ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАНННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Автор(и)

  • Інна Вікторівна Віштак Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/2524-1079-2016-1-1-32-39

Ключові слова:

культура безпеки; професійна компетентність; небезпечні та шкідливі виробничі фактори; проектування; газові опори

Анотація

Розглянуто питання організації міжпредметних зв’язків для розв’язання важливого завдання при підготовці  майбутніх фахівців технічних спеціальностей – формування культури безпеки та професійних компетенцій під час проектування деталей машин і пристроїв. Проектування – важлива складова частина навчального процесу, під час якого студенти набувають досвіду самостійного вирішення практичних завдань, вивчають сучасні конструкції технічного обладнання та тенденції їх розвитку.

Запропоновано у процесі підготовки майбутніх фахівців технічних спеціальностей для формування культури безпеки та професійної компетентності під час вивчення безпеки життєдіяльності та дисципліни «Вступ до спеціальності» використовувати міжпредметні зв’язки. Згідно з концепцією культури безпеки, під час розробки загального алгоритму розв’язання задач щодо виявлення недоліків певної технічної системи або пошуку «небажаного ефекту» пропонується застосовувати прийом «нехай станеться заздалегідь», затверджений державним стандартом України.

Під час аналізу проектних рішень потрібно обов’язково ідентифікувати всі небезпечні та шкідливі фактори, які виникають у процесі експлуатації спроектованих машин і механізмів. Особливо це стосується складних технічних комплексів, аварії на яких викликають не лише матеріальні збитки, а й можуть призвести до травмування й загибелі людей.

Біографія автора

Інна Вікторівна Віштак, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Посилання

