НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ З ОБЛІКУ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСТНОГО ПІДХОДУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ

Автор(и)

  • Наталія Олексіївна Васаженко Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету

DOI:

https://doi.org/10.31649/2524-1079-2016-1-1-20-31

Ключові слова:

компетентність, професійна підготовка, фахівці економічних спеціальностей, електронні освітні ресурси

Анотація

Структурна реформа національної системи вищої освіти спрямована на забезпечення мобільності, працевлаштування і конкурентоздатності фахівців з вищою освітою, реалізацію ідей Болонського процесу. Традиційні форми професійної підготовки майбутніх фахівців економічних спеціальностей, які будуть працювати за умов нестабільності зовнішнього середовища на підприємствах і в організаціях з нестабільним внутрішнім середовищем, недостатньо відповідають сучасним вимогам суспільства.

У таких умовах вагоме місце під час підготовки фахівця, здатного розв’язувати складні професійні завдання, має вивчення фахових дисциплін з використанням електронних освітніх ресурсі. Під час формування професійної компетентності потрібно враховувати особовий аспект підготовки майбутніх фахівців економічних спеціальностей, у яких необхідно сформувати культуру безпеки, ризик-орієнтоване мислення та здатність до розв’язання професійних завдань в умовах ринкової економіки та притаманної їй нестабільності внутрішнього (організації) та зовнішнього середовища функціонування.

Біографія автора

Наталія Олексіївна Васаженко, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету

викладач кафедри фундаментальних та гуманітарних дисциплін

Посилання

<p>1. Кобилянська І. М. Формування компетентності з безпеки життєдіяльності майбутніх спеціалістів фінансово-економічних спеціальностей / І. М. Кобилянська // Актуальні питання природничо-математичної освіти : зб. наук. праць. – Суми : ВВП «Мрія», 2014. – Вип. 3. – С. 155–162.</p>
<p>2. Гуревич Р. С. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті / Гуревич Р. С., Кадемія М. Ю., Козяр М. М. ; за ред. Гуревича Р. С. – Львів, 2012. – 506 с. </p>
<p>3. Маркова А. К. Психология профессионализма / Маркова А. К. – М. : Класс, 1996. – 308 с. </p>

<p>4. Гуревич Р. Професійна компетентність майбутнього педагога: як її формувати? / Р. Гуревич, М. Кадемія // Витоки педагогічної майстерності. – 2012. – Вип. 10. – С. 66–70. </p>

<p>5. Кобилянський О. В. Теоретичні засади формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у студентів економічних спеціальностей : монографія / Кобилянський О. В., Дембіцька С. В., Кобилянська І. М. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 264 с.</p>

<p>6. Ахаян A. A. Виртуальный педагогический вуз. Теория становления / Ахаян A. A. – СПб. : Изд-во «Корифей», 2001. – 172 с.</p>

7. Абалуев Р. Н. Интернет-технологии в образовании: учебно-методическое пособие / [Абдулаев Р. Н., Астафьева Н. Е., Баскакова Н. И., Бойко Е. Ю.]. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та., 2002. – 136 с.

8. Хуторской А. В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты / [Электронный ресурс] / А. В. Хуторской // Отделение философии образования и теоретической педагогики РАО, Центр «Эйдос». – Режим доступа : http // www.eidos.ru/ news/compet.htm.

9. Андреев А. А. Технологии информационного общества / А. А. Андреев, Ю. Б. Рубин // Интернет и современное общество: труды V Всероссийской объединенной конференции. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2002. – С. 152–156.

10. Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси [Електронний ресурс] : наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01 жовт. 2012 р. № 1060 / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12.

11. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті : монографія / За ред. Сисоєвої С. О. – К. : ВІПОЛ, 2001. – 502 с.

12. Ладыженская Н. В. Интернет: гуманитарные аспекты обучения общению /
Н. В. Ладыженская // Информатика и образование. – 2006. – № 7. – С. 9–15.

13. Валеева Ю. И. Телекоммуникационные технологии как средства научных исследований : учеб. пособие / Валеева Ю. И., Сликишная И. В., Шемет А. Н. – Новокузнецк : Изд-во КузГПА, 2004. – 140 с.

14. Белоновская И. Д. Моделирование проблемных ситуаций как средство формирования прогностических умений будущего юриста : монография / И. Д. Белоновская, Е. О. Филиппова. – Оренбург : ООО ИПК «Университет», 2012. – 192 с.

15. Вовси-Тиллье Л. А. Модульно-компетентностная технология / Л. А. Вовси-Тиллье // Среднее профессиональное образование. – 2011. – № 3. – С. 30–35.

16. Турен А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии / А. Турен. – М. : Научный мир, 2004. – 204 с.

17. Новиков А. М. Образовательный проект (методология образовательной деятельности) / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. – М. : Эгвес, 2004. – 120 с.

18. Карамышева Т. В. Изучение иностранных языков с помощью компьютера. В вопросах и ответах / Карамышева Т. В. – СПб. : Союз, 2001. – 192 с.

19. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии : учеб. пособие / Селевко Г. К. – М. : Народное образование, 1998. – 256 с.

20. Dudeney G. How to teach with Technology / G. Dudeney, N. Hokly. – Essex : Pearson Education Limited, 2007. – 192 p.

21. Ляшенко Б. М. Навчання та наукова діяльність студентів: пошук і метапошук інформації у мережі Інтернет / Б. М. Ляшенко, О. С. Сверчевська // Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції. – К. : КІМ, 2009. – С. 506–514.

