ПЕДАГОГІКА У ВИРІШЕННІ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКИ МОЛОДІ

Автор(и)

  • Ольга Володимирівна Устянська Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
  • Ірина Миколаївна Радаєва Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
  • Любов Миронівна Поліщук Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

DOI:

https://doi.org/10.31649/2524-1079-2017-2-2-71-82

Ключові слова:

Учнівська молодь, педагогічна діяльність, методика збереження здоров’я, здоров’язберігаючі технології, формування культури здорового способу життя та безпеки, фактори, які негативно впливають на здоров’я

Анотація

Потреба здорового способу життя сьогодні не викликає ані сумнівів, ані заперечень. З кожним роком статистичні дані свідчать про зниження фізіологічного та психічного здоров’я молоді, що негативно позначається на демографічній ситуації у країні. В сучасних соціально-економічних умовах назріла гостра необхідність розгляду понят-тя «ефективність навчання» з позиції збереження здоров’я. У статті розглядається важливість педагогічної науки у вирішенні соціально значущої проблеми охорони здоров’я дітей, підлітків та студентської молоді через залучення до здорового і безпечного способу життя; аналізуються теоретичні знання з цього питанн, розглядаються фактори, які негативно впливають на здоров’я молоді. Автори статті звертають увагу на проблему оцінювання ефективності освіти, розвитку людини та збереження здоров’я. Аналізуються напрямки педагогічної діяльності, розробки специфіч-них підходів, здоров’язберігаючих технологій, форм і методів педагогічних дій, які б позитивно впливали на процес навчання і виховання учнівської молоді з метою безпеки, збереження та укріплення їх здоров’я. Збереження здоров’я школярів і молоді, від якого залежить здоров’я наступних поколінь, є найважливішим державним завданням. Авторами підкреслюється, що повна реалізація здоров’язберігаючих освітніх технологій можлива в разі охоплення одночасно всіх складових і компонентів як освітньої системи в цілому, так і у формуванні здорового способу життя. Метою та за-вданням роботи є: аналіз дослідження вітчизняних і зарубіжних авторів з даної теми; надання рекомендацій щодо фор-мування у студентів культури здоров’я та безпеки.

Біографії авторів

Ольга Володимирівна Устянська, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

кандидат біологічних наук, ст. викладач кафедри медичних знань та безпеки життєдіяльності

Ірина Миколаївна Радаєва, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

кандидат біологічних наук, доцент кафедри медичних знань та безпеки життєдіяльності

