ДО ПРОБЛЕМИ СКОРОЧЕННЯ ТА СКАСУВАННЯ БЕЗПЕКОВИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Тетяна Петрівна Поведа Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський

DOI:

https://doi.org/10.31649/2524-1079-2017-2-1-58-64

Ключові слова:

блок безпекових дисциплін, реформа вищої освіти в Україні, підготовка бакалаврів та магістрів

Анотація

Висвітлено проблему підготовки майбутніх фахівців з питань безпеки в умовах реформування вищої освіти в Україні. Обґрунтовано необхідність та обов’язковість безперервного навчання дисциплін безпекового циклу під час підготовки бакалаврів та магістрів у вищих навчальних закладах. На підставі чинних розпорядчих та нормативних документів проаналізовано ситуацію з викладанням дисциплін безпекового блоку, яка склалася на сьогодні.

Окреслено перспективи освіти з безпеки, модернізації її змісту відповідно до нагальних потреб з безпеки сучасного суспільства. Акцентовано на необхідності змін у підходах щодо викладання дисциплін з безпеки праці.

Біографія автора

Тетяна Петрівна Поведа, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі

Посилання

1. Безпека життєдіяльності : навчально-методичний посібник / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2015. – 240 с.
2. Гвоздій С. В. Підготовка майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей до безпеки життя і професійної діяльності як соціально-педагогічна проблема / С. В. Гвоздій // Міжнародний науковий журнал «Педагогіка безпеки». – Вінниця : ВНТУ, 2016. – № 1 (1). – С. 40–47.
3. Запорожець О. І. Звернення / О. І. Запорожець // Пожежна та техногенна безпека. – 2014. – № 12 (15). – С. 37.
4. Кобилянський О. В. Теоретичні засади формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у студентів економічних спеціальностей : [монографія] / Кобилянський О. В., Дембіцька С. В., Кобилянська І. М. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 264 с.
5. Концепція освіти з безпеки / В. О. Кудін, В. В. Бєгун, В. Ф. Гречанінов, О. П. Яцюк // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. Щоквартальний науково-практичний журнал. – Х. : НТУ «ХПІ», 2015. – № 3.– С. 33–44.
6. Поведа Т. П. Проблеми вивчення курсу безпеки життєдіяльності на педагогічних спеціальностях університету / Т. П. Поведа // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 8. – Ч. 1. – С. 93–96.
7. Поведа Т. П. Основи охорони праці: дидактичне забезпечення практичних занять, самостійної роботи та контролю : навчальний посібник / Т. П. Поведа. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2015. – 250 с.
8. Поведа Т. П. Безпека життєдіяльності: матеріали для практичних занять, самостійної роботи та контролю якості знань студентів : навчально-методичний посібник / Т. П. Поведа. – Кам’янець-Подільський : Друк-сервіс, 2015. – 162 с.
9. Кодекс цивільного захисту України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2013. – № 34–35. – Ст. 458. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/5403-17.
10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту» від 09 січ. 2014 р. № 11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF.
11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» від 26 черв. 2013 р. № 444 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/444-2013-%D0%BF.
12. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про скасування наказу Міністерства освіти і науки, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21 жовт. 2010 р. № 969/922/216» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/ l_doc2.nsf/link1/KR140590.
13. Роз’яснення щодо викладання навчальних дисциплін «Безпека життєдіяльності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dut.edu.ua/ua/news/4/category/9/view/36.