===== REFERENCES =========

1. Kobylianska I. M. Formuvannia kompetentnosti z bezpeky zhyttiediialnosti maibutnikh spetsialistiv finansovo-ekonomichnykh spetsialnostei / I. M. Kobylianska // Aktualni pytannia pryrodnycho-matematychnoi osvity : zb. nauk. prats. – Sumy : VVP «Mriia», 2014. – Vyp. 3. – S. 155–162.
2. Hurevych R. S. Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v profesiinii osviti / Hurevych R. S., Kademiia M. Iu., Koziar M. M. ; za red. Hurevycha R. S. – Lviv, 2012. – 506 s.
3. Markova A. K. Psihologiya professionalizma / Markova A. K. – M. : Klass, 1996. – 308 s.
4. Hurevych R. Profesiina kompetentnist maibutnoho pedahoha: yak yii formuvaty? / R. Hurevych, M. Kademiia // Vytoky pedahohichnoi maisternosti. – 2012. – Vyp. 10. – S. 66–70.
5. Kobylianskyi O. V. Teoretychni zasady formuvannia kompetentsii z bezpeky zhyttiediialnosti u studentiv ekonomichnykh spetsialnostei : monohrafiia / Kobylianskyi O. V., Dembitska S. V., Kobylianska I. M. – Vinnytsia : VNTU, 2014. – 264 s.
6. Ahayan A. A. Virtualnyiy pedagogicheskiy vuz. Teoriya stanovleniya / Ahayan A. A. – SPb. : Izd-vo «Korifey», 2001. – 172 s.
7. Abaluev R. N. Internet-tehnologii v obrazovanii: uchebno-metodicheskoe posobie / [Abdulaev R. N., Astafeva N. E., Baskakova N. I., Boyko E. Yu.]. – Tambov : Izd-vo Tamb. gos. tehn. un-ta., 2002. – 136 s.
8. Hutorskoy A. V. Klyuchevyie kompetentsii i obrazovatelnyie standartyi / [Elektronnyiy resurs] / A. V. Hutorskoy // Otdelenie filosofii obrazovaniya i teoreticheskoy pedagogiki RAO, Tsentr «Eydos». – Rezhim dostupa :
http // www.eidos.ru/ news/compet.htm.
9. Andreev A. A. Tehnologii informatsionnogo obschestva / A. A. Andreev, Yu. B. Rubin // Internet i sovremennoe obschestvo: trudyi V Vserossiyskoy ob'edinennoy konferentsii. – SPb. : Izd-vo S.-Peterb. un-ta, 2002. – S. 152–156.
10. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro elektronni osvitni resursy [Elektronnyi resurs] : nakaz Ministerstva osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrainy vid 01 zhovt. 2012 r. № 1060 / Verkhovna Rada Ukrainy. – Rezhym dostupu :
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12.
11. Pedahohichni tekhnolohii u neperervnii profesiinii osviti : monohrafiia / Za red. Sysoievoi S. O. – K. : VIPOL, 2001. – 502 s.
12. Ladyizhenskaya N. V. Internet: gumanitarnyie aspektyi obucheniya obscheniyu / N. V. Ladyizhenskaya // Informatika i obrazovanie. – 2006. – # 7. – S. 9–15.
13. Valeeva Yu. I. Telekommunikatsionnyie tehnologii kak sredstva nauchnyih issledovaniy : ucheb. posobie / Valeeva Yu. I., Slikishnaya I. V., Shemet A. N. – Novokuznetsk : Izd-vo KuzGPA, 2004. – 140 s.
14. Belonovskaya I. D. Modelirovanie problemnyih situatsiy kak sredstvo formirovaniya prognosticheskih umeniy buduschego yurista : monografiya / I. D. Belonovskaya, E. O. Filippova. – Orenburg : OOO IPK «Universitet», 2012. – 192 s.
15. Vovsi-Tille L. A. Modulno-kompetentnostnaya tehnologiya / L. A. Vovsi-Tille // Srednee professionalnoe obrazovanie. – 2011. – № 3. – S. 30–35.
16. Turen A. Vozvraschenie cheloveka deystvuyuschego. Ocherk sotsiologii / A. Turen. – M. : Nauchnyiy mir, 2004. – 204 s.
17. Novikov A. M. Obrazovatelnyiy proekt (metodologiya obrazovatelnoy deyatelnosti) / A. M. Novikov, D. A. Novikov. – M. : Egves, 2004. – 120 s.
18. Karamyisheva T. V. Izuchenie inostrannyih yazyikov s pomoschyu kompyutera. V voprosah i otvetah / Karamyisheva T. V. – SPb. : Soyuz, 2001. – 192 s.
19. Selevko G. K. Sovremennyie obrazovatelnyie tehnologii : ucheb. posobie / Selevko G. K. – M. : Narodnoe obrazovanie, 1998. – 256 s.
20. Dudeney G. How to teach with Technology / G. Dudeney, N. Hokly. – Essex : Pearson Education Limited, 2007. – 192 p.
21. Liashenko B. M. Navchannia ta naukova diialnist studentiv: poshuk i metaposhuk informatsii u merezhi Internet / B. M. Liashenko, O. S. Sverchevska // Problemy osvity u Polshchi ta v Ukraini v konteksti protsesiv hlobalizatsii ta yevrointehratsii. – K. : KIM, 2009. – S. 506–514.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 167

Опубліковано

2017-03-07

Як цитувати

[1]
Н. О. Васаженко, «НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ З ОБЛІКУ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСТНОГО ПІДХОДУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ», ПедБез, вип. 1, вип. 1, с. 20–31, Бер 2017.

Номер

Розділ

Статті

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.