1. Кобилянський О. В. Теоретико-методичні основи навчання безпеки життєдіяльності студентів економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах : [монографія] / Кобилянський О. В. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 590 с.
2. Потеев М. И. Практикум по методике обучения во втузах : учеб. пособие / Потеев М. И. – М. : Высш. шк., 1990. – 94 с.
3. Масює Ж.-П. Европейская образовательная программа FORM – OSE / Ж.-П. Масює // Основы безопасности жизнедеятельности. – 2000. – № 7. – С. 8–9.
4. Типові навчальні програми нормативних дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Цивільний захист». – К. : Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 2011. – 72 с.
5. Кобилянська І. М. Формування у майбутніх фахівців-економістів культури безпеки / І. М. Кобилянська, О. В. Кобилянський // Наукові записки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Ч. 2. – С. 42–49. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7).
6. Безпечність машин. Принципи оцінювання ризику (EN 1050:1996, IDT) : ДСТУ EN 1050:2003. – [Чинний від 2004-10-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2005. – IV. – 18 с. – (Національний стандарт України).
7. Хирс Г. Г. Конструирование опорных подшипников с продольными канавками и внешним нагнетанием смазки / Г. Г. Хирс // Проблемы трения и смазки. – 1968. – № 4. – С. 324–331.
8. Шейнберг С. А. Опоры скольжения с газовой смазкой / Шейнберг С. А., Жедь В. П., Шишеев М. Д. – М. : Машиностроение, 1969. – 331 с.
9. Пинегин С. В. Прецизионные опоры качения и опоры с газовой смазкой. Справочник / Пинегин С. В., Орлов А. В., Табачников Ю. Б. – М. : Машиностроение, 1984. – 216 с.
10. Добровольский Г. Г. Применение опор с газовой смазкой в шпинделях и поворотных столах для станков сверхвысокой точности / Г. Г. Добровольский, В. С. Крячек // Исследование и применение опор скольжения с газовой смазкой : Всесоюзное координационное совещание : тезисы докл. – Винница : ВПИ, 1983. – С. 57.
11. Жедь В. П. Применение в промышленности опор с газовой смазкой / В. П. Жедь, С. В. Пинегин, Ю. Б. Табачников // Станки и инструмент. – 1977. – № 12. – С. 1–3.
12. Табачников Ю. Б. Исследование и оптимизация радиальных газостатических подшипников с продольными канавками с учетом угловой жесткости / Ю. Б. Табачников, А. В. Шевченко, В. И. Степанчук // Машиноведение. – 1981. – № 2. – С. 100–107.
13. Пинегин С. В. Статические и динамические характеристики газостатических опор / Пинегин С. В., Табачников Ю. Б., Синенков И. Е. – М. : Наука, 1982. – 265 с.
14. Віштак І. В. Переваги використання підшипників з газовим мащенням / І. В. Віштак // Вісник машинобуду-вання та транспорту. – 2015. – № 1. – С. 9–13.
REFERENCES
1. Kobylianskyi O. V. Teoretyko-metodychni osnovy navchannia bezpeky zhyttiediialnosti studentiv ekonomichnykh spetsialnostei u vyshchykh navchalnykh zakladakh : [monohrafiia] / Kobylianskyi O. V. – Vinnytsia : VNTU, 2012. – 590 s.
2. Poteev M. I. Praktikum po metodike obucheniya vo vtuzah : ucheb. posobie / Poteev M. I. – M. : Vyissh. shk., 1990. – 94 s.
3. Masiuie Zh.-P. Evropeiskaia obrazovatelnaia prohramma FORM – OSE / Zh.-P. Masiuie // Osnovы bezopasnosty zhyznedeiatelnosty. – 2000. – № 7. – S. 8–9.
4. Typovi navchalni prohramy normatyvnykh dystsyplin «Bezpeka zhyttiediialnosti», «Osnovy okhorony pratsi», «Okhorona pratsi v haluzi», «Tsyvilnyi zakhyst». – K. : Ministerstvo osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrainy, 2011. – 72 s.
5. Kobylianska I. M. Formuvannia u maibutnikh fakhivtsiv-ekonomistiv kultury bezpeky / I. M. Kobylianska, O. V. Kobylianskyi // Naukovi zapysky. – Kirovohrad : RVV KDPU im. V. Vynnychenka, 2015. – Ch. 2. – S. 42–49. – (Seriia: Problemy metodyky fizyko-matematychnoi i tekhnolohichnoi osvity ; vyp. 7).
6. Bezpechnist mashyn. Pryntsypy otsiniuvannia ryzyku (EN 1050:1996, IDT) : DSTU EN 1050:2003. – [Chynnyi vid 2004-10-01]. – K. : Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2005. – IV. – 18 s. – (Natsionalnyi standart Ukrainy).
7. Hirs G. G. Konstruirovanie opornyih podshipnikov s prodolnyimi kanavkami i vneshnim nagnetaniem smazki / G. G. Hirs // Problemyi treniya i smazki. – 1968. – № 4. – S. 324–331.
8. Sheynberg S. A. Oporyi skolzheniya s gazovoy smazkoy / Sheynberg S. A., Zhed V. P., Shisheev M. D. – M. : Mashinostroenie, 1969. – 331 s.
9. Pinegin S. V. Pretsizionnyie oporyi kacheniya i oporyi s gazovoy smazkoy. Spravochnik / Pinegin S. V., Orlov A. V., Tabachnikov Yu. B. – M. : Mashinostroenie, 1984. – 216 s.
10. Dobrovolskiy G. G. Primenenie opor s gazovoy smazkoy v shpindelyah i povorotnyih stolah dlya stankov sverhvyisokoy tochnosti / G. G. Dobrovolskiy, V. S. Kryachek // Issledovanie i primenenie opor skolzheniya s gazovoy smazkoy : Vsesoyuznoe koordinatsionnoe soveschanie : tezisyi dokl. – Vinnitsa : VPI, 1983. – S. 57.
11. Zhed V. P. Primenenie v promyishlennosti opor s gazovoy smazkoy / V. P. Zhed, S. V. Pinegin, Yu. B. Tabachnikov // Stanki i instrument. – 1977. – № 12. – S. 1–3.
12. Tabachnikov Yu. B. Issledovanie i optimizatsiya radialnyih gazostaticheskih podshipnikov s prodolnyimi kanavkami s uchetom uglovoy zhestkosti / Yu. B. Tabachnikov, A. V. Shevchenko, V. I. Stepanchuk // Mashinovedenie. – 1981. – № 2. – S. 100–107.
13. Pinegin S. V. Staticheskie i dinamicheskie harakteristiki gazostaticheskih opor / Pinegin S. V., Tabachnikov Yu. B. Sinenkov I. E. – M. : Nauka, 1982. – 265 s.
14. Vishtak I. V. Perevahy vykorystannia pidshypnykiv z hazovym mashchenniam / I. V. Vishtak // Visnyk mashynobuduvannia ta transportu. – 2015. – № 1. – S. 9–13.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 144

Опубліковано

2017-02-02

Як цитувати

[1]
І. В. Віштак, «ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАНННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ», ПедБез, вип. 1, вип. 1, с. 32–39, Лют 2017.

Номер

Розділ

Статті

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.