REFERENCES
1. Bezpeka zhyttiediialnosti : navchalno-metodychnyi posibnyk / P. S. Atamanchuk, V. V. Menderetskyi,
O. P. Panchuk, O. H. Chorna. – Kam’ianets-Podilskyi : Druk-Servis, 2015. – 240 s.
2. Hvozdii S. V. Pidhotovka maibutnikh fakhivtsiv sotsionomichnykh spetsialnostei do bezpeky zhyttia i profesiinoi diialnosti yak sotsialno-pedahohichna problema / S. V. Hvozdii // Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Pedahohika bezpeky». – Vinnytsia : VNTU, 2016. – № 1 (1). – S. 40–47.
3. Zaporozhets O. I. Zvernennia / O. I. Zaporozhets // Pozhezhna ta tekhnohenna bezpeka. – 2014. – № 12 (15). –
S. 37.
4. Kobylianskyi O. V. Teoretychni zasady formuvannia kompetentsii z bezpeky zhyttiediialnosti u studentiv ekonomichnykh spetsialnostei : [monohrafiia] / Kobylianskyi O. V., Dembitska S. V., Koby-lianska I. M. – Vinnytsia : VNTU, 2014. – 264 s.
5. Kontseptsiia osvity z bezpeky / V. O. Kudin, V. V. Biehun, V. F. Hrechaninov, O. P. Yatsiuk // Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy: filosofiia, psykholohiia, pedahohika, sotsiolohiia. Shchokvartalnyi naukovo-praktychnyi zhurnal. – Kh. : NTU «KhPI», 2015. – № 3.– S. 33–44.
6. Poveda T. P. Problemy vyvchennia kursu bezpeky zhyttiediialnosti na pedahohichnykh spetsialnostiakh universytetu / T. P. Poveda // Naukovi zapysky Kirovohradskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. V. Vynnychenka. Seriia: Problemy metodyky fizyko-matematychnoi i tekhnolohichnoi osvity. – Kirovohrad : RVV KDPU im. V. Vynnychenka, 2015. – Vyp. 8. – Ch. 1. – S. 93–96.
7. Poveda T. P. Osnovy okhorony pratsi: dydaktychne zabezpechennia praktychnykh zaniat, samostiinoi roboty ta kontroliu : navchalnyi posibnyk / T. P. Poveda. – Kam’ianets-Podilskyi : Druk-Servis, 2015. – 250 s.
8. Poveda T. P. Bezpeka zhyttiediialnosti: materialy dlia praktychnykh zaniat, samostiinoi roboty ta kontroliu yakosti znan studentiv : navchalno-metodychnyi posibnyk / T. P. Poveda. – Kam’ianets-Podilskyi : Druk-servis, 2015. – 162 s.
9. Kodeks tsyvilnoho zakhystu Ukrainy [Elektronnyi resurs] // Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR). – 2013. – № 34–35. – St. 458. – Rezhym dostupu : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/5403-17.
10. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennia Polozhennia pro yedynu derzhavnu systemu tsyvilnoho zakhystu» vid 09 sich. 2014 r. № 11 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF.
11. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennia Poriadku zdiisnennia navchannia naselennia diiam u nadzvychainykh sytuatsiiakh» vid 26 cherv. 2013 r. № 444 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu :
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/444-2013-%D0%BF.
12. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro skasuvannia nakazu Ministerstva osvity i nauky, Ministerstva z pytan nadzvychainykh sytuatsii ta u spravakh zakhystu naselennia vid naslidkiv Chornobylskoi katastrofy, Derzhavnoho komitetu z promyslovoi bezpeky, okhorony pratsi ta hirnychoho nahliadu vid 21 zhovt. 2010 r. № 969/922/216» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://search.ligazakon.ua/ l_doc2.nsf/link1/KR140590.
13. Roz’iasnennia shchodo vykladannia navchalnykh dystsyplin «Bezpeka zhyttiediialnosti» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.dut.edu.ua/ua/news/4/category/9/view/36.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 995

Опубліковано

2017-09-19

Як цитувати

[1]
Т. П. Поведа, «ДО ПРОБЛЕМИ СКОРОЧЕННЯ ТА СКАСУВАННЯ БЕЗПЕКОВИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ», ПедБез, вип. 2, вип. 1, с. 58–64, Вер 2017.

Номер

Розділ

Статті

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.