Любов Миронівна Поліщук, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

ст. викладач кафедри медичних знань та безпеки життєдіяльності

Посилання

1. Амосов Н. М. Раздумья о здоровье / Н. М. Амосов. – Киев : Здоровья, 1990. – 166 с.
2. Гвоздій С. П. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей до безпеки життя і професійної діяльності : монографія / С. П. Гвоздій; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016 . – 419 с.
3. Нелидов А. Л. Основы педагогики здоровья : учебно-методическое пособие / А. Л. Нелидов, И. А. Ганичева.– Арзамас : АГПИ, 2013. – 135 с.
4. Міхеєнко О. І. Модель професійної підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я людини до застосування здо-ров’язміцнювальних технологій / О. І. Міхеєнко, В. І. Котелевський // Педагогіка, психологія та медико-біологічні про-блеми фізичного виховання і спорту. – 2014. – № 9. – С. 41–47.
5. Поліщук Л. М. Туберкульоз – соціальна проблема в Україні / Л. М. Поліщук, І. М. Рада-єва, О. В. Устянська // «Молодий вчений», Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – 2017. – С. 92.
6. Кошкина Е. А. Медицинские, социальные и экономические последствия наркомании и алкоголизма / Е. А. Кошкина, Ш. И. Спектор, В. Г. Сенцов, С. И. Богданов. – М. : ПЕР СЭ, 2008. – С. 14–22.
7. Вайнер Е. Формування здоров’язберігаючого середовища в системі загальної освіти / Е. Вайнер // Валеологія. – 2004. – № 1. – С. 21–26.
8. Ващенко О. Здоров`язберігаючі технології в загальноосвітніх навчальних закладах / О. Ващенко, С. Свириденко // Директор школи. – 2006. – № 20. – С. 12.
9. Кобилянський О. В. Педагогічні та соціально-економічні аспекти самозбереження здоров’я зайнятого населен-ня України / О. В. Кобилянський, І. В. Заюков // Педагогіка безпеки. – 2016. – № 1. – С. 59–66.
10. Зотова М. Особенности применения здоровьеразвивающих технологий в формировании культуры школьни-ков / М. Зотова // Современные проблемы науки и образования. – 2009. – № 3. ; URL: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=1171.
11. Указ Президента України : Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.
12. Благодійний фонд «Здоров’я для всіх» [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zdv.org.ua/index.php/suchasni-proekti/2017-rik
13. Закон України «Про освіту» (2017). [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page3.
14. Красилов В. М. Здоровьесберегающий подход к организации воспитательно-образовательного процесса в уч-реждении начального профессионального образования : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.08 / Красилов Владимир Маркович ; Кузбас. гос. пед. акад. – Новокузнецк, 2009. – 23 с.
15. Семченко Н. Впровадження ідей здоров’язберігаючої педагогіки у навчально-виховний процес ВНЗ / Н. Сем-ченко // Проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 11. – С. 113–116.
16. Романишина Л. Реалізація здоров’язберігаючих технологій в процесі підготовки фахівців економічного про-філю / Л. Романишина, Н. Самарук // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці, 2011. – Вип. 556 : Педагогіка та психологія. – C. 119–128.
17. Hibell, В., Guttormsson U., Ahlstrom S. et al. The 2007 ESPAD Report. Substance use among students in 35 European countries. – Stockholm, 2009.
18. Методичні рекомендції на 2017/2018 навчальний рік [Електронний ресурс] : Накази ХНПУ імені Г. С. Сково-роди Режим доступу : http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_zdor_ta_korr_os/Ped_zdor_2011.pdf.
19. Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення», 2005 [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2899-15.
20. Матусевич М. Педагогические условия организации системы профилактической работы по оздоровлению учащихся / М. Матусевич, Л. Макарова // Молодой ученый. – 2014. – № 18.1. – С. 61–64. – URL https://moluch.ru/archive/77/13265/.
21. Профілактика шкідливих звичок [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://mnvk.ks.ua/rubric/profilaktika-shkidlivikh-zvichok.
22. Табакоконтроль. Новини. [Електронний ресурс] : Куріння більш ніж у 25 разів підвищує захворюваність на туберкульоз. Режим доступу : http://tobaccocontrol.org.ua/novini/kurinnya-bilsh-nizh-u-25-razi-pidvishchuie-rizik-zahvoryuvanosti-na-tuberkuloz
23. Методичні рекомендції на 2016/2017 навчальний рік [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://ru.osvita.ua/legislation/law/2231/.
24. Офіційний сайт ОНУ імені І. І. Мечникова. [Електронний ресурс] : Новини. Режим доступу : http://onu.edu.ua/uk/novyny-biolohichnoho-fakultetu.
25. Реклама тютюнових виробів, алкогольних напоїв та інших товарів, шкідливих для здоров’я людини. [Елект-ронний ресурс] : Закон України «Про рекламу» Режим доступу : http://www.ibtimes.co.in/cigarette-tobacco-packs-have-larger-warnings-april-1-672779.
26. Рамкова конвенція ВООЗ із боротьби проти тютюну [Електронний ресурс] : (Конвенцію ратифіковано Зако-ном № 3534-IV (3534-15) від 15.03.2006 р.). Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/897_001.
27. Медико-специальные детерминанты. [Электронный ресурс] : Повышение качества жизни студенческой мо-лодежи. Режим доступа : http://www.dissercat.com/content/mediko-sotsialnye-determinanty-povysheniya-kachestva-zhizni-studencheskoi-molodezhi.
28. Образовательная тренинговая программа для педагогов, подростков и их родителей [Электронный ресурс] : Всё, что тебя касается. Режим доступа : http://www.fzr.ru/programs/vsyo_chto_tebya_kasaetsya.html.
29. Наказ МОН України від 8.11.2004 р. № 855. [Електронний ресурс] : «Про заборону тютюнопаління в навча-льних закладах і затвердження заходів щодо проведення антинікотинової інформаційно-освітньої та профілактичної роботи серед дітей, учнівської та студентської молоді». Режим доступу : http://uazakon.com/documents/date_4x/pg_ikgnwj.htm.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 234

Опубліковано

2018-03-16

Як цитувати

[1]
О. В. Устянська, І. М. Радаєва, і Л. М. Поліщук, «ПЕДАГОГІКА У ВИРІШЕННІ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКИ МОЛОДІ», ПедБез, вип. 2, вип. 2, с. 71–82, Бер 2018.

Номер

Розділ

Статті

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.