ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ ДО ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Людмила Іванівна Жиле Комунальний заклад «Гуманітарна гімназія № 1 ім. М. І. Пирогова ВМР»

DOI:

https://doi.org/10.31649/2524-1079-2017-2-2-98-104

Ключові слова:

вчитель-філолог, загальноосвітня школа, професійна компетентність, інноваційна діяльність, проектна діяльність

Анотація

На сучасному етапі розвитку загальноосвітньої школи проектна діяльність – одна з найперспективніших напрямків модернізації освітнього процесу, тому що створює умови творчого саморозвитку та самореалізації учнів, формує всі необхідні життєві компетенції (полікультурні, мовленнєві, інформаційні, політичні та соціальні). Самостійне здобування ними знань, їх систематизація, можливість орієнтуватися в інформаційному просторі, бачити проблему та приймати рішення найбільш ефективно відбувається завдяки участі у виконанні проектів з різних дисциплін.
Об’єкт дослідження – процес формування компетентності з проектної діяльності вчителів-філологів.
Мета роботи – дослідити умови застосування вчителями-філологами метода проектів в загальноосвітніх школах.
Проведений аналіз дозволяє виявити складові готовності педагогів до проектної діяльності, готовність до інноваційної діяльності характеризується наявністю та певним рівнем сформованості інноваційної компетентності, що проявляється в прагненні до інноваційної діяльності, в підготовленості до її здійснення на професійному рівні. ормування повинно розпочинатися ще на етапі фахової підготовки педагогів у закладах вищої освіти.
Готовність до інноваційної діяльності є інтегральною якістю особистості.

3датність педагога здійснювати проектну діяльність є основою формування здатностей здійснювати самостійну розробку навчальних проектів.

Біографія автора

Людмила Іванівна Жиле, Комунальний заклад «Гуманітарна гімназія № 1 ім. М. І. Пирогова ВМР»

