Застосування комп’ютерних технологій в процесі виконання курсової роботи з інформатики студентами машинобудівних спеціальностей

Автор(и)

  • Наталія Семічаснова Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/2524-1079-2018-3-1-037-042

Ключові слова:

інформаційні технології, алгоритмізація, 3-d модель, cad-системи

Анотація

В статті наведений аналіз використання комп’ютерних технологій при виконанні курсової роботи з дисципліни «Інформатика» студентами машинобудівних спеціальностей.

Мета роботи – ознайомлення з використанням інформатики для побудови інформаційних моделей; формування умінь використовувати комп’ютер і програмне забезпечення для вирішення практичних завдань; формування навичок грамотного проектування типових деталей, вузлів і механізмів.

Запропоновано модель автоматизації розрахунків при виконанні курсової роботи з дисципліни «Інформатика». Водночас, одним з основних напрямків є  розробка 3-D моделі та створення робочого креслення деталі в CAD-системах, що дасть змогу автоматизувати більшість процесів  машинобудівного виробництва.

СПИСОК ПОСИЛАНЬ

Валецька, Т. М., Бабій, П. І., & Григоришин, І. А. … Валецька, Т. М. (Ред.). (2005). Інформатика та обчислювальна техніка в лабораторних роботах. Київ: Центр навчальної літератури.

Довгалець, С. С., & Маслій, Р. В. (2009). Алгоритмічні мови та програмування. Основи інформатики та комп’ютерної техніки (Ч. 1). Вінниця: ВНТУ.

Козлов, Л. Г., Петров, О. В., Семічаснова, Н. С., & Коцюбівська, К. І. (2012). Інформатика. Курсове проектування для студентів машинобудівних спеціальностей. Вінниця: ВНТУ.

Кобилянський, О. В. (2009). Особливості організації самостійної роботи студентів при вивченні безпеки життєдіяльності. Освіта Донбасу, 5 (136), 34-42.

Кобилянський, О. В. (2012). Теоретико-методичні основи навчання безпеки життєдіяльності студентів економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах. Вінниця: ВНТУ.

Кобилянський, О., & Кобилянська, І. (2014). Практичні аспекти формування компетентності фахівців. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти, 6, 120-124 (Ч. 2). Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка.

Кобилянський, О. В., & Дембіцька, С. В. (2014a). Використання інтернет-технологій у процесі вивчення безпеки життєдіяльності. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 132, 61-65. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка.

Кобилянський, О. В., & Дембіцька, С. В. (2014b). Педагогічні умови використання інтернет-технологій у процесі вивчення безпеки життєдіяльності. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 38, 310-315. Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер».

Кобилянський, О. В., Дембіцька, С. В., & Кобилянська, І. М. (2014). Теоретичні засади формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у студентів економічних спеціальностей. Вінниця: ВНТУ.

Макарова, М. В. (2005). Інформатика та комп’ютерна техніка (Вид. 2-ге.). Суми: Університетська книга.

Рогоза, М. Є., & Клименко, В. І. (2003). XP: Windows, Word, Excel для самостійного вивчення. Київ: Центр навчальної літератури.

Савуляк, В. І., Архіпова, Т. Ф, & Губанов, А. В (2008a). Інформатика (Ч. 1). Вінниця: ВНТУ.

Савуляк, В. І., Архіпова, Т. Ф, & Губанов, А. В (2008b). Інформатика (Ч. 2). Вінниця: ВНТУ.

Біографія автора

Наталія Семічаснова, Вінницький національний технічний університет

старший викладач кафедри технологій та автоматизації машинобудування

Посилання

Valetska, T. M., Babii, P. I., & Hryhoryshyn, I. A. … Valetska, T. M. (Red.). (2005). Informatyka ta obchysliuvalna tekhnika v laboratornykh robotakh. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury.

Dovhalets, S. S., & Maslii, R. V. (2009). Alhorytmichni movy ta prohramuvannia. Osnovy informatyky ta kompiuternoi tekhniky (Ch. 1). Vinnytsia: VNTU.

Kozlov, L. H., Petrov, O. V., Semichasnova, N. S., & Kotsiubivska, K. I. (2012). Informatyka. Kursove proektuvannia dlia studentiv mashynobudivnykh spetsialnostei. Vinnytsia: VNTU.

Kobylianskyi, O. V. (2009). Osoblyvosti orhanizatsii samostiinoi roboty studentiv pry vyvchenni bezpeky zhyttiediialnosti. Osvita Donbasu, 5 (136), 34-42.

Kobylianskyi, O. V. (2012). Teoretyko-metodychni osnovy navchannia bezpeky zhyttiediialnosti studentiv ekonomichnykh spetsialnostei u vyshchykh navchalnykh zakladakh. Vinnytsia: VNTU.

Kobylianskyi, O., & Kobylianska, I. (2014). Praktychni aspekty formuvannia kompetentnosti fakhivtsiv. Naukovi zapysky. Seriia: Problemy metodyky fizyko-matematychnoi i tekhnolohichnoi osvity, 6, 120-124 (Ch. 2). Kirovohrad: RVV KDPU im. V. Vynnychenka.

Kobylianskyi, O. V., & Dembitska, S. V. (2014a). Vykorystannia internet-tekhnolohii u protsesi vyvchennia bezpeky zhyttiediialnosti. Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohichni nauky, 132, 61-65. Kirovohrad: RVV KDPU im. V. Vynnychenka.

Kobylianskyi, O. V., & Dembitska, S. V. (2014b). Pedahohichni umovy vykorystannia internet-tekhnolohii u protsesi vyvchennia bezpeky zhyttiediialnosti. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy, 38, 310-315. Kyiv-Vinnytsia: TOV firma «Planer».

Kobylianskyi, O. V., Dembitska, S. V., & Kobylianska, I. M. (2014). Teoretychni zasady formuvannia kompetentsii z bezpeky zhyttiediialnosti u studentiv ekonomichnykh spetsialnostei. Vinnytsia: VNTU.

Makarova, M. V. (2005). Informatyka ta kompiuterna tekhnika (Vyd. 2-he.). Sumy: Universytetska knyha.

Rohoza, M. Ye., & Klymenko, V. I. (2003). XP: Windows, Word, Excel dlia samostiinoho vyvchennia. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury.

Savuliak, V. I., Arkhipova, T. F, & Hubanov, A. V (2008a). Informatyka (Ch. 1). Vinnytsia: VNTU.

Savuliak, V. I., Arkhipova, T. F, & Hubanov, A. V (2008b). Informatyka (Ch. 2). Vinnytsia: VNTU.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 351

Опубліковано

2018-11-14

Як цитувати

[1]
Н. Семічаснова, «Застосування комп’ютерних технологій в процесі виконання курсової роботи з інформатики студентами машинобудівних спеціальностей», ПедБез, вип. 3, вип. 1, с. 37–42, Лис 2018.

Номер

Розділ

Статті

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.