості використання сучасних комп’ютерних технологій, які запро-ваджені під час лабораторного практикуму з фізики, а саме: поєднання реального та віртуального фізичного експериментів у вищих навчальних закладах для студентів технічних спеціальностей. Розглянуто комплектність та доцільність запровадження нового комплекту «L-мікро» у навчальний процес з фізики, що стимулює студентів до самостійної пізнавально-пошукової діяльності під час виконання лабораторних робіт фізичного практикуму.

Об’єкт дослідження – процес навчання фізиці у вищих навчальних закладах технічного профілю.

Метою статті є розгляд різних підходів щодо організації навчального експерименту з фізики, виявлення її переваг та недоліків, а також можливість впровадження у вищих навчальних закладах України.

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні проблеми розробки методики вдосконалення комп’ютерного забезпечення вивчення курсу загальної фізики для студентів технічних спеціальностей у вищих навчальних закладах та його оптимальне поєднання з реальними засобами навчання.

Біографія автора

Ольга Степанівна Кузьменко, Льотна академія Національного авіаційного університету, Кропивницький

 кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізико-математичних дисциплін

Посилання

1. Кобилянський О. В. Теоретико-методичні основи навчання безпеки життєдіяльності студентів економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах : монографія / Кобилянський О. В. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 590 с.
2. Борота В. Г. Механика и молекулярная физика: методические рекомендации к выполнению лабораторных работ по физике на базе комплекта «L-микро». / Борота В. Г., Кузьменко О. С., Остапчук С. А. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – Кировоград : КЛА НАУ, 2012. – 100 с.
3. Сумський В. І. Методика і теорія застосування ПК у процесі вивчення фізики у педагогічних закладах : монографія / Сумський В. І. – Вінниця: ВДПУ, 2003. – 380 с.
REFERENCES
1. Kobylianskyi O. V. Teoretyko-metodychni osnovy navchannia bezpeky zhyttiediialnosti studentiv ekonomichnykh spetsialnostei u vyshchykh navchalnykh zakladakh : monohrafiia / Kobylianskyi O. V. – Vinnytsia : VNTU, 2012. – 590 s.
2. Borota V. G. Mehanika i molekulyarnaya fizika: metodicheskie rekomendatsii k vyipolneniyu laboratornyih rabot po fizike na baze komplekta «L-mikro». / Borota V. G., Kuzmenko O. S., Ostapchuk S. A. – [2-e izd., pererab. i dop.]. – Kirovograd : KLA NAU, 2012. – 100 s.
3. Sumskyi V. I. Metodyka i teoriia zastosuvannia PK u protsesi vyvchennia fizyky u pedahohichnykh zakladakh : monohrafiia / Sumskyi V. I. – Vinnytsia: VDPU, 2003. – 380 s.
Опубліковано
2017-09-19
Як цитувати
[1]
О. Кузьменко, ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ ПІД ЧАС ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ, ПБ, vol 2, № 1, с. 45-49, Вер 2017.
Розділ
Статті