вчитель англійської мови

Посилання

1. Онопрієнко О. В. Метод проектів як засіб розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.09 / Оксана Володимирівна Онопрієнко. – К., 2009. – 22 с.
2. Мирошниченко В. О. Методика застосування проектної технології у процесі навчання історії в 10-му класі : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Володимир Олександрович Мирошниченко. – К., 2010. – 21 с.
3. Гаврилюк Г. М. Підготовка вчителів у післядипломній освіті до реалізації проектно-технологічного підходу в трудовому навчанні учнів : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Галина Михайлівна Гаврилюк. – Херсон, 2016. – 23 с.
4. Ізбаш С. С. Проектна діяльність як фактор соціально-професійної адаптації студентів педагогічного універси-тету : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Світлана Сергіївна Ізбаш. – К., 2007. – 20 с.
5. Копылова В. В. Проектная методика как эффективная технология воспитания учащихся средствами иностран-ного языка (8-9 классы, английский язык) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Виктория Викторовна Копылова. – М., 2001. – 22 с.
6. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : учебн. пособие для студ. пед. вузов и системы повышения квалиф. пед. кадров / Е. С. Полат, М. Ю. Бухарина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров ; под ред. Е. С. Полат. – М. : изд. центр «Академия», 2001. – 272 с.
7. Кілпатрик В. Х. Метод проектов. Применение целевой установки в педагогическом процессе / В. Х. Кілпатрик. – Л. : Брокгауз-Ефрон, 1925. – 43 с.
8. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии : учебн. пособ. / Г. К. Селевко. – М. : Народное обра-зование, 1998. – 256 с.
9. Филимонов А. А. Организация проектной деятельности : учебно-метод. пособ. / А. А. Филимонов, В. И. Гам. – Омск : Изд-во ОмГПУ, 2005. – 256 с.
10. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.
11. Гончаренко С. У. Формування наукового світогляду учнів під час вивчення фізики / С. У. Гончаренко. – К. : Радянська школа, 1990. – 190 с.
12. Голуб Г. Б. Метод проектов как технология формирования ключевых компетентностей учащихся / Голуб Г. Б., Чуракова О. В. – Самара : Британский совет, Департамент образования и науки Администрации Самарской облас-ти, 2003. – 234 с.
13. Левитес Д. Г. Практика обучения : современные образовательные технологии / Д. Г. Левитес. – Воронеж : МОДЭК ; Москва : Институт практической психологии, 1998. – 288 с.
14. Щукина Г. И. Проблема познавательного интереса в педагогике / Г. И. Щукина. – М. : Просвещение, 1971. – 352 с.
15. Новые педагогические и информационные технологи в системе образования / [под ред. Е. С. Полат]. – М. : Издательский центр «Академия», 1999. – 224 с.
16. Ващенко Л. М. Управління інноваційними процесами : монографія / Людмила Миколаївна Ващенко. – К. : ВПЦ «Тираж», 2005. – 379 с.
17. Роджерс К. Свобода учиться / К. Роджерс, Д. Фрейберг. – М. : Смысл, 2002. – 527 с.
18. Сисоєва С. Особистісно зорієнтовані технології : метод проектів / Світлана Сисоєва // Підручник для дирек-тора. – 2005. – № 9–10. – С. 25–31.
19. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посібн. / І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.
20. Психолого-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу : теоретико-методологічний аспект : монографія / О. І. Гура. – Запоріжжя : ГУ «ЗІДНУ», 2006. – 332 с.
21. Формування готовності майбутніх вчителів до інноваційної діяльності: теорія і практика : колективна моног-рафія / [авт. кол. О. І. Огієнко, Т. Г. Калюжна, Л. О. Мільто, Ю. Л. Радченко, К. В. Ковтун]. – К., 2016. – 258 с.
22. Метод проектів : традиції, перспективи, життєві результати : практико зорієнтований збірник / [на-ук. ред. І. Г. Єрмаков]. – К. : Департамент, 2003. – 500 с.
REFERENCES
1. Onopriyenko O. V. Metod proektiv yak zasib rozvitku piznavalnih interesiv molodshih shkolyariv : avtoref. dis. … kand. ped. nauk : 13.00.09 / Oksana Volodimirivna Onopriyenko. – K., 2009. – 22 s.
2. Miroshnichenko V. O. Metodika zastosuvannya proektnoyi tehnologiyi u procesi navchannya istoriyi v 10-mu klasi : avtoref. dis. … kand. ped. nauk : 13.00.02 / Volodimir Oleksandrovich Miroshnichenko. – K., 2010. – 21 s.
3. Gavrilyuk G. M. Pidgotovka vchiteliv u pislyadiplomnij osviti do realizaciyi proektno-tehnologichnogo pidhodu v trudovomu navchanni uchniv : avtoref. dis. … kand. ped. nauk : 13.00.04 / Galina Mihajlivna Gavrilyuk. – Herson, 2016. – 23 s.
4. Izbash S. S. Proektna diyalnist yak faktor socialno-profesijnoyi adaptaciyi studentiv pedagogichnogo universitetu : avtoref. dis. … kand. ped. nauk : 13.00.04 / Svitlana Sergiyivna Izbash. – K., 2007. – 20 s.
5. Kopylova V. V. Proektnaya metodika kak effektivnaya tehnologiya vospitaniya uchashihsya sredstvami inostrannogo yazyka (8-9 klassy, anglijskij yazyk) : avtoref. dis. … kand. ped. nauk : 13.00.02 / Viktoriya Viktorovna Kopylova. – M., 2001. – 22 s.
6. Novye pedagogicheskie i informacionnye tehnologii v sisteme obrazovaniya : uchebn. posobie dlya stud. ped. vuzov i sistemy povysheniya kvalif. ped. kadrov / E. S. Polat, M. Yu. Buharina, M. V. Moiseeva, A. E. Petrov ; pod red. E. S. Polat. – M. : izd. centr «Akademiya», 2001. – 272 s.
7. Kilpatrik V. H. Metod proektov. Primenenie celevoj ustanovki v pedagogicheskom processe / V. H. Kilpatrik. – L. : Brokgauz-Efron, 1925. – 43 s.
8. Selevko G.K. Sovremennye obrazovatelnye tehnologii : uchebn. posob. / G. K. Selevko. – M. : Narodnoe obrazovanie, 1998. – 256 s.
9. Filimonov A. A. Organizaciya proektnoj deyatelnosti : uchebno-metod. posob. / A. A. Fi-limonov, V. I. Gam. – Omsk : Izd-vo OmGPU, 2005. – 256 s.
10. Goncharenko S. U. Ukrayinskij pedagogichnij slovnik / S. U. Goncharenko. – K. : Libid, 1997. – 376 s.
11. Goncharenko S. U. Formuvannya naukovogo svitoglyadu uchniv pid chas vivchennya fiziki / S. U. Goncharenko. – K. : Radyanska shkola, 1990. – 190 s.
12. Golub G. B. Metod proektov kak tehnologiya formirovaniya klyuchevyh kompetentnostej uchashihsya / G. B. Golub, O. V. Churakova. – Samara : Britanskij sovet, Departament obrazovaniya i nauki Administracii Samarskoj oblasti, 2003. – 234 s.
13. Levites D. G. Praktika obucheniya : sovremennye obrazovatelnye tehnologii / D. G. Levites. – Voronezh : MODEK ; Moskva : Institut prakticheskoj psihologii, 1998. – 288 s.
14. Shukina G. I. Problema poznavatelnogo interesa v pedagogike / G. I. Shukina. – M. : Prosveshenie, 1971. – 352 s.
15. Novye pedagogicheskie i informacionnye tehnologi v sisteme obrazovaniya / [pod red. E. S. Polat]. – M. : Izdatelskij centr «Akademiya», 1999. – 224 s.
16. Vashenko L. M. Upravlinnya innovacijnimi procesami : monografiya / Lyudmila Mikolayivna Vashenko. – K. : VPC «Tirazh», 2005. – 379 s.
17. Rodzhers K. Svoboda uchitsya / K. Rodzhers, D. Frejberg. – M. : Smysl, 2002. – 527 s.
18. Sisoyeva S. Osobistisno zoriyentovani tehnologiyi : metod proektiv / Svitlana Sisoyeva // Pidruchnik dlya direktora. – 2005. – № 9–10. – S. 25–31.
19. Dichkivska I. M. Innovacijni pedagogichni tehnologiyi : navch. posibn. / I. M. Dichkivska. – K. : Akademvidav, 2004. – 352 s.
20. Psihologo-pedagogichna kompetentnist vikladacha vishogo navchalnogo zakladu : teoretiko-metodologichnij aspekt : monografiya / O. I. Gura. – Zaporizhzhya : GU «ZIDNU», 2006. – 332 s.
21. Formuvannya gotovnosti majbutnih vchiteliv do innovacijnoyi diyalnosti: teoriya i praktika : kolektivna monografiya / [avt. kol. O. I. Ogiyenko, T. G. Kalyuzhna, L. O. Milto, Yu. L. Radchenko, K. V. Kovtun]. – K., 2016. – 258 s.
22. Metod proektiv : tradiciyi, perspektivi, zhittyevi rezultati : praktiko zoriyentovanij zbirnik / [nauk. red. I. G. Yermakov]. – K. : Departament, 2003. – 500 s.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 383

Опубліковано

2018-03-16

Як цитувати

[1]
Л. І. Жиле, «ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ ДО ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ», ПедБез, вип. 2, вип. 2, с. 98–104, Бер 2018.

Номер

Розділ

Статті

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.