ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ В СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ

  • Ольга Степанівна Кузьменко Льотна академія Національного авіаційного університету
Ключові слова: симетрія; навчальний процес; фізика; механіка; принципи симетрії; розв’язування задач

Анотація

Простежено вплив принципу симетрії на розвиток умінь і навичок студентів під час розв’язання задач в процесі вивчення фізики, а також на їхню самостійну пізнавально-пошукову діяльність у вищих навчальних закладах технічного профілю. Розглянуто приклади розв’язування фізичних задач з розділу механіки.

Об’єкт дослідження – процес вивчення фізики у вищих навчальних закладах технічного профілю.

З’ясовано, що зміст навчального матеріалу з фізики базується на фундаментальних поняттях, одним з яких є симетрія.

Перспективи подальших досліджень полягають у детальному аналізі поняття симетрії та його використання у вивченні фізики у вузах технічного профілю.

Біографія автора

Ольга Степанівна Кузьменко, Льотна академія Національного авіаційного університету

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізико-математичних дисциплін, e-mail: kuzimenko12@gmail.com

Посилання

1. Кобилянська І. М. Формування у майбутніх фахівців-економістів культури безпеки / І. М. Кобилянська, О. В. Кобилянський // Наукові записки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 42–49. – (Серія: Про-блеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7 ; ч. 2).
2. Кобилянський О. В. Теоретико-методичні основи навчання безпеки життєдіяльності студентів економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах : [монографія] / Кобилянський О. В. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 590 с.
3. Мурач М. М. Геометричні перетворення і симетрія / Мурач М. М. – К. : Радянська школа, 1987. – 178 с.
4. Ганиев Р. М. Групповая симметрия в множестве мировоззренческих высказываний / Ганиев Р. М. – Владикавказ : Северо-Осетинский гос. ун-т им. К. Л. Хетагурова, 2001. – 108 с.
5. Элиот Дж. Симметрия в физике / Дж. Элиот, П. Добер. – Т. 1. – М. : Мир, 1983. – 364 с.
6. Мултановский В. В. Курс теоретической физики / Мултановский В. В. – М. : Просвещение, 1988. – 304 с.
7. Ковалев И. З. Учение о симметрии в курсе физики средней школы: автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения (физика)» / И. З. Ковалев. – К., 1976. – 24 с.
8. Вигнер Е. Этюды о симметрии / Вигнер E. – М. : МИР, 1971. – 318 с.
9. Садовий М. І. Окремі питання сучасної та традиційної фізики: навчальний посібник для студентів педагогіч-них навчальних закладів освіти. / Садовий М. І. – Кіровоград : Вид-во ПП «Каліч О. Г.», 2007. – 138 с.
10. Робоча програма з дисципліни «Фізика» для курсантів за напрямком підготовки 6.07102 «Аеронавігація», професійного спрямування «Обслуговування повітряного руху». / Уклад. : О. С. Кузьменко. – Кіровоград : КЛА НАУ, 2015. – 22 с.
REFERENCES
1. Kobylianska I. M. Formuvannia u maibutnikh fakhivtsiv-ekonomistiv kultury bezpeky / I. M. Kobylianska, O. V. Kobylianskyi // Naukovi zapysky. – Kirovohrad : RVV KDPU im. V. Vynnychenka, 2015. – S. 42–49. – (Seriia: Problemy metodyky fizyko-matematychnoi i tekhnolohichnoi osvity ; vyp. 7 ; ch. 2).
2. Kobylianskyi O. V. Teoretyko-metodychni osnovy navchannia bezpeky zhyttiediialnosti studentiv ekonomichnykh spetsialnostei u vyshchykh navchalnykh zakladakh : [monohrafiia] / Kobylianskyi O. V. – Vinnytsia : VNTU, 2012. – 590 s.
3. Murach M. M. Heometrychni peretvorennia i symetriia / Murach M. M. – K. : Radianska shkola, 1987. – 178 s.
4. Ganiev R. M. Gruppovaya simmetriya v mnozhestve mirovozzrencheskih vyiskazyivaniy / Ganiev R. M. – Vladikavkaz : Severo-Osetinskiy gos. un-t im. K. L. Hetagurova, 2001. – 108 s.
5. Eliot Dzh. Simmetriya v fizike / Dzh. Eliot, P. Dober. – T. 1. – M. : Mir, 1983. – 364 s.
6. Multanovskiy V. V. Kurs teoreticheskoy fiziki / Multanovskiy V. V. – M. : Prosveschenie, 1988. – 304 s.
7. Kovalev I. Z. Uchenie o simmetrii v kurse fiziki sredney shkolyi: avtoref. dis. na soisk. uchen. stepeni kand. ped. nauk : spets. 13.00.02 «Teoriya i metodika obucheniya (fizika)» / I. Z. Kovalev. – K., 1976. – 24 s.
8. Vigner E. Etyudyi o simmetrii / Vigner E. – M. : MIR, 1971. – 318 s.
9. Sadovyi M. I. Okremi pytannia suchasnoi ta tradytsiinoi fizyky: navchalnyi posibnyk dlia studentiv pedahohichnykh navchalnykh zakladiv osvity. / Sadovyi M. I. – Kirovohrad : Vyd-vo PP «Kalich O. H.», 2007. – 138 s.
10. Robocha prohrama z dystsypliny «Fizyka» dlia kursantiv za napriamkom pidhotovky 6.07102 «Aeronavihatsiia», profesiinoho spriamuvannia «Obsluhovuvannia povitrianoho rukhu». / Uklad. : O. S. Kuzmenko. – Kirovohrad : KLA NAU, 2015. – 22 s.
Опубліковано
2017-02-02
Як цитувати
[1]
О. Кузьменко, ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ В СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ, ПБ, vol 1, № 1, с. 67-71, Лют 2017.
Розділ
Статті